10 đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh 10 đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải dưới đây với những dạng bài thường gặp trong đề thi học kì 1 chính thức. Bên cạnh đó, 10 đề đều tổng hợp được khá kĩ những nội dung ngữ pháp tiếng Anh trọng điểm giúp các bạn hệ thống và củng cố lại để có một kì thi đạt kết quả cao nhất.

(ĐỀ 1)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Tiếng Anh: Lớp 8

I. Put the verbs in to the correct form: (3.5 Marks)

1. She is old enough ....................(driver) a motorbike.

2. Lan and Nga ...........................(read) a picture story tomorrow.

3. I used to ................................. (go) the library

4. you should .............................(Study) hard

5. He doesn’t like ......................(Play) tennis.

6. My mother ........................... (work) part time at the grocery store for 2 years.

7. Tom and Mary ..................... (do) their homework now.

II. Rearrange the following words in oder to the righ sentences: (1 Mark)

1. to/ I/ go/ use/ in/ swimming/ summer/ the.

=> .....................................................................................................................

2. They/ going/ a/ to/ their/ to/ write/ letter/ are/ friend.

=> .....................................................................................................................

III. Read the following passage and choose the best answer: (1 Mark)

Learning another language! Learning English! why do all the people want to learn English ? It’s not difficult to answer that question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. They study their own language, and Math ....and English.

Many adults learn English because it is useful for their work. Teenegers ofen learn English for their higher studies, because some of their books are in English at the college or univercity. Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English.

1. Manyboys and girls learn English because.

2. English can give them a job.

3. It is included in their study courses.

4. Their parents make them.

5. They have to study their own language.

6. Many adults learn English because.

7. Their work is useful.

8. They want to go aboard.

9. Most of their books are in English.

10. It help them in their work.

IV. Chage the following sentences in to indirect: (2 Marks)

1. “Please lend me your book” Quang said to Nhung.

=> Quang told ...............................................................................................................

2. “Can you turn on the TV ?” Miss Lan said to Tam.

=> Miss Lan asked ........................................................................................................

V. Write a short paasege about Nga’s bed room. Using the following suggestions: (2.5 Marks)

This/ Nga’s bed room.

There/ desk/ left/ room.

On the desk/ newspapers and books.

There/ bed/ next to/ desk.

On the right/ room/ wordrobe.

THE END

Nhằm giúp các bạn có một kì thi đạt hiệu quả cao, ngoài việc giới thiệu các đề ôn luyện, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8. Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết
1 5.239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm