Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 (Đề 13)

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm học 2018 - 2019 môn Tiếng Anh lớp 6

Mã số: 09837. Đã có 2.883 bạn thử.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh mới lên lớp 6 ôn tập kiến thức đã học và bắt đầu năm học mới hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
1.
2.
3.
4.
5.
Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
Choose the correct answer for each following question.
1. Listen! Someone_____- at the door.
2. ________. I forgot my calculator.
3. I’m excited ________- our first day at school.
4. I meet my friend _____- my way to school.
5. Do you _____- your things with your classmates?
6. My school is ______- by mountains and green fields.
7. How do you get to school every day? – ___________.
8. I _____- my homework with my friends.
9. ______- does Mai usually cook dinner? – At five pm.
10. Do you keep quiet when your teacher is talking? – ___________.
Bắt đầu ngay
31 2.883