600 câu trắc nghiệm môn sinh học luyện thi đại học

600 câu trắc nghiệm môn sinh học luyện thi đại học bao gồm các câu hỏi sinh học được tổng hợp từ kiến thức môn sinh đã được học trong trường THPT. Tài liệu này giúp đẩy nhanh hiệu quả ôn thi tốt nghiệp, cũng như ôn thi đại học khối B. Các bạn có thể tải về để tham khảo, nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kì thi của mình.

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH

1/. Thể đột biến là:

A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến.

B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể.

C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên KH.

D. Tập hợp các nhiễm sắc thể bị đột biến.

2/. Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là....

A. Đột biến xôma. B. đột biến tiền phôi.

C. Đột biến giao tử. D. tiền đột biến.

3/. Đột biến gen là:

A. Sự biến đổi vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử.

B. Các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính.

C. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc di truyền của NST.

D. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc của ADN.

4/. Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến....

A. giao tử. B. xôma. C. trong hợp tử. D. tiền phôi.

5/. Đột biến gen gồm các dạng là:

A. Mất, thay, đảo và chuyển cặp Nu.

B. Mất, thay, thêm và đảo vị trí 1 hay 1 số cặp Nu.

C. Mất, nhân, thêm và đảo cặp Nu.

D. Mất, thay, thêm và chuyển cặp Nu.

6/. Cơ thể mang đột biến biểu hiện thành kiểu hình đột biến gọi là....

A. tiền đột biến. B. đột biến xôma.

C. đột biến giao tử. D. thể đột biến.

7/. Cơ thể mang đột biến biểu hiện thành kiểu hình đột biến gọi là....

A. tiền đột biến. B. đột biến xôma.

C. đột biến giao tử. D. thể đột biến.

8/. Đột biến là những biến đổi....

A. ở cấp độ phân tử. B. trong nhiễm sắc thể.

C. trong vật chất di truyền. D. ở kiểu hình cơ thể.

9/. Loại đột biến giao tử là đột biến

A. Xảy ra trong quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử.

B. Xảy ra trong quá trình nguyên phân của hợp tử.

C. Không di truyền.

D. Xảy ra ở các mô sinh dưỡng.

10/. Đột biến thoạt đầu xảy ra trên một mạch của gen gọi là..

A. tiền đột biến. B. đột biến xôma.

C. đột biến tiền phôi. D. thể đột biến.

11/. Nguyên nhân của đột biến gen là do:

A. Hiện tượng NST phân ly không đồng đều.

B. Tác nhân vật lý, hoá học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hoá tế bào.

C. NST bị chấn động cơ học.

D. Sự chuyển đoạn NST.

12/. Dạng đột biến nào sau đây gây hậu qủa lớn nhất về mặt di truyền ?

A. Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.

B. Mất cặp nuclêôtit sau bộ 3 mở đầu

C. Thay cặp nuclêôtit ở giữa đoạn gen.

D. Đảo vị trí cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.

13/. Đột biến gen trội xảy ra trong qúa trình giảm phân sẽ biểu hiện…

A. ngay trong giao tử của cơ thể.

B. ở một phần cơ thể tạo thể khảm.

C. ngay trong hợp tử được tạo ra.

D. ở kiểu hình cơ thể mang đột biến.

14/. Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì:

1. Mang tính phổ biến.

2. Thường ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể.

3. Xảy ra do các tác nhân của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể.

4. Thời điểm xảy ra đột biến.

Câu trả lời đúng:

A. 1, 2 và 3. B. 1, 2 và 4 C. 1, 2, 3 và 4. D. 2, 3 và 4.

15/. Biến đổi trong dãy nuclêôtit của gen cấu trúc dẫn tới sự biến đổi nào sau đây ?

A. Gen đột biến → ARN thông tin đột biến → Prôtêin đột biến.

B. ARN thông tin đột biến → Gen đột biến → Prôtêin đột biến.

C. Prôtêin đột biến → Gen đột biến → ARN thông tin đột biến.

D. Gen đột biến → Prôtêin đột biến → ARN thông tin đột biến.

16/. Loại đột biến gen nào dưới đây không di truyền qua sinh sản hữu tính:

A. Đột biến giao tử B. Đột biến xôma.

C. Đột biến tiền phôi. D. Đột biến đa bội thể.

17/. Đột biến gen có những tính chất là ...

A. phổ biến trong loài, di truyền, có lợi hoặc có hại.

B. biến đổi cấu trúc prôtêin làm prôtêin biến đổi.

C. riêng rẽ, không xác đinh, di truyền, đa số có hại, ít có lợi.

D. riêng rẽ, không xác định, chỉ di truyền nếu xảy ra trong giảm phân.

18/. Đột biến đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit của gen dẫn đến phân tử prôtêin được tổng hợp có thể thay đổi tối đa:

A. 1 axit amin. B. 2 axit amin. C. 3 axit amin. D. 4 axit amin.

19/. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit ảnh hưởng tới số axit amin trong chuỗi polipeptit là...

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

20/. Loại đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể:

1. Đột biến xôma. 2. Đột biến tiền phôi. 3. Đột biến giao tử.

Câu trả lời đúng.

A. 1 và 2. B. 1 và 3. C. 2 và 3. D. 1, 2 và 3.

Đánh giá bài viết
7 6.489
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối B Xem thêm