Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

Bài tập tiếng Anh về so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm mang đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích để ôn tập nâng cao khả năng ngữ pháp tiếng Anh của mình, chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài tập 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ và trạng từ sau đây:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Big

2. Hot

3. Sweet

4. Few

5. Little

6. Comfortable

7. Important

8. Expensive

9. Good

10. Far

Bài tập 2: Viết lại các câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1. Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

➔ Salim is _______________________________.

3. No house in my city is higher than his house.

➔ His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

➔ KW is _______________________________.

10. Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Minh’s brother is ________________________________________.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

1. My Japanese class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught him.

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) các câu dưới đây:

1. This is the more wonderful book she has ever read.

2. No moutain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is Quang Hai.

Đáp án bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh

Bài tập 1:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Big

Bigger (tính từ ngắn)

The biggest (tính từ ngắn)

2. Hot

Hotter (tính từ ngắn)

The hottest (tính từ ngắn)

3. Sweet

Sweeter (tính từ ngắn)

The sweetest (tính từ ngắn)

4. Few

Fewer (tính từ ngắn)

The fewest (tính từ ngắn)

5. Little

Less (dạng đặc biệt)

The least (dạng đặc biệt)

6. Comfortable

The more comfortable (tính từ dài)

The most comfortable (tính từ dài)

7. Important

The more important (tính từ dài)

The most important (tính từ dài)

8. Expensive

The more expensive (tính từ dài)

The most expensive (tính từ dài)

9. Good

Better (dạng đặc biệt)

The best

(dạng đặc biệt)

10. Far

Father/Futher (dạng so sánh đặc biệt)

The fathest/The futhest (dạng so sánh đặc biệt)

Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

5. The more science books she reads, the more knowledge she will have.

6. The more easily Kien wants to pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

Bài tập 3:

1. My Japanese class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vì đằng sau có than – so sánh hơn và comfortable là tính từ dài)

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

B. kind

C. more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

5. If Cuong had run________, his brother could have caught him.

A. fast

B. faster (theo nghĩa của câu là chạy nhanh hơn)

C. the fastes

D. more faster

Bài tập 4:

1. more ➔ most (so sánh nhất)

2. the biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

3. richer ➔ richest (so sánh nhất vì có the)

4. biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì có the)

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập và đáp án tại: Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án, Ngoài ra, VnDoc.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết tiếng Anh....

Đánh giá bài viết
51 34.569
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm