Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2

Luyện thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO 2019 có đáp án

Mã số: 12801. Đã có 468 bạn thử.

Mẫu đề thi SEAMO lớp 1 - 2 có đáp án

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO có vẻ còn hơi xa lạ ở Việt Nam nhưng lại được biết đến ở rất nhiều nước trên thế giới. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Nhằm giúp các em học sinh lớp 1, lớp 2 làm quen cũng như ôn luyện kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO 2019 hiệu quả, VnDoc.com đăng tải bài thi mẫu môn Toán - tiếng Anh lớp 1, lớp 2 có đáp án dưới đây. Mời các em luyện tập và kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2

Q1. Find the missing number:
3, 4, 7, 11, 18, ( ), 47,....
Q2.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q3. Find the value of M
  M N
  M N
+

M N
____
  177
Q4. Evaluate:
1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 + 9 +  8+ ... + 2 + 1
Q5.
Find the 50th digit in: 
3 5 8 0 3 5 8 0 3 5 ...
Q6.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q7.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q8.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q9.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q10.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q11. Mohammed wrote the numbers 1 to 24 on the whiteboard as shown:
1 2 3 4 5 6 ... 2 2 2 3 3 2 4
How many times did he write the digit "2" altogether?
Q12.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q13.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q14. The digits 2, 4 and 7 can form six different 2-digit numbers. What is the difference between the largest and smallest of these numbers?
Q15.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q16.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q17.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q18. John paid $12 for 2 pens and 2 pencils. Mark paid $22.50 for pens and 5 pencils. How much is a pencil?
Q19.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q20.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q21. Find the sum of first 48 numbers in:
1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3,...
Chỉ cần điến đáp án
Q22.
There are 7 days in a week. If today is Tuesday, on which day of the week is the 100th day from today?
Chỉ cần điền đáp án
Q23.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q24.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Q25.
Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 1 - 2
Bắt đầu ngay
3 468