Bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 8 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ 01:
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others
1. A. escape B. equipment C. excited D. emigrate
2. A.hoped B.raised C.died D.appeared
3. A. graze B. magical C. grandmother D. rag
4. A. rug B. cushion C. cupboard D. rule
5. A. knife B. wife C. nice D. children
Key: 1. D 2. A 3. A 4. D 5. D
II. Choose the word or phrase that best complete each sentence.
1. They are old enough to look after …………………
A. themselves
B. ourselves
C. herself
D. himself
2. My family has lived here…………..ten years.
A. since
B. from
C. for
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. in
3. A: Can you help me carry my bags, please? B: -……………
A. Certainly
B. Yes, I can
C. Yes, please
D. No, thanks
4. He isn’t……………get married.
A. enough old to
B. old enough to
C. enough old for
D. old enough for
5. Ba is not ……………to dive a car.
A. old enough
B. enough old
C. many old
D. old many
6. I don’t have ……….to buy a car.
A. enough money
B. money enough
C. enough money to
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. to enough
7. We ………… to go to the market and buy something for dinner.
A. must
B. should
C. ought
D. have to
8. You....................... cook dinner yourself.
A. ought
B. must
C. should
D. have to
9. I’ll see you……….. Sunday.
A. in
B. on
C. at
D. between
10. They have studied......................six o’clock.
A. in
B. at
C. since

Bộ đề luyện thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh 8 cuối học kì 1 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 8 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm 9 đề thi Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại nhà trường giúp học sinh lớp 8 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trong tâm học kì 1 hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
26 13.304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm