Bộ đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề ôn tập lớp 4 lên lớp 5 môn Anh
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Choose odd one out
1. A. Maths
B. IT
C. favorite
D. Science
2. A. green
B. pink
C. blue
D. color
3. A. month
B. year
C. large
D. day
4. A. school
B. teacher
C. mother
D. brother
5. A. timetable
B. sing
C. collect
D. sail
Exercise 2: Fill in the blank with a suitable word:
1. My _____ subjects are Maths and English
2. What time ____you get up?
I get up _____ six o’clock
3. There are two maps ____ the wall
4. My birthday is ____ December
5. They usually play football _____the afternoon
Exercise 3: Choose the correct answer
1. On hot days, I wear _________.
A. T-shirt
B. jacket
C. coat
D. scarf
2. She is thirty. She wants something to _______.
A. eat
B. drink
C. cook
D. draw
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
3. How much ______ your shoes?
A. is
B. are
C. am
D. was
4. ______caps are ninety thousand dong
A. This
B. That
C. Those
D. They
5. Lan’s cleaning the _____ now
A. ruler
B. tree
C. floor
D. banh trung
Exercise 4: Read and answer the questions
Hello. My name is Le Hoang Long. I’m from Quang Ngai. I like swimming pool and
playing badminton. I do not like skating and cooking. I study at Pham Van Dong Primary
School. It’s in Nguyen Hue street, Quang Ngai city. It is a small school. I am in Class 4G
with Phong and Hung. We are good friends. I love my school and friends
1. What is his name?
__________________________
2. Where is he from?
__________________________
3. What does he like?
__________________________
4. Is Pham Van Dong Primary School large?
__________________________
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
5. Does he love his school?
__________________________
Exercise 5: Reorder words to make the correct sentences
1. the/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/ classroom/in
2. He/ reading/ is/ text/ a
3. a/ are/ break/ We/ having
4. is/ He/ in/ painting/ his/ picture/ a/ room
5. the/ in/ flowers/ the/ morning/ watered/ I/.
-The end-
Đề 2
I. Choose the odd one out
1. A. ruler
B. worker
C. rubber
D. book
2. A. get
B. go
C. sleep
D. early
3. A. where
B. what
C. went
D. how
4. A. singing
B. morning
C. afternoon
D. night
5. A. she
B. her
C. his
D. your
II. Choose the correct answer:
1. Would you like _____ beef?
A. an
B. a
C. some
D. any
2. I go to _____ at 10 p.m
A. school
B. work
C. bed

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Bộ đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 7, Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 6... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm