Trắc nghiệm tiếng Anh về các cặp tính từ dễ nhầm lẫn

Câu hỏi trắc nghiệm về tính từ trong Tiếng Anh

Mã số: 10646. Thời gian: 10 phút. Đã có 45 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm về các cặp tính từ dễ nhầm lẫn

Trong Tiếng Anh có một số cặp tính từ dễ gây nhầm lẫn khiến người học thường khó khăn khi không biết lựa chọn từ nào cho đúng. Sau đây, VnDoc.com mời các bạn tham khảo bài tập trắc nghiệm 10 cặp tính từ dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh. Việc nắm trong tay vốn từ này sẽ giúp chúng ta rất nhiều khi sử dụng tiếng Anh.

Làm xong bài Trắc nghiệm tiếng Anh về từ các cặp từ dễ gây nhầm lẫn, các bạn có thể tham khảo một số bài trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh chất lượng như:

1.
The Austin Hotel is the ___ building in town.
2.
My father is 180 centimeters ___.
3.
The bad smell made me feel ___.
4.
Antiseptic soap is the best way to keep your hands ___.
5.
Ruth has been ___ since last spring.
6.
Derek is ___ for his age.
7.
Gladys was ___ to hear of her friend's misfortune.
8.
He easily becomes ___.
9.
The lake water is ___ in the morning before people begin swimming.
10.
Osaka is ___from Tokyo than Nagoya.
Bắt đầu ngay
1 45