Pet Long Toán học Lớp 5

Tìm 2 giá trị của x biết: 58,12 > x > 58,11

Tìm 2 giá trị của x biết"

58,12 > x > 58,11 

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Đi Bộ
  Gấu Đi Bộ

  58,12 > x > 58,11

  2 giá trị của x là: 58,118 và 58, 119

  Ta được: 58,12 > 58,118 > 58,11 hoặc 58,12 > 58,119 > 58,11

  0 Trả lời 11:57 09/01
 • Chuột nhắt
  Chuột nhắt

  Ta viết 58,120 > x > 58,110

  so sánh phần thập phân, hàng phần trăm: 2 > 1 > 1

  Vậy ta có thể viết: 58,120 > 58,11x > 58,110

  Vậy x có thể mang các giá trị từ 1 đến 9

  0 Trả lời 11:59 09/01
 • Vợ là số 1
  0 Trả lời 11:59 09/01
Tìm thêm: Tìm x

Toán học

Xem thêm