Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 (Đề 8)

Đề thi KSCL đầu năm học 2018 - 2019 lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng đầu năm học môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh online gồm nhiều dạng bài tập thường gặp giúp các em học sinh lớp 5 lên lớp 6 ôn tập lại kiến thức môn Tiếng Anh đã học và chuẩn bị kiến thức thật tốt cho kì học mới.

Một số bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer for each following sentence.
 • 1. She _____ reading comic stories.
 • 2. My mother isn't short. She is _______.
 • 3. What is this? It is ____ pen.
 • 4. How _____ students are there in your class?
 • 5. _______ is the first day of the week.
 • 6. It is very ____ in summer.
 • 7. Are there any books on your bag? - ________________.
 • 8. I am writing a letter ______ my friend.
 • 9. Mary is from London. She is __________.
 • 10. They are going ________ some photos.
 • Choose the correct sentence.
 • 1. What/ your name/ ?/
 • 2. He/ have/ breakfast/ 7 a.m/ ./
 • 3. My brother/ student/ ./
 • 4. There/ 25 students/ my class/ ./
 • 5. Ba/ go/ the post office/ now/ ./
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
85 4.218
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm