Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3

English 7 Exercise Unit 1- 2 - 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận giúp cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm tư liệu tham khảo. Bài tập tiếng Anh 7 này sẽ giúp bạn định hướng kiến thức ôn tập và rèn luyện kỹ năng, tư duy làm bài thi đạt được kết quả cao nhất.

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

I. Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. is/ sister/ staying/ my/ at/ hostel/ school/ the/.
 2. will/ on/ how/ next/ old/ be/ she/ birthday/ her/?/
 3. school/ smaller/ her/ her/ school/ new/ than/ is/ old/.
 4. the/ far/ it/ from/ how/ your/ is/ to/ post/ house/ office/?/
 5. brother/ your/ different/ is/ from/ how/ you/?/

II. Tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1. A. Birthday B. Thirteenth C. Thing D. that

2. A. Calendar B. Parents C. Pretty D. distance

3. A. Finish B. Invite C. Sometime D. nice

4. A. Telephone B. post office C. Directory D. moment

5. A. worried B. tomorrow C. sorry D. Ordinal

III. Trả lời các câu hỏi về bản thân em

 1. What's your name?
 2. What's your address?
 3. What's your telephone number?
 4. Who do you live with?
 5. How far is it from your house to school?
 6. How do you go to school?
 7. What is your date of birth?
 8. How old will you be on your next birthday?

IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Dear Huong,

Next Sunday ____________ be my 13th birthday. I will ___________ a party at my house __________ 7 p.m. I will invite __________ close friends of ours. I think _________ will have a _________ time that day.

I __________ you will come __________ join me.

Love,

An

Đánh giá bài viết
16 14.540
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm