Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 25: Tự cảm

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 25: Tự cảm là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình củng cố kiến thức bài học, làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập trong chương trình lớp 11.

Bài 25: Tự cảm

Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều

C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

D. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện

Câu 2. Đơn vị của độ tự cảm là

A. vôn (V) B. henry (H) C. tesla (T) D. vêbe (Wb )

Câu 3. Khi đưa vào trong long ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó

A. Tăng μ lần

B. Giảm μ lần

C. Không thay đổi

D. Có thể tăng hoặc giảm tuỳ vào bản chất của vật liệu từ

Câu 4. Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong long ống dây để

A. Tăng điện trở của ống dây

B. Tăng cường độ dòng điện qua ống dây

C. Làm cho bóng đèn mắc trong mạch không bị cháy

D. Tăng độ tự cảm của ống dây

Câu 5. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

B. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy trong mạch

C. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

D. Suất điện động tự cảm của ống dây không phụ thuộc vào độ tự cảm của ống dây

Câu 6. Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?

A. Cho biết số vòng dây của ống dây là lớn hay nhỏ

B. Cho biết thế tích của ống dây là lớn hơn hay nhỏ

C. Cho biết từ trường sinh ra là lớn hay nhỏ khi có dòng điện di qua

D. Cho biết từ thông qua ống dây là lớn hay nhỏ khi có dòng điện đi qua

Câu 7. Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, S là tiết diện của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dâu đặt trong không khí là:

A. L=4π.10-7nS

B. L=4π.10-7 N2S

C. L=4π.10-7 N2/l S

D. L=4π.10-7 N2/l2 S

Câu 8. Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dâu đặt trong không khí là:

A. L=4π.10-7nV

B. L=4π.10-7N2V

C. L=4π.10-7 N2/l V

D. L=4π.10-7 N2/l2 V

Câu 9. Một ống dây hình trụ có thể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dây có n vòng dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là

A. L=4π.10-7n2V

B. L=4π.10-7n2V2

C. L=4π.10-7nV

D. L=4π.10-7nV2

Câu 10. Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu giảm số vòng dây trên một mét chiều dài đi hai lần thì độ tự cảm L’ của ống dây là:

A. 2L B. L/2 C. 4L D. L/4

Câu 11. Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Khi so sánh độ tự cảm của hai ống dây, biểu thức nào sau đây là đúng?

A.L2=3L1 B. L1=3L2 C. L2=9L1 D. L1=9L2

Câu 12. Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu cắt nang ống dây thành hai phần giống hệt nhau thì độ tự cảm của mỗi phần là

A. L’=2l B. L’=L/2 C. L’=L D. L’=L/4

Câu 13. Một ống dây hình trụ dài 40cm, gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 200cm2. Độ tự cảm của ống dây khi đặt trong không khí là

A. 3,14.10-2H B. 6,28.10-2H C. 628H D. 314H

Câu 14. Một ống dây có độ từ cảm L=0,1H. nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm bằng

A. 10V B. 0,1kV C. 20V D. 2kV

Câu 15. Một ống dây có độ tự cảm L = 0,2 H. Trong một giây dòng điện giảm đều từ 5 A xuống 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây là:

A. 1V B. 2V C. 0,1 V D. 0,2 V

Câu 16. Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng 0 đến 5A trong thời gian 1s. Độ tự cảm của ống dây và độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A. L=4,2H, etc=21V

B. L=1,68H, etc=8,4V

C. L=0,168H, etc=0,84V

D. L=0,42H, etc=2,1V

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

A

D

C

D

C

D

A

D

Câu

11

12

13

14

15

16

Đáp án

C

B

B

C

A

D

Vật lý 11 bài 25

Vật lý 11 bài 25

Đánh giá bài viết
1 2.291
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Xem thêm