Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 00042. Thời gian: 15 phút. Đã có 11.203 bạn thử.

Ngữ pháp Tiếng Anh: Hiện tại đơn & Hiện tại tiếp diễn

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề phân biệt thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại cách dùng, cấu trúc của Thì hiện tại và Thì hiện tại tiếp diễn hiệu quả. 

Bài 1. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. My teacher (have).................. long hair. 
2. They (not want )………to play the love games, but they (play)…...…..now.
3. ............. Marry (be) an English person?- Yes, she (speak)............…….English at the meeting right now.
4. Look! The man (climb)……..up the tree.
5. The new comers (not know)…...............…… the rules of the club.
6. How often does John (go)………… to the library? No, he (not like)………….to read books. He only (want)…..……..to listen to music. What he (do)………..at the moment?
7. What do you often ( have)…….…. for Breakfast? – I (not know)……..…I (not often prepare)……….breakfast. My mother (prepare)……………it now.
8. Martin (live)………..in a small flat. He and his wife always (get)……….up early to water flowers.
9. What is the new chairman (do)…………now. I (see)…………that he (be)……..very busy.
10................... Tom (be) mad? He ( throw)………all his books and (cry) ………..now.
Bài 2. Sửa lỗi sai trong mỗi câu và viết lại thành câu hoàn chỉnh.
1. Where do your mother often buy this book? 
2. Are Tom studying?
3. Hoa not have good speaking skill.
4. The young girl not writing the letter now.
5. Are Lam fond of listening music?
6. They studies math.
7. What you usually do in the morning?
8. They are traveling to London.
9. The plane is land now.
10. Why she is saying loudly?
Bắt đầu ngay
77 11.203