Bộ 17 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

1
ĐỀ 1
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 60 phút
A/ Trắc nghiệm khách quan: (2 đ) Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
1. Biểu thức nào sau đây không là đơn thức:
A. 4x
2
y B. 3+xy
2
C. 2xy.(- x
3
) D. - 4xy
2
2. Giá trị của biểu thức - 2x
2
+ xy
2
tại x= -1; y = - 4 là:
A. - 2 B. - 18 C. 3 D. 1
3. Bậc của đơn thức 5x
3
y
2
x
2
z là:
A. 8 B. 5 C. 3 D. 7
4. Đơn thức trong ô vuông ở đẳng thức: 2x
2
y +
= - 4x
2
y là:
A. 2x
2
y B. -2x
2
y C. -6x
2
y D. - 4x
2
y
5. Số thực đơn thức có bậc là:
A. 0 B. 1 C. Không có bậc D. Đáp án khác
6. Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau.
9
4
4
7
7
9
7
8
6
5
9
7
3
6
9
4
8
4
7
5
Tần số của điểm 7 là:
A. 7 B. 2 C. 10 D. 5
7. Điểm trung bình cộng môn toán của các học sinh lớp 7A ở bảng trên là:
A. 5,0 B. 6,4 C. 6,0 D. 5,9
8. Cho tam giác ABC có Â = 90
0
, AB = 2, BC = 4 thì độ dài cạnh AC là:
A.3 B.
C.
8
D.
6
B/ Tự luận: (8 đ)
Bài 1: (4 đ) Cho biểu thức A =
3 2 2
23
.
34
x xy z
và B = 9xy
3
.(- 2x
2
yz
3
)
1/ Thu gọn và tìm bậc của đơn thức thu gọn A và B
2/ Cho biết phần biến và phần hệ số của đơn thức thu gọn A và B
3/ Tính tích của hai đơn thức thu gon A và B
Bài 2: (4 đ) Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ BE và CF lần lượt vuông góc với AC và AB
(E
AC; F
AB)
1/ Chứng minh rằng BE = CF và góc ABE = góc ACF
2/ Gọi I là giao điểm của BE và CF, chứng minh rằng IE = IF
3/ Chứnh minh AI là tia phân giác của góc A.
-----------------Hết------------------
2
ĐỀ 2
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1: (2 điểm)
Cho hàm số y= f(x) = ax, biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2;1).
a) Hãy xác định hệ số a.
b) Tính f(-2); f(4); f(0).
Bài 2: (2điểm)
Thời gian làm một bài tập Toán của một số học sinh lớp 7 (tính bằng phút) được
thống kê bởi bảng sau:
5
6
7
4
5
6
5
8
8
8
9
7
6
5
5
5
4
10
a) Dấu hiệu ở đây? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng?
c) Tìm Mốt của dấu hiệu?
Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức A =
24
2 yxyx
và B =
12
22
xxyy
Tính A+B; A-B rồi tìm bậc của đa thức thu được.
Bài 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC có B = 60
0
; AB= 7cm; BC= 15 cm. Vẽ AH
BC (H
BC).
Lấy điểm M trên HC sao HM= HB.
a) So sánh BAC và ACB.
b) Chứng minh tam giác ABM đều.
c)Tam giác ABC có phải là tam giác vuông không? Vì sao?
Bài 5: (1 điểm)
Cho đa thức P(x)= ax
2
+ bx + c trong đó các hệ số a, b, c là các số nguyên. Biết
rằng giá trị của đa thức chia hết cho 5 với mọi giá trị nguyên của x. Chứng minh rằng a, b,
c đều chia hết cho 5.
-----------------Hết------------------
3
ĐỀ 3
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu thụ của 20 hộ gia đình trong một tháng
(tính theo kWh) được ghi lại ở bảng sau:
101 152 65 85 70 85 70 65 65 55
70 65 70 55 65 120 115 90 40 101
a, Dấu hiệu ở đây là gì?
b, Hãy lập bảng”tần số”.
c, Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
Bài 2(2 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x
4
-5x
2
+4x tại x=1 và x=
2
1
Bài 3(3 điểm): Cho hai đa thức:
P(x) = x
4
+ x
3
2x + 1
Q(x) = 2x
2
2x
3
+ x 5
a, Tìm bậc của hai đa thức trên.
b, Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).
Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại
D. Kẻ DH vuông góc với BC tại H.
a, Chứng minh ABD =HBD
b, Hai đường thẳng DH và AB cắt nhau tại E. Chứng minh BEC cân.
c, Chứng minh AD < DC.
----------Hết---------

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2019 - 2020

VnDoc giới thiệu Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm 17 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7. Bộ đề thi được biên soạn bám sát chương trình học trong SGK, giúp các em có tài liệu ôn tập rõ ràng, và nắm được trọng tâm kiến thức được học trong nửa đầu kì 2 lớp 7.

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2019 - 2020

Nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 7 nguồn tài liệu hữu ích ôn thi giữa học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 với đầy đủ đề thi của các môn học, sẽ là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ 17 đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 850
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm