Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School

Giải bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

Mã số: 01879. Thời gian: 20 phút. Đã có 1.457 bạn thử.

Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School. Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit sẽ giúp các em chia nhỏ kiến thức và nắm vững từng bài học. Sau khi làm bài xong, các em hãy ôn tập lại những phần kiến thức mà mình còn chưa nắm rõ nhé!

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

I. Chọn từ hoặc cụm từ để điền vào chỗ trống.
1. _______ are you doing?
2. Children should ______ to bed early.
3. That’s a good _______! Let’s go to the beach.
4. _______ don’t you come to my house? - OK. Let’s go.
5. Tâm enjoys _______ soccer.
6. Nga is _______ a play for the school anniversary celebration.
7. What about _______ Ha Long Bay?
8. The orchestra will give a concert ___________ the anniversary celebration.
9. Would you like_______ badminton?
II. Choose the right words to till the blanks.
1. My father never ______ coffee.
2. Nam likes ______ volleyball.
3. His idea is quite different ______ mine.
4. There is nothing in the refrigerator. Let’s ______ to the market.
5. Math books are on the shelves ______ the right.
6. Students have two ______ each day.
7. Would you like ______ to music?
Bắt đầu ngay
18 1.457