Biên bản sinh hoạt lớp

Biên bản tổ chức sinh hoạt lớp được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải đưa ra những thông tin chính của cuộc họp như thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung của ngày sinh hoạt. Trong đó, phần nội dung có đề cập đến thắc mắc của học sinh, sinh viên và lời giải đáp của giáo viên. Mời các bạn tham khảo.

1.  Mẫu biên bản sinh hoạt lớp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP...........

Tuần:.......

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:………giờ……..phút, ngày………tháng………năm.........

- Địa điểm: Tại phòng học lớp ........, Trường THCS......................

2. Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp .......: Thầy.........................

- Tập thể lớp.............

- Vắng mặt:………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

…………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………...

2. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

- Tổ 1:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Tổ 2:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Tổ 3:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

- Tổ 4:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………....

3. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

- Nề nếp:………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Học tập:………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………………………

Thông qua việc nhận xét, đánh giá của các cán bộ lớp thì kết quả hoạt động: Học tập và rèn luyện của các thành viên như sau:

4. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

- Học tập: ………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nề nếp: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...

- Xử lí vi phạm: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Kế hoạch tuần tới:

+ Học tập:………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

+ Nề nếp:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

+ Hoạt động khác:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

GVCNThư kí

2. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp cuối tuần …….năm học...........

Hôm nay, vào lúc …. giờ … .phút, ngày ……. tháng..…năm 20… tại phòng học số: …

của lớp………tổ chức SHL cuối tuần để đánh giá, kiểm điểm tất cả các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong tuần kế tiếp.

Thành phần tham dự SHL: Thầy/Cô giáo CN: ………...…..............................................

cùng toàn thể các thành viên của lớp ………..;

Vắng

Lý do

Vắng

Lý do

1…………………

………………………

4………………………

…………………..……

2…………………

………………………

5………………………

…………..……………

3…………………

………………………

6………………………

………………………..

Chủ trì:………………………………….…….…..……Chức vụ:……...………………………..

Thư ký:………………………………..Chức vụ:……………...……………… Tập thể lớp: ……….. đã tiến hành sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức SH tập thể (5-10 phút: hát, đọc thơ, kể chuyện, đố vui, TN tự đánh giá bản thân,...):.............................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Tổ trưởng/Phó báo cáo HĐ của tổ trong tuần vừa qua (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):…………………………………............................

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

III. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua:

1. Lớp phó học tập (đánh giá tình hình học tập của lớp):

- Tổng số tiết học chính khóa/tuần:……, trong đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………

- Tổng số tiết học phụ đạo/tuần:………., trong đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:…...…

+ Lý do bị tiết TBình:………………………………………………...........…………………......

+ Lý do bị tiết Yếu:....................................................................................................

- Tổng số tiết không có Thầy/Cô giáo dạy):..............................................................

- Tình hình học tập trong tuần qua(cụ thể từng học sinh)

+ Thuộc bài (có điểm KTM 5,0):................................................................................................

........................................................................................................................................................

+ Không thuộc bài(có điểm KTM < 5,0):................................................................

..................................................................................................................................................

- Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần(lưu ý việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, xây dựng bài, hợp tác học tập,...):.................................................................

..................................................................................................................................................

- Biệp pháp khắc phục và phương hướng của tuần tới:............................................

..................................................................................................................................................

2. Bí thư Chi đoàn:

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phong trào trong tuần qua:............................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Triển khai Kế hoạch, các hoạt động phong trào trong tuần tới:...................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:.........................................................................

..................................................................................................................................................

3. Lớp phó Lao động:

- Đánh giá việc lao động, vệ sinh, trực tuần,...trong tuần qua:......................................

..............................................................................................................................

- Kế hoạch thực hiện trong tuần tới:................................................................

................................................................................................................................

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

- Đánh giá hoạt động VTM trong tuần qua:..........................................................

..................................................................................................................................................

- Kế hoạch thực hiện VTM trong tuần tới:.......................................................

........................................................................................................................

- Công khai tài chính (nếu có): + Thu..................(bằng chữ)..........................................;

+ Chi:.......................(bằng chữ):…………………………………………………………..…….;

(lý do chi:……………………………………………………………….....................................)

+ Còn lại:...............................................................................................................

- Quĩ tuần tới(nếu có, thu bao nhiêu/1HS, nêu lý do thu):.............................................

5. Lớp trưởng: Đánh giá kết quả chung của tuần này với tuần trước(nêu tên cụ thể):

- Nề nếp, ý thức, thái độ học tập...............................................................................

.............................................................................................................................

- Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa chữa khuyết điểm:............................................

...............................................................................................................................

- Vắng học, chào cờ, ngoại khóa...(nêu cụ thể: Tên, phép, không phép, lý do)......................

.....................................................................................................................................

- Biện pháp, phương hướng tuần tới:.......................................................................

.....................................................................................................................................

- Ý kiến đề xuất:................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. Nhận xét, đánh giá và phương hướng của Thầy/Cô giáo chủ nhiệm lớp

- Ưu điểm:..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Khuyết điểm:..............................................................................................

............................................................................................................................

- Biểu dương những học sinh tích cực trong tuần:.......................................................

- Phê bình và đưa ra giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý(cụ thể cho từng trường hợp):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số...........nữ....., hiện nay tổng số..........nữ........,giảm:.......nữ........

Lý do giảm:.....................................................................................................................

- Học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng:....................................................Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:........................................................................

- HS gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập:....................................Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:.......................................................................................

- Định hướng các hoạt động trong tuần tới (tuần............):

+ Về học tập:............................................................................................................

+ Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tự phê bình và phê bình:

...................................................................................................................................

+ Về các phong trào thi đua:....................................................................................

..................................................................................................................................................

+ SH 15 phút đầu giờ:

……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

- Các hoạt động khác:.............................................................................................

............................................................................................................................

- Kiến nghị, đề xuất:.............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Thư ký thông qua nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung biên bản (nếu có):

VII. Chủ trì họp: Cho biểu quyết về sự nhất trí với đánh giá các hoạt động của tuần qua và phương hướng của tuần tới (tuần......): Kết quả biểu quyết:......../.........(.........%) đồng ý.

Tiết SHL kết thúc lúc...........giờ...........phút cùng ngày ./.

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ trì

(Ký, ghi rõ Họ và tên)

3. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp Đại học

Biên bản tổ chức sinh hoạt lớp

Mời các bạn theo dõi bản text Biên bản tổ chức sinh hoạt lớp:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ............................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Về việc tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ ..., năm học .....-.....

Lớp: ........................ Khoa:.............................................................

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

....... giờ....... phút, ngày ....../....../ , tại phòng: ...............

II. THÀNH PHẦN:

  • CB – GV – NV tham dự:
  • Cán bộ Đoàn – Hội khoa tham dự:
  • Ban cán sự lớp:
STTHỌ TÊNCHỨC VỤKÝ TÊNĐIỆN THOẠIEMAIL
1
2
3
4
5
  • Có mặt : ..../... (số SV có mặt/sĩ số SV của lớp)

III. NỘI DUNG:

1. Triển khai các nội dung và hoạt động liên quan đến SV:

1.1 Nội dung triển khai của BCS lớp.

.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

1.2 Nội dung triển khai của BCH Đoàn- Hội khoa.

.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

1.4 Nội dung triển khai của CB – GV – NV khoa.

.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Những góp ý cho hoạt động của Nhà trường:

  • Phần góp ý cho Nhà trường.

.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

  • Những góp ý đã được CB – GV – NV giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có gải đáp thì vui lòng để trống những dòng phía dưới)

.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

  • Những góp ý đã được BCH Đoàn – Hội khoa giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có giải đáp vui lòng để trống các dòng phía dưới)

.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Đại diện ban cán sự lớp thông qua biên bản sinh hoạt lớp, sinh hoạt kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày.

CB-GV-NV tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Ban Cán Sự Lớp
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

TM. Sinh viên tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Sau khi kết thúc SHL, Ban cán sự lớp nộp biên bản SHL, nhận xét SHL của giảng viên, biên bản ký cam kết về phòng CTSV.. BCS lớp không nộp biên bản SHL theo thời gian quy đinh, xem như lớp chưa tổ chức SHL và chịu trách nhiệm trước tập thể lớp, nhà trường.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 5.909
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm