Bài tập câu chủ động và bị động trong tiếng Anh (2)

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Câu ch động, bị động
Bài 1. They spent a lot of money on food and clothes.
A. A lot of money on food were spent.
B. A lot of money was spent on food and clothes.
C. A lot of money were spent on food and clothes.
D. Money was spent a lot on food and clothes.
Bài 2. The restaurant serves seafood every Monday.
A. Seafood is served every Monday.
B. Seafood was served every Monday.
C. Seafood are served every Monday.
D. Seafood were served every Monday.
Bài 3. Mary informed the police of the news.
A. The police was informed of the news.
B. The news was informed of the police.
C. The police were informed of the news.
D. The police of the news was informed by Mary.
Bài 4. The ambulance is taking the boy to hospital.
A. To the hospital is the boy being taken.
B. The boy is being taking to hospital.
C. The boy is being taken to hospital.
D. The boy is taken to hospital.
Bài 5. The engineers will construct a bridge over this house.
A. This house will be constructed over a bridge.
B. A bridge will be constructed over this house.
C. This house will be being constructed over a bridge.
D. A bridge will be being constructed over this house.
Bài 6. Someone has stolen his gun.
A. His gun has been stolen.
B. His gun has stolen.
C. He has been stolen the gun.
D. The gun has been stolen him.
Bài 7. We have to tell Mary about our change in plans.
A. Mary has to be told about our change in plans.
B. Our change in plans should be told for Mary.
C. Mary is told about our change in plans.
D. Our change in plans is told to Mary.
Bài 8. Which book do the students love?
A. Which book are done love by the students?
B. Which book is the students loved?
C. Which book are loved by the students?
D. Which book is loved by the students?
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài 9. The directors have fired those lazy clerks.
A. Those lazy clerks have been fired.
B. Those lazy clerks has been fired.
C. Those lazy clerks had been fired.
D. Those lazy clerks were fired.
Bài 10. They didn’t explain anything about that.
A. Nothing was explained about that.
B. That wasn’t explained anything by them.
C. Anything wasn’t explained about that.
D. Something wasn’t explained about that.
Bài 11. They showed his photograph on television.
A. On television they have his photograph shown.
B. His photograph was shown on television.
C. His photograph is being shown on television.
D. The television was shown his photograph.
Bài 12. We must find this killer.
A. This killer we must find.
B. This killer is found.
C. This killer be found.
D. This killer must be found.
Bài 13. They signed the contract at lunchtime.
A. They were signed the contract at lunchtime.
B. At lunchtime the contract were signed
C. The contract at lunchtime was signed.
D. The contract was signed at lunchtime.
Bài 14. Someone ought to do something about it.
A. Something about it ought to be done.
B. Someone ought to be done about it.
C. Something ought to be done about it.
D. It ought to be done something by someone.
Bài 15. People should send their complaints to the head office.
A. Their complaints were sent to the head office.
B. The head office was sent their complaints.
C. Their complaints should be sent to the head office.
D. The head office should be sent complaints.
Bài 16. People don’t use this road very often.
A. This road don’t be used very often.
B. This road is not used very often.
C. This road is used not very often.
D. This road is not often used.
Bài 17. Miller has taken a lot of photographs.
A. Photographs have been taken by Miller.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
B. Photographs have been taken a lot of by Miller.
C. A lot of photographs were taken by Miller.
D. A lot of photographs have been taken by Miller.
Bài 18. The teacher gave us two very difficult exercises.
A. We were given two very difficult exercises.
B. Two very difficult exercises were given to the teacher.
C. Two very difficult exercises were given to us.
D. Both (A) and (C) are correct.
Bài 19. They said that he was all right.
A. He said he was all right.
B. They were said him was all right.
C. He was said he was all right.
D. He was said to be all right.
Bài 20. The lawyer is interviewing the witness.
A. The witness is interviewed
B. The witness is being interviewed
C. The lawyer is interviewed
D. The lawyer is being interviewed
Bài 21. They are taking photographs of the event.
A. The event was taken photographs.
B. The event is taken photographs.
C. Photographs are taken of the event.
D. Photographs of the event are being taken.
Bài 22. How do people learn languages?
A. How are languages learned?
B. How are languages learned by people?
C. How languages are learned?
D. Languages are learned how?
Bài 23. Nobody told me that George was ill.
A. I was told that George wasn't ill.
B. I wasn't told that George was ill.
C. George wasn't told to be ill.
D. George was told not to be ill.
Bài 24. His colleagues gave him a present when he retired.
A. He was given a present when he retired.
B. A present was given by his colleagues when he retired.
C. He was given a present by his colleagues when he retired.
D. A present was given him when he retired.
Bài 25. We will send you the results as soon as they are ready.
A. You will be sent the results as soon as they are ready.
B. You will be sent the results as soon as they are ready by us.
C. The results will be sent you by us as soon as they are ready.

Bài tập tiếng Anh về câu Chủ động, Bị động

Câu bị động (Passive Voice) là phần ngữ pháp tương đối quan trọng và phức tạp trong kiến thức thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh. Bài tập câu chủ động và bị động trong tiếng Anh (2) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải rất cần thiết cho các bạn hiểu kỹ kiến thức lý thuyết đã được trang bị.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
15 3.654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm