Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 22

Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 22

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 22 với các câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 kèm theo đáp án khác nhau, hỗ trợ quá trình ôn luyện nâng cao kết quả môn học và chương trình chung lớp 11.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 với nội dung bám sát theo chương trình SGK môn Sử lớp 11 hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra chính thức.

 • 1

  Chương trình khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp được tiến hành ở Việt Nam từ năm nào:

 • 2

  Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam phân hóa thành những tầng lớp nào:

 • 3

  Lực lượng đông đảo trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

 • 4

  Chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào:

 • 5

  Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

  Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. 
  Nước Việt Nam đã có những biến chuyển sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần tuý đã biến thành một xã hội thuộc địa. Mặc dù thực dân còn duy trì một phần tính chất phong kiến, song khi đã thành thuộc địa thì tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giai cấp ở Việt Nam đều bị đặt trong quỹ đạo chuyển động của xã hội đó.
 • 6

  Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

 • 7

  Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là

 • 8

  Đến năm 1914, công nhân ngành than Việt Nam có khoảng

 • 9

  Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp là

 • 10

  Lực lượng cách mạng to lớn ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là

 • 11
  Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
 • 12
  Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
 • 13
  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là
 • 14
  Vì sao phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát?
 • 15
  Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
81 29.760
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm