Bài tập tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch COVID-19

Bài tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch

Bài tập ôn nghỉ dịch COVID-19 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án bao gồm các dạng bài tâp tiếng Anh cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập ôn tập tại nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 5 qua các dạng bài tiếng Anh đã học cũng như ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Read and match. 

1. a toothachea. eat an ice cream
2. a sore throatb. listen to music loudly
3. a backachec. get a burn
4. an earached. eat a lot of candies
5. play with the stovee. carry heavy things

Put the words in the right order.

1. matter/ with/ What's/ her/ the/ ?

____________________________

2. Jennie/ with/ doing/ what/ matches/ is/ ?/

____________________________

3. shouldn't/ if/ you/ you/ ice/ a sore throat/ have/ eat/ cream/ ./

____________________________

4. down/ shouldn't/ why/ stairs/ he/ run/ the/ ?

____________________________

5. should/ dentist/ You/ to/ go/ the/ ./

____________________________

6. he/ break/ Because/ her/ fall/ and/ leg/ may/ ./

____________________________

Read and complete.

A: What's the ____ with you?

B: I have ______ backache.

A: You ______ go to the doctor.

B: Yes, I will. Thank _____.

A: You _____ carry heavy things.

B: Ok, I won't. Thanks.

Read and fill in the blanks

It's very cold today. Some students are not well and they have to stay at home. Linh has a bad headache. Quan has a sore throat. Phong has a toothache. Mai has a cold. Lien has an earache. Nam has a stomachache. Ngoc has a fever. Phuong has a backache.

1. It is very ______ today.

2. Some students aren't ____.

3. Linh has a ________.

4. Quan has a ____.

5. Ngoc has a ________.

6. Lien has an ________.

7. Phong has a ________.

8. Phuong has a ________.

9. Nam has a ________.

10. Mai has a ________.

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 - d; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - c;

Put the words in the right order.

1 - What's the matter with her?

2 - What is she doing with matches?

3 - If you have a sore throat, you shouldn't eat ice cream.

4 - Why shouldn't he run down the stairs?

5 - You should go to the dentist.

6 - Because he may fall and break her leg.

Read and complete.

A: What's the __matter__ with you?

B: I have __a____ backache.

A: You ____should__ go to the doctor.

B: Yes, I will. Thank __you___.

A: You __shouldn't___ carry heavy things.

B: Ok, I won't. Thanks.

Read and fill in the blanks

1. It is very ___cold___ today.

2. Some students aren't _well___.

3. Linh has a ____headache____.

4. Quan has a __sore throat__.

5. Ngoc has a ___fever_____.

6. Lien has an ___earache_____.

7. Phong has a ___toothache_____.

8. Phuong has a _____backache___.

9. Nam has a ____stomachache____.

10. Mai has a ___cold_____.

Trên đây là Bài ôn tập ở nhà phòng chống dịch Covid-19 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 852
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm