Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 1 tuần 15 Unit 7 My Neighbourhood

Bài tập ôn tập Tuần 15 tiếng Anh 8 Unit 7 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 khác nhau như: Chọn từ có cách phát âm khác, Chia động từ trong ngoặc, Chọn đáp án đúng, Tìm lỗi sai và sửa, Điền từ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn văn,... giúp các em học sinh lớp 8 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tiếng Anh 8 Tuần 15 Unit 7: My Neighbourhood

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 8 năm 2019 - 2020, đề ôn tập cuối tuần 15 môn Anh 8 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh 8 được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 8 hệ 7 năm giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 7 hiệu quả.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Chủ đề

-Cuộc sống cộng đồng xung quanh (nơi cư trú)

-Dịch vụ bưu điện

Ngữ pháp và cấu trúc:

-Thời hiện tại hoàn thành với for và since

I have lived here since last week.

-Cấu trúc so sánh: like, (not) as … as

(not) the same as

different from

The magazine is not as big as the newspaper.

Từ vựng:

-Phân từ quá khứ của động từ (theo quy tắc và bất quy tắc)

-Tính từ (trong các câu so sánh)

I. Em hãy tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại

1.A.mall

B. tasty

C. mail

D. same

2. A. neighborhood

B. cook

C. good

D. food

3. A.served

B. opened

C. contacted

D. offered

4. A. postcard

B. parcel

C. contest

D. discuss

II. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành câu.

1.We________ to each other for five years.

A. wrote

B. is writing

C. was writing

D. have written

2. I haven’t talked to Mr. Ba ________________Christmas

A. for

B. since

C. on

D. at

3. The camera I bought yesterday is different ____________teh old one.

A. from

B. with

C. about

D. of

4. My backpack is ______________my brother’s backpack

A. different

B. same

C. like

D. as

5. Nhung’s dictionary is not as expensive_______ Hoa’s

A. so

B. as

C. like

D. than

6. We left the________ time as the other guests.

A. same

B. similar

C. as

D. together

7. I ____________to the headmaster two days ago.

A. talked

B. have talked

C. am talking

D. was talking

8. John: ________have you lived here?

David: For ten years.

A. When

B. Since when

C. How far

D. How long

9. Surface mail is _________________cheaper than airmail.

A. farther

B. more

C. much

D. many

10. The new supermarket offers a wide _____________of products.

A. choose

B. selection

C. arrangement

D. ownership.

III. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn sau.

Robert Wilson ( 1. be) _______________ a politician. He (2. go)______________ to Oxford University in 1960, and in 1976 he (3. become) __________________ a Member of Parliament (an MP). He (4. be)____________ an MP since then.

He (5. be)__________ Minister of Education from 1980 to 1985. He (6. write) _________ many books. He (7. be) ____________________ married and (8. have) ________ two children. His family lived in Oxford for 15 years, then they (9. move) _______________ to London in 1980. They now (10. live)________ in a house in Kensington Street, London.

IV. Em hãy tìm 1 lỗi sai ở mỗi câu sau và chữa lại. Nếu câu đúng đánh dấu (v).

1.The football match is becoming more and more excited. _______

2. You should do the work myself and you can learn a lot from it. ___________

3. Ba always gets excellent grades because he studies hardly. _____________

4. My mother has cooked the meal for a quarter of an hour. _________

5. Do you enjoy to live in here or do you want to move? _______

V. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau.

1.We are waiting for the__________ of our uncle’s train. ARRIVE

2. The increase in population has led to_________ in many cities. CROWD

3. We had a terrible trip because the weather was__________ . PLEASE

4. If you want to get more__________ , please contact Mr. Phong. INFORM

5. It’s a good restaurant; the food there is very______________. TASTE

VI. Em hãy đọc lá thư sau, dùng từ gợi ý đặt câu hỏi và trả Iời.

Dear Jane,

Last month I met the most wonderful friend. Her name is Mary, and she is a student in my evening class. She has lived in this city since 1997. Before that she lived in Oxford, too. So we have a lot in common. Mary has studied French for three years, and she began studying Russian last month. Mary and I went to a lot of parks here.

Last week I saw her every evening, and this week I have already seen her twice. On Monday we had a good time, and saw an interesting film.

We have decided to take a trip to Devon in summer. I have never been to Devon before. Please write to me soon.

Love,

Anna

1.Since / when / Mary / live / this city?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. When / Mary / begin / study / Russian?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3.What / Anna / Mary / do / Monday?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Anna / ever / be / Devon / before?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

VII. Em hãy chọn cách viết đúng nhất cho mỗi câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D

1.I have known him for ten years.

A. It’s ten years since I knew him.

B. I knew him after ten years.

C. Ten years is time for me to know him.

D. Knowing him has been since ten years.

2. He plays tennis better than me.

A. He doesn’t play tennis worse than me.

B. I play tennis as badly as him.

C. He plays tennis as well as I do.

D. I don’t play tennis as well as him.

3. My sister is 25 years old. Lan’s sister is 25 years old.

A. My sister is older than Lan’s sister.

B. My sister isn’t as old as Lan’s sister.

C. My sister is the same age as Lan’s sister.

D. My sister’s age is different from Lan’s sister.

4. The book is interesting, but the film is boring.

A. The film is as interesting as the book.

B. The film is different from the book.

C. The book is as boring as the film.

D. The book isn’t as interesting as the film.

5. The last time I saw her was six months ago.

A. I have seen her since six months ago.

B. I haven’t seen her for six months.

C. I began to see her six months ago.

D. I didn’t see her six months ago.

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập tiếng Anh Unit 7 lớp 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm