Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 là tài liệu do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với nhiều câu hỏi bổ ích bám sát nội dung trọng tâm của bài nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Lịch sử lớp 11.

Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A. Tình hình chính trị không ổn định

B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Câu 2. Tháng 3 – 1921 Đảng Bolshevik Nga quyết định thực hiện

A. Cải cách ruộng đất

B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Chính sách kinh tế mới

D. Hợp tác hóa nông nghiệp

Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là

A. Xta-lin

B. Khơ-rút-sốp

C. Lê-nin

D. Đi-mi-tơ-rốp

Câu 4. “NEP” là cụm từ viết tắt của

A. Chính sách kinh tế mới

B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941

Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Du lịch

D. Thương nghiệp và tiền tệ

Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước

C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền

D. Cơ giới hóa nông nghiệp

Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?

A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.

B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.

D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.

Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ

A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp

B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn

C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch toán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương

D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương

Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

A. Cho phép mở lại các chợ

B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa

C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi

D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn

Câu 10. Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

A. Một số ngành kinh tế có bước phát triển mạnh.

B. Chỉ tập trung phát triển vào một số ngành kinh tế.

C. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều.

D. Nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.

Câu 11. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là

A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế

B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất

C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn

D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì

A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng

B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng

C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Câu 13. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn

C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?

A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài

B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga

C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc

D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt

Câu 15. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm

A. Nga, Ukraine, Latvia và ngoại Cápcadơ

B. Nga, Ukraine, Estonia và ngoại Cápcadơ

C. Nga, Ukraine, Tajikistan và ngoại Cápcadơ

D. Nga, Ukraine, Belarus và ngoại Cápcadơ

Câu 16. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

A. Sự bình đẳng về mọi mặt

B. Quyền tự quyết của các dân tộc

C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài

D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

A. Hợp tác hóa nông nghiệp

B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ

D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 18. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển

A. Công nghiệp quốc phòng

B. Công nghiệp hàng không – vũ trụ

C. Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ

D. Công nghiệp năng lượng ( điện, than, dầu mỏ), khai khoáng

Câu 19. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do

A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa

B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước

C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân

D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới

Câu 20. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?

A. Nông nghiệp tập thể hóa

B. Nông nghiệp được cơ giới hóa

C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn

D. Tiến hành “cách mạng xanh” trong nông nghiệp

Câu 21: Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã

A. Ban hành Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

B. Ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.

C. Ban hành Chính sách kinh tế mới.

D. Cải cách chính phủ.

Câu 22: Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

C. 14 nước để quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.

D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống phá chính quyền cách mạng.

Câu 23: Tại sao để thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân dân Liên Xô phải tiến hành công nghiệp hoá?

A. Công nghiệp hóa thành công sẽ làm cho Mĩ nể sợ.

B. Công nghiệp hóa sẽ trang bị cơ sở vật chất cho Liên Xô.

C. Công nghiệp hóa sẽ giúp Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.

D. Công nghiệp hóa sẽ giúp Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Câu 24: Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

A. Cải cách ruộng đất

B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Chính sách kinh tế mới

D. Hợp tác hóa nông nghiệp

Câu 25: Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Du lịch

D. Thương nghiệp và tiền tệ

Câu 26: Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước

C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền

D. Cơ giới hóa nông nghiệp

Câu 27: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ

A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp

B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn

C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương

D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương

Câu 28: Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì

A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng

B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực hù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng

C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Câu 29: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô từ năm từ năm 1925 đến năm 1941 là

A. phát triển công nghiệp nhẹ.

B. phát triển công nghiệp quốc phòng.

C. Phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

D. Phát triển công nghiệp giao thông vận tải.

Câu 30: Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925 - 1941 là

A. Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp.

B. Hơn 69 triệu người dân Liên Xô thoát nạn mù chữ.

C. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên.

D. Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Đáp án bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C C C A C A C B B D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D C D D D C B B A D
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án C C D C C A B C C D

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941). mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Lịch Sử lớp 11. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
4 5.388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm