Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 25

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 25 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Lý.

Bài tập Vật lý 11 bài 25: Tự cảm

Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều

C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

D. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện

Câu 2. Đơn vị của độ tự cảm là

A. vôn (V)

B. henry (H)

C. tesla (T)

D. vêbe (Wb)

Câu 3. Khi đưa vào trong lòng ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó

A. Tăng μ lần

B. Giảm μ lần

C. Không thay đổi

D. Có thể tăng hoặc giảm tuỳ vào bản chất của vật liệu từ

Câu 4. Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để

A. Tăng điện trở của ống dây

B. Tăng cường độ dòng điện qua ống dây

C. Làm cho bóng đèn mắc trong mạch không bị cháy

D. Tăng độ tự cảm của ống dây

Câu 5. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

B. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy trong mạch

C. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

D. Suất điện động tự cảm của ống dây không phụ thuộc vào độ tự cảm của ống dây

Câu 6. Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?

A. Cho biết số vòng dây của ống dây là lớn hay nhỏ

B. Cho biết thế tích của ống dây là lớn hơn hay nhỏ

C. Cho biết từ trường sinh ra là lớn hay nhỏ khi có dòng điện di qua

D. Cho biết từ thông qua ống dây là lớn hay nhỏ khi có dòng điện đi qua

Câu 7. Gọi N là số vòng dây, l là chiều dài, S là tiết diện của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là:

A. L = 4π.10-7nS

B. L = 4π.10-7N2S

C. L = 4π.10-7 N2/l S

D. L = 4π.10-7 N2/l2 S

Câu 8. Gọi N là số vòng dây, l là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là:

A. L = 4π.10-7nV

B. L = 4π.10-7N2V

C. L = 4π.10-7 N2/l V

D. L = 4π.10-7 N2/l2 V

Câu 9. Một ống dây hình trụ có thể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dây có n vòng dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là

A. L = 4π.10-7n2V

B. L = 4π.10-7n2V2

C. L = 4π.10-7nV

D. L = 4π.10-7nV2

Câu 10. Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu giảm số vòng dây trên một mét chiều dài đi hai lần thì độ tự cảm L’ của ống dây là:

A. 2L

B. L/2

C. 4L

D. L/4

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là sai: Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:

A. Dòng điện tăng nhanh

B. Dòng điện giảm nhanh

C. Dòng điện có giá trị không đổi

D. Dòng điện biến thiên nhanh.

Câu 12. Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm

A. 0,029H

B. 0,079H

C. 0,048H

D. 0,023H

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu123456789101112
Đáp ánCBADCDCDADCB
Đánh giá bài viết
1 329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm