Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5

Đề thi tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 01179. Thời gian: 45 phút. Đã có 708 bạn thử.

Đề thi tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Các dạng bài tập tiếng anh lớp 7 rất đa dạng. Các bạn học sinh có thể tự tổng hợp lại kiến thức tiếng Anh. Trước khi bước vào năm học mới các em có thể xem lại kiến thức ngữ pháp năm học vừa rồi bằng việc thử làm bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh. Dù sao sau thời gian nghỉ hè thì chúng mình cũng cần phải ôn tập lại một chút để sẵn sàng cho kì học mới.

Chúc các em đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới!

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Chọn đáp án đúng.
1.
Lan : How ___________ is the pen?
Hoa : 4,000 dong.
2. The drugstore is not___________from here.
3. It___________my mother an hour to do the cooking.
4. She ____________ thin and tall.
5. Let's ____________ to the movie.
6. I often go fishing in ____________ free time.
7. There are ____________ apples in the refrigerator.
8. Nam is ____________ boy in my class.
9. Cars are _________ than bikes.
10. ________does Lan have science class? - At 8:40.
11. They are interested________literature.
12. Ba learns to repair household appliances in________class.
13. What about ________to the zoo on Sunday?
14. Ba and Hoa usually ________cartoon on TV on weekends.
15. What ________expensive dress!
III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
1. Mai is ____________ girl of three sisters. (beautiful)
2. The blue dress is _________ than the red one. (cheap).
3. Watching television is ___________ than reading books. (interesting).
4. My father __________ to the radio every day. (listen)
5. He doesn't have many _________ in Ha Noi. (relate)
IV. Hãy đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
 
My brother is a(n) (1)_____. He writes for a Ho Chi Minh newspaper. Every day, he goes to work (2)_____ 8 a.m, and comes home at 5 p.m. He enjoys his work very much. In his free time, he learns (3)_____ the guitar. He also likes going fishing. But he's not very good (4)_____ fishing. And he doesn't usually have enough free time (5)_____ fishing every weekend, either. He's very busy.
1.
2.
3.
4.
5.
V. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.
1. Tim's father has more holidays than Hoa's father.
= > Hoa's father has ___________________.
2. Why don't we go to the cafeteria?
= > What about __________________?
3. Let's go shopping with us.
= > Why don't you ________________?
4. Where do you live?
= > What's _____________?
5. We have a break that lasts thirty minutes.
= > We have a ________________.
VI. Tìm lỗi sai trong những câu sau đây.
1. We work very hardly but we have fun working together.
2. I think you have few vacations than American students.
3. Would you like to come to the cafeteria, Nga's?
4. How far is it from Ha Noi in Ho Chi Minh City?
5. Hoa is worried because she does not have any friend.
Bắt đầu ngay
19 708