Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 22: Lực Lorenxơ

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 22: Lực Lorenxơ là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy môn Lý, cũng như giúp học sinh được làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau nhằm nâng cao thành tích học lớp 11.

Bài 22: Lực Lo - Ren - Xơ

Câu 1. Một hạt mang điện chuyển động trên một mặt phẳng (P) vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có

A. Phương vuông góc với mặt phẳng (p)

B. Độ lớn tỉ lệ với điện tích của hạt mang điện

C. Chiều không phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện

D. Độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của hạt mang điện

Câu 2. Một electron được bắn vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Quỹ đạo của electron trong từ trường là

A. Một đường tròn

B. Một đường parabon

C. Một nửa đường thẳng

D. Một đường elip

Câu 3. Một hạt mang điện có điện tích q, chuyển động với tốc độ không đổi v trong một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn B. Cho biết mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với các đường sức từ trường. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có độ lớn được tính bằng biểu thức:

A. |q|v/B B. |q|/vB C. |q|vB D. vB/|q|

Câu 4. Một hạt mang điện chuyển động trong một từ trường đều. Hình vẽ nào trong hình 22.1 biểu diễn đúng mối quan hệ giữa vecto lực Lo-ren-xơ với vecto vận tốc của hạt mang điện và vecto cảm ứng từ?

Vật lý 11 bài 22

Câu 5. Khi một electron được bắn vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Đại lượng của electron không thay đổi theo thời gian là

A. Vận tốc B. Gia tốc C. Động lượng D. Động năng

Câu 6. Một electron (điện tích –e= -11,6.10-19 C) bay vào trong một điện trường đều theo hướng hợp với hướng của từ trường góc 300. Cảm ứng từ của từ trường B=0,8T. Biết lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron có độ lớn f = 48.10-5N. Vận tóc của electron có độ lớn là

A. 75000m/s B. 37500m/s C. 43301m/s D. 48000m/s

Câu 7. Một electron ( điện tích –e) và một hạt nhân heli ( điện tích +2e) chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ, vận tốc của hạt electron lớn hơn vận tốc của hạt heli 6.105m/s. Biết tỉ số độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt electron và hạt heli là: fe:fh=4:3. Vận tốc của hạt electron có độ lớn là

A. 9,6.105m/s B. 3,6.105m/s

C. 24.105m/s D. 18.105m/s

Câu 8. Có 4 hạt lần lượt là electron (điện tích –e; khối lượng me), proton (điện tích +e; khối lượng mp=1.836me), notron (không mang điện, khối lượng mn=mp) và hạt nhân heli (điện tích +2e, khối lượng mHe=4mp) bay qua một vùng có từ trường đều với cùng một vận tốc theo phương vuông góc với các đường sức từ. Giả thiết chỉ có lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt. Sau cùng một thời gian, hạt bị lệch khỏi phương ban đầu nhiều nhất là

A. Electron B. Hạt nhân heli C. Proton D. Notron

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Vật lý 11 bài 22

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A C B D A A A
Đánh giá bài viết
1 1.611
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Xem thêm