Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22 - Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22

Đến với: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22 - Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm tư liệu hay phục vụ cho công tác dạy và học môn Lịch sử trong trường phổ thông. Chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 20

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 21 - Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19

Mời làm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 22 Online

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp

Câu 1: Chương trình khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp được tiến hành ở Việt Nam từ năm nào:

a. 1895
b. 1896
c. 1897
d. 1898.

Câu 2: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam phân hóa thành những tầng lớp nào:

a. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tư sản, công nhân
b. Địa chủ, nông dân, tư sản, công nhân.
c. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, công nhân
d. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tiểu tư sản, công nhân.

Câu 3: Lực lượng đông đảo trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

a. Nông dân
b. Tiểu tư sản
c. Công nhân
d. Tư sản

Câu 4: Chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào:

a. Phát triển kinh tế nông nghiệp - công thương nghiệp
b. Nông nghiệp - công nghiệp - quân sự
c. Cướp đất lập đồn điền, khai thác mỏ, giao thông, thu thuế
d. Ngoại thương - quân sự - giao thông thuỷ bộ

Câu 5: Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

a. Nền kinh tế phong kiến.
b. Nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.
c. Nền kinh tế thuộc địa
d. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Câu 6: Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

a. Vì quyền lợi về kinh tế
b. Vì quyền lợi về chính trị
c. Vì quyền lợi về kinh tế và chính trị
d. Vì căm thù thực dân Pháp.

Câu 7: Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là

a. Bãi công
b. Đấu tranh tự phát đòi tăng lương, giảm giờ làm,cải thiện đời sống và điều kiện làm việc
c. Lập ra tổ chức Đảng để lãnh đạo đấu tranh.
d. Liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức.

Câu 8: Đến năm 1914, công nhân ngành than Việt Nam có khoảng

a. 1 vạn
b. 1,5 vạn
c. 2 vạn
d. 2,5 vạn

Câu 9: Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp là

a. Chính sách cướp đoạt ruộng đất.
b. Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ việc khai thác thuộc địa.
c. Khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp Pháp
d. Mở mang một số cảng biển,cảng sông để chuyên chở hàng hóa

Câu 10: Lực lượng cách mạng to lớn ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là

a. Nông dân
b. Công nhân
c. Tư sản
d. Tiểu tư sản

Đánh giá bài viết
6 12.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm