54 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi HSG Tiếng việt lớp 5
ề
Câu : Cho câu Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ
giữa gian nhà trống”, hãy:
a) Xác định các danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ.
+..........................................................................................................
+..........................................................................................................
+..........................................................................................................
+..........................................................................................................
b) Xác định t đơn, t ghép, từ láy.
+..........................................................................................................
+..........................................................................................................
+..........................................................................................................
Câu 2: Tìm các từ sắc đồng âm nhiều nghĩa trong các câu sau :
a) Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời.
b) Con dao này rất sắc.
c) Mẹ đang sắc thuốc cho bà.
d) Trong vườn, muôn hoa đang khoe sắc.
+ Các t đồng
âm ………………………………………………………………...
+Các từ nhiều
nghĩa ……………………………………………………………...
Câu 3: Hai câu Nhưng khi lửa cây gạo sắp lụi thì lại bén” sang những
cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt
suốt cả tháng tư”, liên kết với nhau bằng cách nào? Từ ngữ nào cho biết điều đó?
+Bằng cách..............................................................................................
+Đó từ................................................................................................
Câu 4: a) Hãy xác định vế câu,chủ ngữ vị ngữ của từng vế trong câu ghép
Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi đ chói chang
….........................................................................................................................
của mình”
…................................................................................................................
b) Các vế trong câu ghép trên được nối với nhau bằng cách……………
……………………………………………………………………………………
…… Từ ngữ cho biết điều đó
từ………………………………………………………...
Câu 5: Kết thúc bài t Cửa sông, nhà thơ Quang Huy viết:
giáp mặt cùng biển rộng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cửa sông chẳng dứt cội nguồn
xanh mỗi lần trôi xuống
Bỗng... nhớ một vùng núi non...”
Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật trong khổ thơ trên? Biện pháp nghệ
thuật đó đã giúp tác giả nói lên điều về tấm lòng” của cửa sông đối với cội
nguồn?
Câu 6: Hãy viết về ngưi bố kính yêu của m.
®Ò 2
C©u1
( 3®iÓm)
a).H·y chØ ra danh tõ, ®éng tõ, tÝnh trong c©u sau:
Ngay thÒm l¨ng, mêi t¸m c©y v¹n t tîng trng cho mét ®oµn qu©n danh
®øng trang nghiªm.
b).§Æt mét c©u trong ®ã chñ ng÷ tÝnh tõ.
C©u 2 (2 ®iÓm ) . X¸c ®Þnh hai kiÓu ghÐp( ghÐp nghÜa ph©n lo¹i tõ
ghÐp nghÜa tæng hîp) trong c¸c sau: Nãng báng, nãng ran, nãng nùc, nãng
gi·y, l¹nh to¸t, l¹nh ng¾t, l¹nh gi¸.
C©u3( 3 ®iÓm) .X¸c ®Þnh c phËn chñ ng÷, ng÷, tr¹ng ng÷ trong mçi c©u sau:
a) Trong ®ªm tèi t mïng, trªn dßng s«ng mªnh m«ng, chiÕc xuång cña
B¶y chë th¬ng binh lÆng tr«i.
b) Ngoµi ®êng, tiÕng ma r¬i lép ®ép, tiÕng ch©n ngêi ch¹y lÐp nhÐp.
c) R¶i r¸c kh¾p thung lòng, tiÕng g¸y r©m ran.
C©u4( 2 ®iÓm). Chän thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng:trÎ con,
trÎ em, t m¨ng, trÎ trung.
a) Ch¨m sãc vµ…
b) Mét s…, võa rêi ghÕ nhµ trêng.
c) TÝnh t×nh cßn…qu¸.
d) N¨m m¬i tuæi, chø cßn…g×.
C©u5(4 ®iÓm). Nãi nh©n vËt chÞ ( ngêi phô n÷ anh hïng trong kh¸ng chiÕn
chèng MÜ), trong t¸c phÈm Hßn §Êt cña nhµ v¨n Anh §øc cã ®o¹n viÕt:
ChÞ yªu biÕt bao nhiªu c¸i chèn y,n¬i chÞ oa oa cÊt tiÕng khãc ®Çu tiªn,
n¬i qu¶ ngät tr¸i sai ®· th¾m hång da chÞ. ChÝnh t¹i n¬i nµy, chÞ ®· h¸t
ru chÞ ngñ. ®Õn lóc lµm mÑ, chÞ l¹i h¸t ru con nh÷ng c©u h¸t ngµy xa…
§äc ®o¹n v¨n trªn, em hiÓu ®îc sao chÞ rÊt yªu quÝ g¾n víi quª
h¬ng?
C©u6
(6 ®iÓm ). Mét h«m em ra vên sím t×nh nghe dîc cuéc chuyÖn trß
cña c©y non y ngän kh«ng ®îc ch¨m sãc víi mét chó sÎ nhá. H·y tëng
tîng ghi l¹i cuéc ®èi tho¹i ®ã.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
®Ò 3
C©u 1
( 2 ®iÓm ) T×m ®ång nghÜa trong c¸c u th¬ sau:
a) ¤i quèc giang s¬n hïng
§Êt anh hïng cña t hai m¬i. ( H÷u)
b) ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i !
Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n . ( NguyÔn §×nh Thi)
c) §©y suèi - nin , kia nói M¸c
Hai tay x©y dùng mét s¬n hµ. ( ChÝ Minh)
d) ®á sao vµng tung bay tríc giã
TiÕng kÌn kh¸ng chiÕn vang dËy non s«ng. ( ChÝ Minh)
C©u 2 ( 3 ®iÓm). Víi mçi nghÜa díi ®©y cña tõ xu©n, em h·y ®Æt mét c©u :
a) Mïa ®Çu cña mét n¨m , th¸ng riªng ®Õn th¸ng ba ( xu©n danh ).
b) ChØ tuæi trÎ , søc trÎ (xu©n tÝnh tõ ).
c) ChØ mét n¨m ( xu©n danh ) .
C©u 3 ( 2 ®iÓm) .T×m nghÜa cña bông trong tõng trêng hîp sö dông díi ®©y ,
råi ph©n c¸c nghÜa kh¸c nhau cña nµy thµnh hai lo¹i , nghÜa gèc , nghÜa chuyÓn.
Bông no ; bông ®ãi ; ®au bông ; mõng thÇm trong bông ; bông b¶o ; ¨n no ch¾c
bông ; sèng ®Ó bông , chÕt mang ®i ; nãi ngay kh«ng ®Ó bông ; suy bông ta ra
bông ngêi ; tèt bông ; xÊu bông ; miÖng nam , bông dao g¨m; th¾t lng
buéc bông ; bông ®ãi ®Çu gèi ph¶i ; bông mang ch÷a ; trong bông ;
mét ch÷ trong bông .
C©u 4 ( 3 ®iÓm ). ViÕt ®o¹n v¨n c¶nh vËt em yªu thÝch , trong ®ã dïng 2
3 chØ mµu xanh kh¸c nhau.
C©u 5 ( 4 ®iÓm) .Trong bµi ChiÕc xe lu , nhµ t TrÇn Nguyªn §µo viÕt:
chiÕc xe lu ph¼ng nh lôa
Ngêi to Trêi nãng nh löa thiªu
Con ®êng nµo míi ®¾p vÉn l¨n ®Òu ®Òu
san b»ng t¨m t¾p Trêi l¹nh nh íp ®¸
Con ®êng nµo r¶i nhùa cµng l¨n véi
Theo em , qua h×nh nh chiÕc xe lu ( xe l¨n ®êng ) , t¸c gi¶ muèn ca ngîi ai ? Ca
ngîi nh÷ng phÈm chÊt ®¸ng q ?
C©u 6
( 6 ®iÓm). LÇn ®Çu tiªn em c¾p s¸ch tíi trêng , ®Çy ngì xóc ®éng .
Ng«i trêng thËt , kh«ng gièng trêng mÉu gi¸o cña em . N¬i ®©y ch¾c ch¾n
bao nhiªu ®iÒu thó ®ang chê em kh¸m ph¸ . H·y i ng«i trêng víi t©m tr¹ng
ng¹c nhiªn xóc ®éng cña ngµy ®Çu tiªn Êy
.
®Ò 4
C©u 1
( 2 ®iÓm ) . §iÒn dÊu phÈy hoÆc dÊu chÊm phÈy vµo « trèng trong c©u
sau.Nãi sao em chän dÊu c©u Êy.

54 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các mẫu đề thi qua các năm cho các em học sinh tham khảo, luyện tập, củng cố ôn tập, ôn thi chuẩn bị cho các kì thi trong năm họ. Mời các em tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 1

Câu 1: Cho câu “Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống”, hãy:

a) Xác định các danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ.

+..........................................................................................................

+..........................................................................................................

+..........................................................................................................

+..........................................................................................................

b) Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy.

+..........................................................................................................

+..........................................................................................................

+..........................................................................................................

Câu 2: Tìm các từ sắc đồng âm và nhiều nghĩa trong các câu sau :

a) Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời.

b) Con dao này rất sắc.

c) Mẹ đang sắc thuốc cho bà.

d) Trong vườn, muôn hoa đang khoe sắc.

+ Các từ đồng âm ………………………………………………………………...

+Các từ nhiều nghĩa ……………………………………………………………...

Câu 3: Hai câu “ Nhưng khi lửa ở cây gạo sắp lụi thì nó lại “ bén” sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư”, liên kết với nhau bằng cách nào? Từ ngữ nào cho biết điều đó?

+ Bằng cách..............................................................................................

+ Đó là từ................................................................................................

Câu 4: a) Hãy xác định vế câu,chủ ngữ và vị ngữ của từng vế trong câu ghép “Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang của mình”

….........................................................................................................................

…................................................................................................................

b) Các vế trong câu ghép trên được nối với nhau bằng cách……………

…………………………………………………………………………………………

Từ ngữ cho biết điều đó là từ………………………………………………………...

Câu 5: Kết thúc bài thơ Cửa sông, nhà thơ Quang Huy có viết:

“ Dù giáp mặt cùng biển rộng

Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Bỗng... nhớ một vùng núi non...”

Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong khổ thơ trên? Biện pháp nghệ thuật đó đã giúp tác giả nói lên điều gì về “ tấm lòng” của cửa sông đối với cội nguồn?

Câu 6: Hãy viết về người bố kính yêu của em.

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 2

Câu 1 (3 điểm)

a).Hãy chỉ ra danh từ, động từ, tính từ trong câu sau:

Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm.

b).Đặt một câu trong đó có chủ ngữ là tính từ.

Câu 2 (2 điểm). Xác định rõ hai kiểu từ ghép(từ ghép có nghĩa phân loại và từ ghép có nghĩa tổng hợp) trong số các từ sau: Nóng bỏng, nóng ran, nóng nực, nóng giãy, lạnh toát, lạnh ngắt, lạnh giá.

Câu 3 (3 điểm). Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong mỗi câu sau:

a) Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.

b) Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép.

c) Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.

Câu 4 (2 điểm). Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống:trẻ con, trẻ em, trẻ măng, trẻ trung.

a) Chăm sóc bà mẹ và…

b) Một kĩ sư…, vừa rời ghế nhà trường.

c) Tính tình còn…quá.

d) Năm mươi tuổi, chứ còn…gì.

Câu 5 (4 điểm). Nói về nhân vật chị Sứ (người phụ nữ anh hùng trong kháng chiến chống Mĩ), trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức có đoạn viết:

Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này,nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa…

Đọc đoạn văn trên, em hiểu được vì sao chị Sứ rất yêu quí và gắn bó với quê hương?

Câu 6 (6 điểm). Một hôm em ra vườn sớm và tình cờ nghe dược cuộc chuyện trò của cây non bị bẻ gãy ngọn không được chăm sóc với một chú sẻ nhỏ. Hãy tưởng tượng và ghi lại cuộc đối thoại đó.

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 - Đề số 3

Câu 1 (2 điểm) Tìm từ đồng nghĩa trong các câu thơ sau:

a) Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ

Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi.

(Tố Hữu)

b) Việt Nam đất nước ta ơi !

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

(Nguyễn Đình Thi)

c) Đây suối Lê - nin, kia núi Mác

Hai tay xây dựng một sơn hà. (Hồ Chí Minh)

d) Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. (Hồ Chí Minh)

Câu 2 (3 điểm). Với mỗi nghĩa dưới đây của từ xuân, em hãy đặt một câu :

a) Mùa đầu của một năm, từ tháng riêng đến tháng ba (xuân là danh từ).

b) Chỉ tuổi trẻ, sức trẻ (xuân là tính từ).

c) Chỉ một năm (xuân là danh từ).

Câu 3 (2 điểm).Tìm nghĩa của từ bụng trong từng trường hợp sử dụng dưới đây, rồi phân các nghĩa khác nhau của từ này thành hai loại, nghĩa gốc, nghĩa chuyển.

Bụng no; bụng đói; đau bụng; mừng thầm trong bụng; bụng bảo dạ; ăn no chắc bụng; sống để bụng, chết mang đi; có gì nói ngay không để bụng; suy bụng ta ra bụng người; tốt bụng; xấu bụng; miệng nam mô, bụng bồ dao găm; thắt lưng buộc bụng; bụng đói đầu gối phải bò; bụng mang dạ chữa; mở cờ trong bụng; một bồ chữ trong bụng.

Câu 4 (3 điểm). Viết đoạn văn tả cảnh vật mà em yêu thích, trong đó có dùng 2 – 3 từ chỉ màu xanh khác nhau.

Câu 5 (4 điểm).Trong bài Chiếc xe lu, nhà thơ Trần Nguyên Đào có viết:

Tớ là chiếc xe lu

Người tớ to lù lù

Con đường nào mới đắp

Tớ san bằng tăm tắp

Tớ là phẳng như lụa

Trời nóng như lửa thiêu

Tớ vẫn lăn đều đều

Trời lạnh như ướp đá

Tớ càng lăn vội vã

Theo em, qua hình ảnh chiếc xe lu (xe lăn đường), tác giả muốn ca ngợi ai? Ca ngợi những phẩm chất gì đáng quý ?

Câu 6 (6 điểm). Lần đầu tiên em cắp sách tới trường, đầy bỡ ngỡ và xúc động. Ngôi trường thật lạ, không giống trường mẫu giáo của em. Nơi đây chắc chắn có bao nhiêu điều thú vị đang chờ em khám phá. Hãy tả lại ngôi trường với tâm trạng ngạc nhiên và xúc động của ngày đầu tiên ấy.

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 bao gồm 54 đề thi giúp các em ôn thi học sinh giỏi lớp 5. Tài liệu luyện thi HSG lớp 5 môn Tiếng Việt này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, có thêm nguồn tài liệu chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
60 6.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm