Trắc nghiệm Sử 11 bài 9

Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

Câu 1. Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 -1907 là

A. Dân chủ tư sản
B. Dân chủ cộng hòa
C. Quân chủ lập hiến
D. Quân chủ chuyên chế

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là

A. Nga hoàng Nicôlai I

B. Nga hoàng Nicôlai II

C. Nga hoàng Alếchxanđra III

D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

A. Làn sóng phản đối của nhân dân lan rộng

B. Chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ

C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân

D. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?

A. 1914 B. 1915 C. 1916 D. 1917

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng

B. Địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường

C. Vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận

D. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?

A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ

B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng

C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách

D. Biểu tình đòi Nga hoàng phải nhường ngôi cho người khác

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX – “đã tiến sát tới một cuộc cách mạng”

A. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng

B. Chính phủ Nga hoàng bất lực không còn thống trị như cũ được nữa

C. Đời sống của công dân, nông dân và hơn 100 dân tộc Nga cùng cực

D. Nga hoàng tiến hành cải cách kinh tế để giải quyết những khó khăn của đất nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ

A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản

B. Mâu thuẫn giữa nông nô với chế độ phong kiến

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

D. Mâu thuẫn giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?

A. Cách mạng 1905 – 1907

B. Cách mạng tháng Hai năm 1917

C. Cách mạng tháng Mười năm 1917

D. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 49 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Sự kiện mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ nông dân Pêtơrôgrát

B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pêtơrôgrát

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ công nhân Pêtơrôgrát

D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ nông dân Pêtơrôgrát

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 49 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Kết quả lớn nhất mà Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là

A. Quân cách mạng đã chiếm được các công sở

B. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ

C. Bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng

D. Nhân dân tiếp tục đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,…

B. Tư sản và nông dân

C. Nông dân và công nhân

D. Công nhân, nông dân và binh lính

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Cách mạng tư sản

B. Cách mạng vô sản

C. Cách mạng dân chủ tư sản

D. Cách mạng giải phóng dân tộc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ lâm thời

B. Nhà nước dân chủ nhân dân

C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. Tình hình chính trị, xã hội ổn định

B. Các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá

C. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D. Nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 vì

A. Đất nước rộng lớn đòi hỏi có hai chính quyền

B. Bị các nước đế quốc bên ngoài chi phối, can thiệp

C. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau

D. Tạo tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong cả nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Chính đảng nào tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng để giải quyết tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Đảng Mensêvích

B. Đảng Bônsêvích

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Thống nhất công nhân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là

A. Chính cương tháng tư

B. Cương lĩnh tháng tư

C. Luận cương tháng tư

D. Báo cáo chính trị tháng tư

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Văn kiện đó đã xác định mục tiêu và đường lối của cách mạng Nga năm 1917 là

A. Chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B. Chuyển từ cách mạng ruộng đất sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Chuyển từ cách mạng tư sản dân quyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển sang khởi nghĩa giành chính quyền khi nào?

A. Khi Chính phủ lâm thời tư sản đã suy yếu, không đủ sức chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân

B. Khi quần chúng nhân dân đã sẵn sàng tham gia cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôsêvích Nga

C. Khi cuộc đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo đã đủ sức lật đổ giai cấp tư sản

D. Khi Đảng Bônsêvích Nga đã đủ sức mạnh và sẵn sàng lãnh đạo quần chúng tiến hành cách mạng đến thắng lợi

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Nông dân B. Công nhân C. Tiểu tư sản D. Đội Cận vệ đỏ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là

A. Trung tâm Quân sự cách mạng

B. Ủy ban hành chính cách mạng

C. Uỷ ban Quân sự cách mạng

D. Bộ Tổng tham mưu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Đêm 24-10-1917, ở nước Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

A. Nhân dân Pêtơrôgrát đập phá cung điện Mùa Đông

B. Quân khởi nghĩa bao vây và tấn công Cung điện Mùa đông

C. Nhân dân Nga ăn mừng chiến thắng tại Cung điện Mùa đông

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Vì sao ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày cách mạng bùng nổ

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn

C. Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ Chính phủ lâm thời tư sản

D. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở Thủ đô Pêtơrôgrát

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Sau đó, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở thành phố nào?

A. Kiép B. Minxcơ C. Mátxcơva D. Pêtơrôgrát

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

A. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt

B. Lênin từ Phần Lan trở về nước

C. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn

D. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

A. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga

B. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga khỏi ách áp bức bóc lột

C. Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

D. Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô)

Đáp án: D

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ

B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới

D. Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế

Đáp án: C

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Nguyễn Ái Quốc B. Trần Phú C. Lê Hồng Phong D. Nguyễn Thị Minh Khai

Đáp án: A

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 32. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.

D. Bị các nước đế quốc thôn tính.

Đáp án: C

Câu 33. Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế

A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.

C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.

D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.

Đáp án: A

Câu 34. Ngày 23-2-1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng.

C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Đáp án: C

Câu 35. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính là

A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

Đáp án: D

Câu 36. Đại biểu của các Xô viết ở Nga là những thành phần

A. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

B. Công nhân, nông dân và binh lính.

C. Tư sản, quý tộc mới và binh lính.

D. Tư sản, công nhân, nông dân.

Đáp án: B

Câu 37. Ngày 7-10-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Lê nin thông qua Luận cương tháng Mười.

B. Lê nin bí mật từ Pê-rơ-rô-grát về Mát-xcơ-va, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

C. Quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông.

D. Lê nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Đáp án: D

Câu 38. Tiếp theo thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát, Chính quyền Xô viết được thành lập ở đâu?

A. Xta-lin-grát. B. Mát-xcơ-va. C. Điện Xmô-nưi. D. Toàn nước Nga.

Đáp án: B

Câu 39. Tại Đại hội Xô viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là

A. Sắc lệnh bánh mì và sắc lệnh ruộng đất.

B. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

C. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh bánh mì.

D. Sắc lệnh hòa bình, sắc lệnh bánh mì và sắc lệnh ruộng đất.

Đáp án: B

Câu 40. Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

Đáp án: A

Câu 41. Văn kiện nào của Lê nin chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa?

A. Báo Tia lửa.

B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Bôn-sê-vích do Lê nin khởi thảo.

C. Luận cương tháng Tư.

D. Luận cương tháng Mười.

Đáp án: C

Câu 42. Mở ra một kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga. Đó là

A. Mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.

C. Nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.

D. Nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.

Đáp án: B

Câu 43. Xu hướng tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa là xu hướng của cuộc cách mạng nào ở Nga?

A. Cách mạng 1905-1907.

B. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

C. Cách mạng tháng Hai năm 1917.

D. Tất cả các cuộc cách mạng trên.

Đáp án: B

Câu 44. Để chuyển toàn bộ chính quyền về tay các Xô viết, trong tám tháng đầu (từ tháng 2 đến tháng 9) Lê nin và Đảng Bôn-sê-vích chủ trương đấu tranh bằng phương pháp gì?

A. Đấu tranh hòa bình.

C. Đấu tranh vũ trang.

B. Đấu tranh bạo lực.

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Đáp án: D

Câu 45. Điểm giống nhau giữa Cách mạng dân chủ tư sản (1905 - 1907) và Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Đánh đổ chế độ Nga hoàng.

B. Đánh đổ chế độ phong kiến và tư sản.

C. Đánh đổ chế độ phong kiến. Xoá bỏ tàn tích phong kiến.

D. Đánh bại chế độ Nga hoàng, đưa nước Nga tiến lên Cách mạng tháng Mười.

Đáp án: C

Câu 46. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917) là cuộc cách mạng vô sản

A. Đầu tiên trên thế giới.

B. Thứ hai trên thế giới.

C. Thứ ba trên thế giới.

D. Thứ tư trên thế giới.

Đáp án: A

Câu 47. Trong Luận cương tháng Tư, Lê nin đã lựa chọn phương pháp đấu tranh nào để chuyển chính quyền từ tay của giai cấp tư sản sang giai cấp vô sản?

A. Đấu tranh vũ trang.

B. Biện pháp hòa bình.

C. Từ đấu tranh hòa bình chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.

Đáp án: C

Câu 48. Cách mạng tháng Mười Nga thành công ảnh hưởng đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?

A. Tạo điều kiện thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga.

B. Tác động đến tư tưởng của Nguyễn Tất Thành - người thanh niên yêu nước đang bôn ba tìm đường cứu nước.

C. Giúp cho Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương Lênin từ đó Người tin theo Lênin, đi theo con đường Cách mạng tháng Mười

Đáp án: D

Câu 49. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

C. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.

D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.

Đáp án: C

Câu 50. Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước Nga thực hiện chính sách gì?

A. Chính sách kinh tế mới.

B. Chính sách quốc phòng toàn dân.

C. Chính sách cộng sản thời chiến.

D. Chính sách tổng động viên.

Đáp án: C

Câu 51:  Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

A. Quân chủ lập hiến

B. Quân chủ chuyên ch

C. Cộng hòa tổng thống

D. Cộng hòa đại nghị

Đáp án: B

Câu 52: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.

D. Bị các nước đế quốc thôn tính.

Đáp án: C

Câu 53: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạn

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị

Đáp án: C

Câu 54: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?

A. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.

B. Bỏ chạy ra nước ngoài.

C. Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.

D. Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.

Đáp án: D

Câu 55: Sau Cách mạng tháng Hai (1917), ở Nga đã xuất hiện hiện tượng gì đặc biệt?

A. Chính quyền phong kiến và tư sản

B. Chính phủ tư sản và công nhân

C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

D. Chính quyền công nhân và nông dân

Đáp án: C

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941). Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp gồm có 55 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 nhé. Để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.904
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm