Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học và học sinh giỏi cấp THPT môn Lịch sử phần Thế giới cận hiện đại

441 câu hỏi luyện thi đại học và HSG môn Lịch sử

441 câu hỏi luyện thi đại học và học sinh giỏi cấp THPT môn Lịch sử phần Thế giới cận hiện đại được trình bày một cách hợp lý và dễ hiểu, giúp bạn ôn tập và nâng cao kiến thức môn Lịch sử lớp 12 hiệu quả, từ đó ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Sự kiện nào chứng tỏ kinh tế của Hà Lan phát triển? Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân Nêđéclan chống chính quyền Tây Ban Nha.

Câu 2. Trình bày nét chính về nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Nêđéclan giữa thế kỉ XVI. Vì sao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nêđéclan được xem là một cuộc cách mạng tư sản?

Câu 3. Hãy phân biệt những đặc trưng cơ bản của chế độ phong kiến với những yếu tố mới của chủ nghĩa tư bản đang phát triển ở nước Anh thế kỷ XVII. Từ đó, rút ra những mâu thuẫn trong xã hội Anh lúc bấy giờ. Theo anh (chị), mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết?

Câu 4. Trình bày những chuyển biến về kinh tế, xã hội – chính trị ở nước Anh trước cách mạng tư sản Anh (1642 – 1689) và những hệ quả của nó.

Câu 5.

a. Trình bày những nét chính về diễn biến, tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 – 1689), phân tích và đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Anh trong cuộc cách mạng này.

b. Trên cơ sở đó, hãy lập bảng so sánh Cách mạng Anh với Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga theo các yêu cầu: lãnh đạo, động lực chính, nhiệm vụ của cách mạng, chính quyền sau cách mạng thành công, xu hướng phát triển và tính chất của cách mạng.

Câu 6. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Câu 7. Phân tích những đặc điểm của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

Câu 8. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về Ôlivơ Crômoen. Cho biết vai trò của Ôlivơ Crômoen trong tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Câu 9. Có ba biểu đồ dưới đây thể hiện tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII, theo anh (chị) biểu đồ nào đúng nhất? Vì sao?

Luyện thi đại học, cao đẳng, học sinh giỏi Lịch sử

(Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2004)

Câu 10. Quan sát lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ: Anh (chị) hãy xác định vị trí của các thuộc địa: Rốt Ai-len, Con-nếch-bi-cớt, Niu Giơ-xi, Mê-ri-len, Niu Hăm-Sai, Ma-xa-chu-xét, Niu-oóc, Pen-xin-va-ni-a, Viếc-gi-ni-a, Ca-rô-un-na Bắc, Ca-rô-un-na Nam, Gioóc-gi-a, Đơ-la-oa, qua việc điền tên các thuộc địa đó tương ứng với các số thứ tự (1,2,...,12,13) trên lược đồ dưới đây.

Tài liệu luyện thi đại học, cao đẳng, hsg môn Lịch sử

Câu 11. Phân tích những mâu thuẫn cơ bản dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Câu 12. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII:

a. Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính.

b. Nêu nguyên nhân thắng lợi

c. Kết quả, tính chất và ý nghĩa lịch sử.

Câu 13. Phân tích ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Vì sao nói: chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là một cuộc cách mạng tư sản?

Trình bày nội dung của Hiến pháp năm 1787 của Mĩ và bản chất giai cấp của hiến pháp. Qua đó, hãy vẽ sơ đồ biểu thị tổ chức chính quyền của Mĩ theo hiến pháp này. Theo em, cơ cấu quyền lực đó đến nay có sự thay đổi cơ bản gì không?

Câu 15. Tìm hiểu về nguyên nhân cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII:

  • Giôrê cho rằng: "Cách mạng nổ ra từ sự phồn vinh".
  • Còn Misêlê lại cho rằng: "Cách mạng nổ ra từ sự khốn cùng".

Anh (chị) hãy bình luận hai ý kiến trên.

Câu 16. Phân tích những các điều kiện đẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Pháp năm 1789. Vai trò của quần chúng nhân dân trong quá trình phát triển của cách mạng?

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2004)

Câu 17. Trình bày những quan điểm cơ bản của các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp thế kỉ XVIII. Vì sao những quan điểm này có ý nghĩa chuẩn bị cho cuộc cách mạng sắp tới.

Câu 18. Hãy giải thích ý nghĩa bức tranh biếm hoạ “Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng”?

Vẽ sơ đồ minh hoạ sự phân chia đẳng cấp ở nước Pháp trước 1789 và qua đó phân biệt hai khái niệm “đẳng cấp” và “giai cấp”?

Câu 19. Mô tả sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 ở nước Pháp. Hãy cho biết vì sao cuộc cách mạng 1789 được xem là một trong những cuộc cách mạng tiêu biểu của nhân loại.

(Đề thi Olympic 30/4 khối 10, năm 2001)

Câu 20. Hãy trình bày ba giai đoạn phát triển của Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794). Anh (chị) có nhận xét gì qua sự sụp đổ của chính quyền Gia-cô-banh?

Câu 21. Tại sao thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

(Đề thi Olympic 30/4 khối 10, năm 2006)

Câu 22. Lập bảng so sánh nội dung các hiến pháp năm 1791 và 1793 của Pháp.

Câu 23. Phân tích vai trò của giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân trong cuộc Cách mạng tư sản Pháp năm 1789.

Câu 24. Qua các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đã học, anh (chị) hãy giải thích thế nào là một cuộc cách mạng tư sản? Cách mạng tư sản Pháp phát triển qua mấy giai đoạn (mốc thời gian và tên từng từng giai đoạn)? Phân tích tính chất và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Pháp.

Câu 25. Chứng minh rằng sau mỗi giai đoạn đi lên của cách mạng tư sản Pháp 1789, quyền lợi của nông dân được giải quyết thoả đáng hơn.

Câu 26. Bằng sơ đồ về thành phần giai cấp và tổ chức chính quyền thời Giacôbanh, hãy làm rõ nhận định của V.I.Lênin: “Cái vĩ đại lịch sử”, của người Giacôbanh là ở chỗ họ đã đi cùng nhân dân, cùng với đông đảo quần chúng cách mạng của nhân dân, cùng với giai cấp cách mạng tiên tiến nhất lúc bấy giờ.

Câu 27. Tại sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc “Đại cách mạng”?

Câu 28. Tại sao nói: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? Những nhân tố nào đã tạo ra sự triệt để này?

(Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2008)

Câu 29. Vẽ sơ đồ minh hoạ diễn biến Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo hướng “phát triển theo đường đi lên”, do quần chúng làm động lực. Qua đó, hãy tìm ra những đặc điểm giúp cách mạng Pháp triệt để hơn cách mạng tư sản Anh?

Câu 30. Hãy đánh giá vai trò của Rô-be-spie trong cuộc Cách mạng Pháp 1899?

BÀI TẬP TỔNG HỢP:

Câu 31. Từ Hội nghị ba đẳng cấp đến thời kì phái tư sản công thương năm quyền. Cách mạng tư sản Pháp (1789) đã trải qua những cơ quan quyền lực cùng các phái cầm quyền tương ứng nào, đồng thời đã đạt được những thắng lợi gì và còn hạn chế nào?

Câu 32. So sánh cuộc Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII về nguyên nhân, nhiệm vụ – mục tiêu, giai cấp lãnh đạo, hình thức đấu tranh, tính chất, kết quả.

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2009)

Câu 33. Phân tích những điểm giống và khác nhau cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII).

Câu 34. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hoà và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa.”(Hồ Chí Minh).

Với kiến thức lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hiểu câu nói trên như thế nào?

Câu 35.

1. Các cuộc cách mạng tư sản trong những thế kỉ XVII – XVIII đã được diễn ra dưới những hình thức nào?

2. Lập bảng so sánh về sự khác nhau giữa cách mạng tư sản và cách mạng vô sản theo các mục sau:

Lãnh đạo

Động lực

Tính chất

Kết quả

Cách mạng tư sản

Cách mạng vô sản

(Đề thi HSG Quốc gia, bảng A, năm 1998)

Câu 36. Trong các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (thế kỉ XVII – thế kỉ XVIII), giai cấp tư sản đã cho ra đời hai bản tuyên ngôn:

a. “Tuyên ngôn độc lập” của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (ngày 4 – 7 – 1776).

b. “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp (tháng 8 – 1789).

Anh (chị) hãy nêu và phân tích nội dung cơ bản của hai bản tuyên ngôn và rút ra những mặt tiến bộ và hạn chế của nó?

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học và học sinh giỏi cấp THPT môn Lịch sử phần Thế giới cận hiện đại, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 3.180
Sắp xếp theo
    Môn Lịch Sử khối C Xem thêm