Bài luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 5

Đề nghe trình độ B1 Anh Ngữ có đáp án

Mã số: 09248. Đã có 3.287 bạn thử.

Listening Test - B1 English Language Level

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh dành cho người lớn do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi có format giống với đề thi thật với độ khó tương đương giúp bạn đọc rèn luyện kỹ năng nghe cơ bản khi làm bài thi thật. Chúc bạn đọc ôn tập Tiếng Anh trình độ B1 hiệu quả.

Một số đề thi khác:

Part I. Listen and choose the correct answer.
You will hear a short conversation between John and Kathy. They are going to talk about DVD-video rentals. 
Decide whether Kathy likes or dislikes each following type of movie. 
1. Action
2. Comedies
3. Horror
4. Love
5. Foreign
Part II. Listen and choose the correct answer.
You will hear a radio interview with a man who works on an international camp.
For each question, put a tick in the correct box.
1. If you want to apply for the Camp you must ______________________.
2. In a Camp tent you can expect to _________________.
3. The Camp want people who are ____________________.
4. What do you have to take to the Camp?
5. As a Camp member you should _____________________.
6. The Camp fees must be paid _________________.
Bắt đầu ngay
27 3.287