25 đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2019 Sở
GD&ĐT Bắc Ninh lần 2
Câu 41. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ, THAN ĐIỆN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI
ĐOẠN 2010-2016
Năm
2010
2013
2015
2016
Dầu thô (triệu
tấn)
203
210
215
200
Than (triệu tấn)
3428
3875
3750
3140
Điện (tỉ kwh)
4207
5437
5811
61443
Nhận xét nào sau đây đúng v tình hình sản xuất dầu thô, than, điện của Trung
Quốc, giai đoạn 2010-2016?
A. Sản lượng điện tăng liên tục.
B. Sản lượng dầu lớn hơn than.
C. Sản lượng than tăng liên tục.
D. Sản lượng dầu thô giảm liên tục.
Câu 42. Cho biểu đồ:
CẤU KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN PHÂN
THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 NĂM
2017 (%)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Nhận xét
nào sau đây đúng về cấu khối ợng hàng hoá luân chuyển phân theo thành
phần kinh tế của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Kinh tế Nhà nước khu vực vốn đầu tư nước ngoài giảm.
B. Kinh tế Nhà nước tăng, kinh tế ngoài Nhà nước giảm.
C. Khu vực vốn đầu nước ngoài kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
D. Kinh tế Nhà nước kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau
đây không ớng tây bắc - đông nam?
A. Đông Triều.
B. Hoàng Liên Sơn.
C. Pu Đen Đinh.
D. Trường Sơn Bắc.
Câu 44. ng nào sau đây xảy ra hiện tượng lụt, úng nghiêm trọng nhất nước
ta?
A. Bắc Trung Bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 45. Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của dãy Hoàng Liên
Sơn đối với khí hậu vùng núi Tây Bắc nước ta?
A. Làm cho mùa đông đến muộn hơn so với vùng Đông Bắc.
B. Tạo nên sự phân hóa khí hậu theo đai cao.
C. Làm gió mùa Đông Bắc suy yếu khi vào đến vùng.
D. Làm cho vùng khí hậu lạnh nhất cả nước.
Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 28, cho biết các ngành nào sau
đây tất cả c trung tâm công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Cơ khí, chế biến nông sản.
B. Hóa chất, điện tử.
C. khí, vật liệu xây dựng.
D. Dệt, may, sản xuất giấy.
Câu 47. Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm ngành nông nghiệp của
Trung Quốc?
A. Bình quân ơng thực tính theo đầu người rất cao.
B. Diện tích cây công nghiệp lớn hơn cây lương thực.
C. Ngành chăn nuôi chiếm ưu thế so với trồng trọt.
D. Sản xuất được nhiều nông phẩm ng suất cao.
Câu 48. Vị trí địa ớc ta không đặc điểm o sau đây?
A. Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu.
B. Trên đất liền giáp Trung Quốc, Lào, Cam-phu-chia.
C. Nằm trung tâm của khu vực Đông Nam Á.
D. Nằm rìa phía đông của bán đảo Đông ơng.
Câu 49. ớc ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, nên
A. lượng a lớn.
B. nền nhiệt độ cao.
C. khí hậu hai mùa rõ rệt.
D. phân hóa tự nhiên rệt.
Câu 50. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 22, cho biết các trung tâm
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây quy không đồng cấp?
A. Biên Hòa, Cần Thơ.
B. Cần Thơ, Mau.
C. Biên Hòa, Hải Phòng.

Đề thi thử môn Địa lý 2019

Đánh giá bài viết
1 208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm