Trắc nghiệm Sử 11 bài 12

Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) được VnDoc sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Giao thông vận tải

D. Du lịch và dịch vụ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?

  • A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng
  • B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt
  • C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh
  • D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Người đứng đầu tổ chức đó là

A. Hitler

B. Hinđenbua

C. Rommen

D. Manxtên

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đứng đầu tổ chức đó là

A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc

B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài

D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là

A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức

C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hitler làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới

D. Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Quan sát bức hình dưới đây và dựa vào hiểu biết của em

trắc nghiệm lịch sử lớp 11

Hãy lựa chọn phương án phù hợp nhất chú thích cho bức hình ấy

A. Tổng thống Hinđenbua trao quyền Thủ tướng cho Hitler, binh lính vui mừng ủng hộ

B. Tổng thống Hinđenbua trao quyền thủ tướng cho Hitler, nhân dân đồng tình ủng hộ

C. Tổng thống Hinđenbua trao quyền thủ tướng cho Hitler, kẻ độc tài hiếu chiến, một thời kì đen tối của lịch sử Đức bắt đầu

D. Tổng thống Hinđenbua trao quyền Thủ tướng cho Hitler, kẻ độc tài hiếu chiến, mở ra trang mới trong lịch sử nước Đức

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 66 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hitler đã thực hiện chính sách

A. Bài Do Thái

B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân

C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài

D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

A. Hitler lên nắm quyền

B. Tổng thống Hinđenbua mất

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy

D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hitler đã tự xưng là

A. Tổng thống B. Thủ tướng C. Quốc trường suốt đời D. Thống soái

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Chính phủ Hitler đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng

B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất

C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?

A. Hitler thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế

B. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ

C. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động

D. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là

A. Công nghiệp dệt

B. Công nghiệp quân sự

C. Công nghiệp khai khoáng

D. Công nghiệp cơ khí, chế tạo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 67 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hitler là

A. Bắt tay với các nước phát xít

B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn

C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh

D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 68 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Tháng 10 – 1933, chính quyền Hitler đã có hành động gì?

A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên

B. Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn nước Đức

C. Tuyên bố thành lập quân đội thường trực

D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 68 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như

A. Một trại tập trung khổng lồ

B. Một trại lính khổng lồ

C. Một tên sen đầm quốc tế

D. Một đế quốc bất khả chiến bại

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 68 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Cho các sự kiện:

1. Đảng Cộng sản Đức thành lập đã trực tiếp lãnh đạo phong trào.

2. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Hăm-buốc là âm hưởng cuối cùng của cơn bão táp cách mạng vô sản ở Đức.

3. Chính phủ Đức phải kí Hòa ước Vécxai với những điều khoản hết sức nặng nề. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 3, 2, 1.

B. 3, 1, 2.

C. 1, 3, 2.

D. 2, 1, 3.

Đáp án: C

Câu 18. Thắng lợi của cách mạng năm 1918 ở Đức đã làm sụp đổ chế độ nào?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Chế độ cộng hòa tư sản.

C. Chế độ quân chủ lập hiến.

D. Chế độ quân phiệt hiếu chiến.

Đáp án: A

Câu 19. Tháng 6-1919 diễn ra sự kiện gì làm cho nước Đức trở nên rối loạn?

A. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.

B. Thiết lập nền Cộng hòa Vai-ma.

C. Ký kết Hòa ước Vécxai.

D. Kí kết Hòa ước Oa-sinh-tơn.

Đáp án: C

Câu 20. Tháng 4-1919 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đức?

A. Cộng hoà Xô viết Ba-vi-e thành lập

B. Đảng Cộng sản Đức được thành lập.

C. Khởi nghĩa vũ trang ở Hăm-buốc bùng nổ.

D. Nền Cộng hòa Vai-ma thành lập.

Đáp án: A

Câu 21. Với sự ủng hộ và tiếp sức của các nước nào, giai cấp tư sản Đức đã thu được những trận mưa vàng?

A. Nước Anh, Pháp.

B. Nước Mĩ, Anh, Pháp.

C. Nước Mĩ, Anh.

D. Nước I-ta-li-a, Nhật.

Đáp án: C

Câu 22. Đến năm 1929, sản lượng công nghiệp ở Đức như thế nào?

A. Vượt qua Anh, Mĩ, đứng đầu thế giới.

B. Vượt qua Anh, Pháp đứng đầu châu Âu.

C. Vượt qua Anh, I-ta-li-a đứng thứ hai châu Âu.

D. Vượt qua Mĩ, đứng đầu thế giới.

Đáp án: B

Câu 23. Thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức gắn liền với sự kiện

A. Năm 1932, sản xuất công nghiệp Đức giảm 47%.

B. Năm 1919, Đảng Quốc xã Đức thành lập.

C. Năm 1933, Hitler làm Thủ tướng nước Đức.

D. Năm 1933, Hin-đen-bua làm Tổng thống nước Đức.

Đáp án: C

Câu 24. Để tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh, Hít-le đã

A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên.

B. Tuyên bố rút khỏi Liên hợp quốc.

C. Tuyên bố thành lập đội quân dự bị.

D. Tuyên chiến với các nước láng giềng.

Đáp án: A

Câu 25. Đỉnh cao của cao trào cách mạng (1918 - 1923) ở Đức là sự kiện lịch sử

A. Khởi nghĩa của công nhân thành phố Muy-ních.

B. Sự ra đời của nước Cộng hòa Xô viết Ba-vi-e.

C. Khởi nghĩa vũ trang của Hăm-buốc.

D. Nền Cộng hòa Vai-ma thành lập.

Đáp án: B

Câu 26. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện cơ bản nhất về việc Đức dần dần phục hồi vị trí của mình trong quan hệ quốc tế?

A. Tham gia vào tổ chức Liên hợp quốc.

B. Tham gia vào Hội Quốc liên.

C. Kí kết một số hiệp ước với các nước tư bản châu Âu.

D. Kí kết một số hiệp ước với Liên Xô.

Đáp án: B

Câu 27. Đảng Quốc xã Đức đã lợi dụng điều gì để kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng và phân biệt chủng tộc?

A. Tâm lý bất mãn của người Đức đối với nền Cộng hòa Vai-ma.

B. Sự bất mãn của người Đức đối với cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

C. Sự căm thù của người Đức đối với việc nước Đức bị thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Tâm lí bất mãn của người dân Đức đối với Hòa ước Vécxai.

Đáp án: D

Câu 28. Đảng Quốc xã Đức đã đề ra chủ trương gì khi nước Đức lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng?

A. Tiến hành những cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hậu quả khủng hoảng.

B. Thành lập mặt trận nhân dân để đoàn kết các lực lượng yêu nước, cùng nhau xây dựng đất nước.

C. Quân sự hoá nền kinh tế để đi đến gây chiến tranh với các nước đế quốc khác.

D. Phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

Đáp án: D

Câu 29. Chủ nghĩa phát xít là

A. Nền chuyên chính độc tài khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

B. Chế độ độc tài tư bản phản động.

C. Chế độ độc tài, phân biệt chủng tộc, chống cộng sản.

D. Nền chuyên chính khủng bố công khai, đúng đầu là Hitler.

Đáp án: A

Câu 30. Nguyên nhân dẫn đến Đảng Quốc xã lên cầm quyền ở Đức là:

A. Giai cấp tư sản cầm quyền ở Đức bất lực đối với cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1923.

B. Giai cấp tư sản ủng hộ Hitler.

C. Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội dân chủ thiếu kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít.

D. Đảng Quốc xã có lực lượng mạnh, đứng đầu là Hitler

Đáp án: D

Câu 31: Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách

A. Bài Do Thái

B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân

C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài

D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)

Câu 32: Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là

A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức

C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới

D. Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 33: Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức đã làm sụp đổ chế độ nào?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Chế độ cộng hòa tư sản.

C. Chế độ quân chủ lập hiến.

D. Chế độ quân phiệt hiểu chiến.

Câu 34: Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức mang tính chất là

A. Cách mạng dân tộc dân chủ.

B. Cách mạng tư sản kiểu mới.

C. Cách mạng dân chủ tư sản.

D. Cách mạng vô sản.

Câu 35: Tháng 6-1919, diễn ra sự kiện gì làm cho nước Đức trở nên rối loạn?

A. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.

B. Thiết lập nền Cộng hòa Vaima.

C. kí kết Hoà ước Véc-xai.

D. Kí kết Hòa ước Oa-sinh-tơn.

Câu 36: Theo Hòa ước Véc-xai nước Đức mất đi bao nhiêu diện tích đất đai?

A. 1/3 diện tích.

B. 1/5 diện tích.

C. 1/8 diện tích.

D. 1/10 diện tích.

Câu 37: Tiền tệ của Đức thời kì 1918 - 1923 gọi là

A. Yên.

B. Mác.

C. Bạt.

D. Ơ rô.

Câu 38: Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đúng đầu tổ chức đó là

A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc

B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài

D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 39: Người đứng đầu tổ chức đó là

A. Hítle

B. Hinđenbua

C. Rommen

D. Manxtên

Câu 40: Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 41: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến nền kinh tế Đức như thế nào?

A. Không tác động, ảnh hướng gì đến nước Đức.

B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức.

C. Làm cho phong trào công nhân phát triển nhanh chóng.

D. Tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng.

Câu 42: Năm 1929, sản xuất công nghiệp của Đức đứng thứ mấy ở châu Âu?

A. Hàng đầu

B. Thứ nhì.

C. Thứ 3.

D. Thứ 4.

Câu 43: Đảng Công nhân Quốc gia xã hội Đức (Đảng Quốc xã) được thành lập vào năm nào?

A. 1919.

B. 1920.

C. 1923.

D. 1924.

Câu 44: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Giao thông vận tải

D. Du lịch và dịch vụ

Câu 45: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?

A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng

B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt

C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh

D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Câu 46: Những lĩnh vực kinh tế nào được Hít-le tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự?

A. Công nghiệp và giao thông vận tải.

B. Giao thông vận tải và xây dựng đường xá.

C. Giao thông vận tải và dịch vụ.

D. Công nghiệp và nông nghiệp.

Câu 47: Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là

A. Công nghiệp quân sự.

B. Công nghiệp giao thông vận tải.

C. Công nghiệp nhẹ.

D. Công nghiệp nặng.

Câu 48: Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 - 1933 là

A. Đảng Trung tâm

B. Đảng Công nhân Quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã)

C. Đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo

D. Đảng Liên minh xã hội Thiên Chúa giáo

Câu 49: Ngày 30/1/1933 ghi dấu sự kiện gì ở Đức?

A. Đảng Quốc xã ra đời

B. Đảng Cộng sản Đức thành lập

C. Nền Cộng hòa Vaima bị lật đổ

D. Hít-le lên làm Thủ tướng

Câu 50: Tháng 10 - 1933 Hit-le quyết định vấn đề gì ở nước Đức?

A. Lập Tổng hội đồng kinh tế

B. Hủy bỏ Hiến pháp Vaima

C. Rút khỏi Hội Quốc liên

D. Phát động chiến tranh xâm lược

Câu 51: Đâu là tổ chức chính trị tập trung các thế lực phản động, hiếu chiến ở nước Đức trong những năm 1918 - 1939?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 52: Sự kiện nào đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

A. Hít-le được chỉ định làm thủ tướng

B. Hít-le tuyên bố là quốc trưởng suốt đời

C. Hiến pháp Vai-ma bị xóa bỏ

D. Hít-le tuyên bố đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

Câu 53: Sự kiện nào là cái cớ để Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật?

A. Hítle lên nắm quyền

B. Tổng thống Hinđenbua mất

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy

D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Câu 54: Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

A. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

B. Tổng thống Hinđenbua mất

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy

D. Hítle lên nắm quyền

Câu 55: Sau khi lên nắm quyền, Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế nước Đức theo hướng nào?

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng

B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất

C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Câu 56: Theo Hoà ước Véc-xai nước Đức mất đi bao nhiêu diện tích đất đai?

A. 1/3 diện tích.

B. 1/5 diện tích.

C. 1/8 diện tích.

D. 1/10 diện tích.

Câu 57: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là:

A. chủ nghĩa đế quốc thực dân

B. chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi

C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

D. chủ nghĩa đế quốc bành trướng

Câu 58: Lò lửa chiến tranh ở châu Âu trong những năm 30 thế ki XX là:

A. Đức, Áo - Hung.

B. Đức, I-ta-li-a.

C. Anh, Pháp.

D. Anh, I-ta-li-a.

Câu 59: Đến năm 1938, với đội quân 1,5 triệu người, nước Đức được ví như

A. một trại tập trung khổng lồ

B. một trại lính khổng lồ

C. một tên sen đầm quốc tế

D. một đế quốc bất khả chiến bại

Câu 60: Chính sách đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là

A. bắt tay với các nước phát xít

B. thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn

C. tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh

D. mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp gồm có 55 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án về bài nước Đúc giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé.

Đánh giá bài viết
1 85.671
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm