Top 2,000 Từ vựng Đàm thoại Tiếng Anh

Top 2,000 Từ vựng Đàm thoại Tiếng Anh

Danh sách từ vựng dưới đây là 2265 từ được sử dụng nhiều nhất trong Đàm thoại Tiếng Anh. Những từ vựng này được lựa chọn từ việc phân tích hơn 250,000 từ của hàng trăm cuộc đối thoại. Những từ vựng này cũng là những từ nằm trong top BNC 3,000 từ, top COCA 5,000 từ, top Longman 3,000 từ.

Top 500 danh từ trong tiếng Anh phổ biến nhất

3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất

Tần số của từ chính là số lần xuất hiện của nó trong danh sách 250,000 từ. Ví dụ như nếu bạn chia 250,000 cho 9243, thì chúng ta có thể thấy rằng cứ mỗi 27 từ sẽ có một từ "The" xuất hiện. Tuy nhiên, con số này chỉ nên được sử dụng như một hướng dẫn chung mà thôi. Những con số này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào chủ đề, yếu tố nhân khấu học, và những sự đa dạng khác nữa. Dù con số này không thể là một con số chính xác, nó vẫn có thể giúp bạn thấy rõ hơn tần số xuất hiện của từ này trong mối liên hệ với những từ khác.

Cột Phân loại sẽ cho bạn biết từ đó thuộc loại từ gì. Trong nhiều trường hợp, một từ có thể thuộc nhiều loại từ. Từ đầu tiên trong danh sách sẽ có tần số xuất hiện nhiều hơn so với từ thứ hai. Ví dụ, từ "can" được sử dụng như một động từ khiếm khuyết như trong câu "I can ride a bike". Ngoài ra, nó cũng là một danh từ như một hộp thức ăn. Trong một vài trường hợp, "can" thường được sử dụng ở hai dạng trên, nhưng dạng động từ khiếm khuyết được sử dụng nhiều hơn cả. Trong một số trường hợp, thì dạng thứ ba và thứ tư của từ lại không được sử dụng nhiều.

Từ vựng Tần suất Loại từ
the 9243 (definite article,adverb)
of 5220 (preposition,auxiliary verb)
and 5196 (conjunction)
to 4951 (preposition,adverb)
a 4506 (indefinite article,noun,preposition)
in 2822 (preposition,adverb)
is 2699 (verb)
you 2041 (pronoun,noun)
are 1843 (verb)
for 1752 (preposition,conjunction)
that 1743 (pronoun,adjective,adverb,conjunction)
or 1487 (conjunction)
it 1386 (pronoun,noun)
as 1363 (adverb,conjunction,pronoun,preposition)
be 1145 (verb,auxiliary verb)
on 1087 (preposition,adverb,adjective)
your 1067 (pronoun)
with 1062 (preposition)
can 895 (auxiliary verb,noun)
have 891 (verb,auxiliary verb)
this 864 (pronoun,adjective,adverb)
an 754 (indefinite article)
by 706 (preposition,adverb)
not 658 (adverb)
but 626 (conjunction,preposition,adverb,noun)
at 624 (preposition)
from 622 (preposition)
I 621 (pronoun)
they 617 (pronoun)
more 597 (adjective,adverb)
will 577 (auxiliary verb,noun)
if 546 (conjunction,noun)
some 501 (adjective,pronoun,adverb)
there 470 (adverb,pronoun,noun,adjective)
what 461 (pronoun,adjective,adverb,interjection)
about 451 (preposition,adverb,adjective)
which 449 (pronoun,adjective)
when 442 (adverb,conjunction)
one 441 (adjective,noun,pronoun)
their 439 (pronoun)
all 438 (adjective,pronoun,noun,adverb)
also 419 (adverb)
how 412 (adverb,conjunction)
many 397 (adjective,noun,pronoun)
do 389 (auxiliary verb)
has 384 (verb)
most 378 (adjective,noun,adverb)
people 372 (noun)
other 369 (adjective,noun,pronoun,adverb)
time 369 (noun,adjective,verb)
so 352 (adverb,conjunction,pronoun,adjective)
was 352 (past,verb)
we 352 (pronoun)
these 344 (pronoun,adjective)
may 336 (auxiliary verb)
like 324 (preposition,verb,conjunction,adverb)
use 319 (verb,noun)
into 301 (preposition)
than 301 (conjunction)
up 296 (adverb,preposition,adjective,noun)
out 294 (adverb,preposition,adjective,interjection)
who 281 (pronoun)
them 269 (pronoun)
make 262 (verb,noun)
because 248 (conjunction)
such 236 (adjective,adverb)
through 235 (preposition,adverb,adjective)
get 233 (verb)
work 224 (noun,adjective,verb)
even 223 (adjective,verb,adverb)
different 215 (adjective)
its 215 (pronoun)
no 213 (adverb,adjective,noun)
our 213 (pronoun)
new 210 (adjective,adverb)
film 209 (noun,verb)
just 208 (adjective,adverb)
only 208 (adverb,adjective,conjunction)
see 204 (verb)
used 204 (adjective)
good 201 (adjective,noun,adverb,interjection)
water 201 (noun,verb,adjective)
been 200 (past,verb)
need 193 (verb)
should 191 (auxiliary verb)
very 191 (adverb)
any 190 (adjective,adverb)
history 187 (noun)
often 187 (adverb)
way 185 (noun)
well 184 (adverb,verb,noun,interjection)
art 183 (noun)
know 181 (verb)
were 180 (past,verb)
then 179 (adverb,adjective)
my 177 (pronoun)
first 176 (adverb,adjective)
would 176 (verb)
money 174 (noun,adjective)
each 173 (adjective,adverb)
over 170 (preposition,adjective,noun)
world 169 (noun)
information 168 (noun)
map 167 (noun)
find 166 (verb)
where 166 (adverb,pronoun,noun)
much 165 (adjective,adverb)
take 164 (verb)
two 164 (noun)
want 163 (verb)
important 160 (adjective)
family 159 (noun)
those 156 (pronoun)
example 147 (noun,verb)
while 147 (noun,conjunction,preposition,verb)
he 144 (pronoun)
look 144 (verb,noun,interjection)
government 143 (noun)
before 141 (preposition,adverb,conjunction)
help 141 (verb,noun,interjection)
between 137 (preposition,adverb)
go 131 (verb,noun,adjective,interjection)
own 130 (adjective,verb)
however 128 (adverb)
business 127 (noun,adjective)
us 127 (pronoun)
great 126 (adjective,noun,adverb,interjection)
his 125 (pronoun,adjective)
being 124 (verb,noun)
another 123 (adjective,pronoun)
health 122 (noun)
same 120 (adjective,pronoun,adverb)
study 118 (noun,verb)
why 118 (adverb,conjunction,noun,interjection)
few 117 (adjective,noun,pronoun)
game 117 (noun,adjective,verb)
might 116 (auxiliary verb,noun)
think 116 (verb,adjective,noun)
free 115 (adjective,adverb,verb)
too 114 (adverb)
had 113 (auxiliary verb)
hi 113 (interjection)
right 113 (adjective,adverb,noun,verb)
still 112 (adjective,noun,adverb,verb)
system 111 (noun)
after 110 (preposition,adjective,adverb)
computer 109 (noun)
best 108 (adjective,adverb,noun,verb)
must 108 (auxiliary verb,verb,adjective,noun)
her 107 (pronoun)
life 107 (noun,adjective)
since 107 (preposition,adverb,conjunction)
could 105 (auxiliary verb)
does 104 (verb)
now 104 (adverb,conjunction,adjective)
during 103 (preposition)
learn 102 (verb)
around 101 (adverb,preposition)
usually 101 (adverb)
form 99 (noun,verb)
meat 99 (noun)
air 98 (noun,verb)
day 98 (noun,adjective)
place 98 (noun,verb)
become 97 (verb)
number 97 (noun,verb)
public 97 (adjective,noun)
read 97 (verb,noun)
keep 96 (verb,noun)
part 96 (noun,verb,adverb)
start 96 (verb,noun)
year 96 (noun)
every 95 (adjective)
field 95 (noun,verb,adjective)
large 95 (adjective)
once 95 (adverb,conjunction)
available 94 (adjective)
down 94 (adverb,preposition,adjective,verb)
give 93 (verb,noun)
fish 92 (noun,verb)
human 92 (adjective,noun)
both 91 (adjective,adverb)
local 90 (adjective,noun)
sure 90 (adjective,adverb)
something 89 (pronoun)
without 89 (preposition,adverb,conjunction)
come 88 (verb)
me 88 (pronoun)
back 86 (noun,adverb,verb,adjective)
better 86 (adjective,adverb,noun,verb)
general 85 (adjective,noun)
process 85 (noun,verb)
she 85 (pronoun,noun)
heat 84 (noun,verb)
thanks 84 (noun)
specific 83 (adjective,noun)
enough 82 (adjective,adverb,interjection)
long 82 (adjective,noun,adverb,verb)
lot 82 (pronoun,adverb,noun,verb)
hand 81 (noun,verb)
popular 81 (adjective)
small 81 (adjective,adverb)
though 81 (conjunction,adverb)
experience 80 (noun,verb)
include 80 (verb)
job 80 (noun,verb)
music 80 (noun)
person 80 (noun)
really 79 (adverb)
although 78 (conjunction)
thank 78 (verb)
book 77 (noun,verb)
early 77 (adverb)
reading 77 (noun)
end 76 (noun,verb)
method 76 (noun)
never 76 (adverb)
less 75 (adjective,adverb,preposition)
play 75 (verb,noun)
able 74 (adjective)
data 74 (noun)
feel 74 (verb,noun)
high 74 (adjective,noun,adverb)
off 74 (adverb,preposition,adjective,noun)
point 74 (noun,verb)
type 74 (noun,verb)
whether 74 (conjunction)
food 73 (noun)
understanding 73 (noun)
here 72 (adverb,interjection)
home 72 (noun,adjective,adverb,verb)
certain 71 (adjective,pronoun)
economy 71 (noun,adjective)
little 71 (adjective,adverb)
theory 71 (noun)
tonight 71 (adverb,noun)
law 70 (noun)
put 70 (verb,noun)
under 70 (preposition,adverb,adjective)
value 70 (noun,verb)
always 69 (adverb)
body 69 (noun,verb)
common 69 (adjective,noun)
market 69 (noun,verb)
set 69 (verb,noun,adjective)
bird 68 (noun)
guide 68 (noun,verb)
provide 68 (verb)
change 67 (verb,noun)
interest 67 (noun,verb)
literature 67 (noun)
sometimes 67 (adverb)
problem 66 (noun)
say 66 (verb,interjection,noun)
next 64 (adjective,adverb,noun)
create 63 (verb)
simple 63 (adjective,noun)
software 63 (noun)
state 63 (noun,verb)
together 63 (adverb)
control 62 (noun)
knowledge 62 (noun)
power 62 (noun)
radio 62 (noun,verb)
ability 61 (noun)
basic 61 (adjective)
course 61 (noun,verb)
economics 61 (noun)
hard 61 (adjective,adverb)
add 60 (verb)
company 60 (noun,verb)
known 60 (adjective)
love 60 (noun)
past 60 (adjective,noun,preposition,adverb)
price 60 (noun,verb)
size 60 (noun,verb,adjective)
away 59 (adverb,adjective)
big 59 (adjective,noun)
internet 59 (noun)
possible 59 (adjective,noun)
television 59 (noun)
three 59 (number)
understand 59 (verb)
various 59 (adjective)
yourself 59 (pronoun)
card 58 (noun,verb)
difficult 58 (adjective)
including 58 (preposition)
list 58 (noun,verb)
mind 58 (noun,verb)
particular 58 (adjective,noun)
real 58 (adjective,adverb,noun)
science 58 (noun)
trade 58 (noun,verb)
consider 57 (verb)
either 57 (conjunction,adjective)
library 57 (noun)
likely 57 (adverb)
nature 57 (noun)
fact 56 (noun)
line 56 (noun,verb)
product 56 (noun)
care 55 (noun,verb)
group 55 (noun,verb)
idea 55 (noun)
risk 55 (noun,verb)
several 55 (adjective)
someone 55 (pronoun)
temperature 55 (noun)
united 55 (adjective)
word 55 (noun,verb,interjection)
fat 54 (noun,adjective,verb)
force 54 (noun,verb)
key 54 (noun,adjective,verb)
light 54 (noun,verb,adjective)
simply 54 (adverb)
today 54 (adverb,noun)
training 54 (noun,adjective)
until 54 (preposition)
major 53 (adjective,noun,verb)
name 53 (noun,verb,adjective)
personal 53 (adjective,noun)
school 53 (noun,verb)
top 53 (noun,adjective,verb)
current 52 (adjective,noun)
generally 52 (adverb)
historical 52 (adjective)
investment 52 (noun)
left 52 (adjective,adverb)
national 52 (adjective,noun)
amount 51 (noun,verb)
level 51 (noun,adjective,verb)
order 51 (noun,verb)
practice 51 (noun,verb)
research 51 (noun,verb)
sense 51 (noun,verb)
service 51 (noun,verb)
area 50 (noun)
cut 50 (verb,noun)
hot 50 (adjective)
instead 50 (adverb)
least 50 (adjective,adverb)
natural 50 (adjective,noun,adverb)
physical 50 (adjective,noun)
piece 50 (noun,verb)
show 50 (verb,noun)
society 50 (noun)
try 50 (verb,noun)
check 49 (verb,noun,interjection)
choose 49 (verb)
develop 49 (verb)
second 49 (number,noun)
useful 49 (adjective)
web 49 (noun,verb)
activity 48 (noun)
boss 48 (noun,verb,adjective)
short 48 (adjective,adverb,noun,verb)
story 48 (noun)
call 47 (verb,noun)
industry 47 (noun)
last 47 (adjective,adverb,noun,verb)
media 47 (noun)
mental 47 (adjective)
move 47 (verb,noun)
pay 47 (verb,noun)
sport 47 (noun,verb)
thing 47 (noun)
actually 46 (adverb)
against 46 (preposition)
far 46 (adverb,adjective)
fun 46 (noun,adjective,verb)
house 46 (noun,adjective,verb)
let 46 (verb,noun)
page 46 (noun,verb)
remember 46 (verb)
term 46 (noun,verb)
test 46 (noun,verb)
within 46 (preposition,adverb)
along 45 (preposition,adverb)
answer 45 (noun,verb)
increase 45 (verb,noun)
oven 45 (noun)
quite 45 (adverb,interjection)
scared 45 (adjective)
single 45 (adjective,noun,verb)
sound 45 (noun,verb,adjective)
again 44 (adverb)
community 44 (noun)
definition 44 (noun)
focus 44 (noun,verb)
individual 44 (adjective,noun)
matter 44 (noun,verb)
safety 44 (noun)
turn 44 (verb,noun)
everything 43 (pronoun)
kind 43 (noun,adjective)
quality 43 (noun)
soil 43 (noun,verb)
ask 42 (verb,noun)
board 42 (noun,verb)
buy 42 (verb,noun)
development 42 (noun)
guard 42 (verb,noun)
hold 42 (verb,noun)
language 42 (noun)
later 42 (adverb,interjection)
main 42 (adjective,noun)
offer 42 (verb,noun)
oil 42 (noun,verb)
picture 42 (noun,verb)
potential 42 (adjective,noun)
professional 42 (adjective,noun)
rather 42 (adverb)
access 41 (noun,verb,adjective)
additional 41 (adjective)
almost 41 (adverb)
especially 41 (adverb)
garden 41 (noun,verb)
international 41 (adjective,noun)
lower 41 (adjective,adverb)
management 41 (noun)
open 41 (adjective,verb,noun)
player 41 (noun)
range 41 (noun,verb)
rate 41 (noun,verb)
reason 41 (noun,verb)
travel 41 (verb,noun)
variety 41 (noun)
video 41 (noun)
week 41 (noun)
above 40 (adverb,preposition,adjective,noun)
according 40 (adjective,verb)
cook 40 (verb,noun)
determine 40 (verb)
future 40 (noun,adjective)
site 40 (noun,verb)
alternative 39 (adjective,noun)
demand 39 (noun,verb)
ever 39 (adverb)
exercise 39 (noun,verb)
following 39 (preposition,noun,adjective)
image 39 (noun,verb)
quickly 39 (adverb)
special 39 (adjective,noun)
working 39 (adjective,noun)
case 38 (noun,verb)
cause 38 (noun,verb)
coast 38 (noun,verb)
probably 38 (adverb)
security 38 (noun)
true 38 (adjective,adverb,verb)
whole 38 (adjective,noun,adverb)
action 37 (noun,adjective)
age 37 (noun,verb)
among 37 (preposition)
bad 37 (noun,adverb,adjective)
boat 37 (noun,verb)
country 37 (noun)
dance 37 (verb,noun)
exam 37 (noun)
excuse 37 (verb,noun)
grow 37 (verb)
movie 37 (noun)
organization 37 (noun)
record 37 (noun,verb)
result 37 (noun,verb)
section 37 (noun,verb)
across 36 (preposition,adverb,adjective)
already 36 (adverb)
below 36 (adverb)
building 36 (noun,verb)
mouse 36 (noun,verb)
allow 35 (verb)
cash 35 (noun,verb)
class 35 (noun,verb,adjective)
clear 35 (adjective,adverb,verb)
dry 35 (adjective,verb,noun)
easy 35 (adjective,adverb,interjection)
emotional 35 (adjective)
equipment 35 (noun)
live 35 (verb,adjective,adverb)
nothing 35 (noun,pronoun,adjective,adverb)
period 35 (noun,adjective)
physics 35 (noun)
plan 35 (noun,verb)
store 35 (noun,verb)
tax 35 (noun,verb)
analysis 34 (noun)
cold 34 (adjective,noun,adverb)
commercial 34 (adjective,noun)
directly 34 (adverb)
full 34 (adjective,adverb,noun,verb)
involved 34 (past,verb)
itself 34 (pronoun)
low 34 (adjective,noun,adverb,verb)
old 34 (adjective)
policy 34 (noun)
political 34 (adjective)
purchase 34 (verb,noun)
series 34 (noun)
side 34 (noun,verb)
subject 34 (noun,adjective,adverb,verb)
supply 34 (verb)
therefore 34 (adverb)
thought 34 (noun)
basis 33 (noun)
boyfriend 33 (noun)
deal 33 (verb,noun)
direction 33 (noun)
mean 33 (verb,adjective,noun)
primary 33 (adjective,noun)
space 33 (noun,verb)
strategy 33 (noun)
technology 33 (noun)
worth 33 (adjective,noun)
army 32 (noun)
camera 32 (noun)
fall 32 (verb,noun)
freedom 32 (noun)
paper 32 (noun)
rule 32 (noun,verb)
similar 32 (adjective)
stock 32 (noun,adjective,verb)
weather 32 (noun,verb)
yet 32 (adverb,conjunction)
bring 31 (verb)
chance 31 (noun,adjective,verb)
environment 31 (noun)
everyone 31 (pronoun)
figure 31 (noun,verb)
improve 31 (verb)
man 31 (noun,verb,interjection)
model 31 (noun,verb)
necessary 31 (adjective,noun)
positive 31 (adjective,noun)
produce 31 (verb,noun)
search 31 (verb,noun)
source 31 (noun,verb)
beginning 30 (noun,adjective,verb)
child 30 (noun)
earth 30 (noun,verb)
else 30 (adverb)
healthy 30 (adjective)
instance 30 (noun)
maintain 30 (verb)
month 30 (noun)
present 30 (adjective,noun,verb)
program 30 (noun,verb)
spend 30 (verb,noun)
talk 30 (verb,noun)
truth 30 (noun)
upset 30 (verb,adjective)
begin 29 (verb)
chicken 29 (noun,adjective)
close 29 (adjective,adverb,verb,noun)
creative 29 (adjective,noun)
design 29 (noun,verb)
feature 29 (noun,verb)
financial 29 (adjective)
head 29 (noun,adjective,verb)
marketing 29 (noun)
material 29 (noun,adjective)
medical 29 (adjective)
purpose 29 (noun,verb)
question 29 (noun,verb)
rock 29 (noun,verb)
salt 29 (noun,adjective,verb)
tell 29 (verb,noun)
themselves 29 (pronoun)
traditional 29 (adjective)
university 29 (noun)
writing 29 (noun)
act 28 (noun,verb)
article 28 (noun)
birth 28 (noun,verb)
car 28 (noun,adjective)
cost 28 (verb,noun)
department 28 (noun)
difference 28 (noun)
dog 28 (noun,verb)
drive 28 (verb,noun)
exist 28 (verb)
federal 28 (adjective)
goal 28 (noun)
green 28 (adjective,noun,verb)
late 28 (adjective,adverb,noun)
news 28 (noun)
object 28 (noun,verb)
scale 28 (noun,verb)
sun 28 (noun,verb)
support 28 (verb,noun)
tend 28 (verb)
thus 28 (adverb)
audience 27 (noun)
enjoy 27 (verb)
entire 27 (adjective)
fishing 27 (noun)
fit 27 (adjective,verb,noun)
glad 27 (adjective,noun)
growth 27 (noun)
income 27 (noun)
marriage 27 (noun)
note 27 (noun,verb)
perform 27 (verb)
profit 27 (noun,verb)
proper 27 (adjective,adverb,noun)
related 27 (past,verb)
remove 27 (verb,noun)
rent 27 (noun,verb)
return 27 (verb,noun)
run 27 (verb,noun)
speed 27 (noun,verb)
strong 27 (adjective)
style 27 (noun,verb)
throughout 27 (preposition)
user 27 (noun)
war 27 (noun,verb)
actual 26 (adjective)
appropriate 26 (verb,adjective)
bank 26 (noun,verb)
combination 26 (noun)
complex 26 (adjective,noun,verb)
content 26 (adjective,verb,noun)
craft 26 (noun,verb)
due 26 (adjective,noun,adverb)
easily 26 (adverb)
effective 26 (adjective,noun)
eventually 26 (adverb)
exactly 26 (adverb)
failure 26 (noun)
half 26 (noun,predeterminer,adverb)
inside 26 (noun,adjective,preposition)
meaning 26 (noun)
medicine 26 (noun)
middle 26 (adjective,noun)
outside 26 (noun,adjective,preposition)
philosophy 26 (noun)
regular 26 (adjective,noun)
reserve 26 (verb,noun)
standard 26 (noun,adjective)
bus 25 (noun,verb)
decide 25 (verb)
exchange 25 (noun,verb)
eye 25 (noun,verb)
fast 25 (adjective,adverb,verb)
fire 25 (noun,verb)
identify 25 (verb)
independent 25 (adjective,noun)
leave 25 (verb,noun)
original 25 (adjective,noun)
position 25 (noun,verb)
pressure 25 (noun,verb)
reach 25 (verb,noun)
rest 25 (verb,noun)
serve 25 (verb,noun)
stress 25 (noun,verb)
teacher 25 (noun)
watch 25 (verb,noun)
wide 25 (adjective,adverb)
advantage 24 (noun,verb)
beautiful 24 (adjective,noun,interjection)
benefit 24 (noun,verb)
box 24 (noun,verb)
charge 24 (verb,noun)
communication 24 (noun)
complete 24 (adjective,verb)
continue 24 (verb)
frame 24 (noun,verb)
issue 24 (noun,verb)
limited 24 (past,verb)
night 24 (noun)
protect 24 (verb)
require 24 (verb)
significant 24 (adjective)
step 24 (noun,verb)
successful 24 (adjective)
unless 24 (conjunction)
active 23 (adjective,noun)
Đánh giá bài viết
1 1.511
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm