Bài tập thì hiện tại đơn môn tiếng Anh lớp 6

Bài tập thì hiện tại đơn

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh Bài tập thì hiện tại đơn môn tiếng Anh lớp 6 được sưu tầm và đăng tải, với nội dung ôn luyện Thì hiện tại đơn dưới dạng bài kiểm tra 15 phút rất hữu ích cho các bạn học sinh đánh giá nhanh kiến thức, đồng thời ôn luyện phần Thì quan trọng này.

TEST FOR YOU Date: 3/02/2018

Name:........................................... Time: 15mins

Complete the sentences using the past simple form of the verbs.

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with my parents.

2. Nam and Huy (not play) ______ football last Sunday.

3. What ______ you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

4. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6. 30.

5. Lan and Hoa (be).................................... your school two years ago.

6. (Be)................... he an engineer yesterday. No, he (be not).....................

7. They (stop)..................................... on their way back last Sunday.

8. He ( study) ....................................Math last Monday.

9. I (be)................. a student two years ago.

10. He (watch)........... Cartoons all night.

II. Change these verbs insimple past.

Example: play- played

1. watch - ................

2. study - ................

3. go - ..................

4. do - ....................

5. held - .......................

6. cheer - ...................

7. visit - ......................

8. score - ....................

9. eat - ................

10. have - ................

11. play - ...................

12. regard - ..................

13. buy - ......................

14. strar - .....................

15. cycle - ...................

16. read - ....................

17. stop - .....................

18. score - ....................

19. eat - ................

20. have - ................

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo Lý thuyết và Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh lớp 6 là Thì thứ 2 trong chương trình học môn tiếng Anh lớp 6. Các bạn hãy học tập và ôn luyện thật kĩ để có một kết quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết
7 8.603
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm