Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (1)

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

Để ôn tập và rèn luyện cho kì thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 sắp tới có hiệu quả hơn, mời các em học sinh cùng tham khảo BST Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 các năm, cấu trúc đề thi trình bày rõ ràng, khoa học kèm theo hình ảnh sinh động làm cho đề thi thêm thú vị.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Add: 46 + 7 = ...

Câu 2: Fill in the blank with a suitable number: 6 + 7 = 6 + 4 + ...

Câu 3: Rachel has 8 pencils and David has 3 pencils. How many less pecils does David have than Rachel?

Câu 4: Mary has 6 dolls and Jenny has 6 more dolls than Mary. How many dolls does Jenny have?

Câu 5: Rose made 18 paper flowers and Daisy made 14 paper flowers. How many fewer paper flowers did Daisy make than Rose?

Câu 6: Miley has 36 coins and Mike has 15 more coins than Miley. How many coins does Mike have?

Câu 7: Dan has 29 marbles and Ben has 17 marbles. Which of the following is correct?

A) Ben has 9 less marbles than Dan

B) Ben has 7 less marbles than Dan

C) Ben has 12 less marbles than Dan

D) Ben has 11 less marbles than Dan

Câu 8: Which of the following is correct?

A) 14 is 41 less than 55

B) 14 is 36 less than 55

C) 14 is 40 less than 55

D) 14 is 35 less than 55

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Calculate: 47 + 25 = ...

Câu 2: Calculate: 27 + 34 = ...

Câu 3: Calculate: 57 + 28 = ...

Câu 4: Fill in the blank with a suitable number: 3kg + 4kg = ...kg

Câu 5: Fill in the blank with a suitable number: 26kg + 32kg = ...kg

Câu 6: Fill in the blank with a suitable number: 2kg + 7kg - 4kg = ...kg

Câu 7: Fill in the blank with a suitable number: 25kg - 10kg + 21kg = ...kg

Câu 8: Fill in the blank with a suitable number: 10kg + 8kg + 22kg = ...kg

Câu 9: Fill in the blank with a suitable number: 45kg - 13kg = ...kg

Câu 10: Fill in the blank with a suitable number: 59kg - 11kg - 25kg = ...kg

Câu 11: Fill in the blank with a suitable number: 30kg + 7kg = ...kg

Câu 12: Fill in the blank with a suitable number: Four kilograms = ...kg

Câu 13: Fill in the blank with a suitable number: Twenty six kilograms = ...kg

Câu 14: David has 23 marbles and Max has 34 marbles. How many more marbles does Max have than David?

Câu 15: Lynn has 6 dolls and Ann has 9 dolls. How many more dolls does Ann have than Lynn?

Câu 16: Teddy is 18 years old. Jim is 7 years younger than Teddy. How old is Jim?

Câu 17: Anna is 15 years old. Jenna is 5 years younger than Anna. How old is Jenna?

Câu 18: Jimmy is 7 years old. Jimmy's sister is 5 years older than him. How old is Jimmy's sister?

Câu 19: Henry has 19 dollars and Mary has 5 less dollars than Henry. How many dollars does Mary have?

Câu 20:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5

A) There are 6 more oranges than apples

B) There are 2 more oranges than apples

C) There are 4 more oranges than apples

D) There are 3 more oranges than apples

Câu 21: Betty is 18 years old and Dan is 14 years old. Which of the following is true?

A) Betty is 4 years older than Dan

B) Betty is 3 years older than Dan

C) Betty is 5 years older than Dan

D) Betty is 2 years older than Dan

Câu 22: Duke is 6 years old and David is 9 years old. Which of the following is true?

A) Duke is 5 years younger than David

B) Duke is 3 years younger than David

C) Duke is 4 years younger than David

D) Duke is 2 years younger than David

Câu 23: Hannah is 28 years old and Bella is 21 years old. Which of the following is true?

A) Bella is 6 years younger than Hannah

B) Bella is 7 years younger than Hannah

C) Bella is 8 years younger than Hannah

D) Bella is 9 years younger than Hannah

Câu 24: Which of the following is true?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5

A) There are 3 more triangles than rectangles

B) There are 2 more triangles than rectangles

C) There are 4 more triangles than rectangles

D) There are 1 more triangles than rectangles

Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 5

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 53 Câu 2: 3 Câu 3: 5 Câu 4: 12

Câu 5: 4 Câu 6: 51 Câu 7: C Câu 8: A

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 72 Câu 2: 61 Câu 3: 85 Câu 4: 7 Câu 5: 58 Câu 6: 5

Câu 7: 36 Câu 8: 40 Câu 9: 32 Câu 10: 23 Câu 11: 37 Câu 12: 4

Câu 13: 26 Câu 14: 11 Câu 15: 3 Câu 16: 11 Câu 17: 10 Câu 18: 12

Câu 19: 14 Câu 20: B Câu 21: A Câu 22: B Câu 23: B Câu 24: D

Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

12 < 18 < 5 < 4 < 17 < 10 < 20 < 16 < 3 < 11 < 6 < 15 < 14 < 8 < 7 < 2 < 9 < 13 < 19 < 1

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Fill in the blank with the suitable sign (>; =; <)

Câu 1: 8 + 4 ... 9 + 3

Câu 2: 8 + 8 ... 8 + 2 + 5

Câu 3: 8 + 5 ... 8 + 3

Câu 4: 8 + 9 = 8 + 2 + ...

Câu 5: Add: 38 + 5 =

Câu 6: Caculate: 48 + 33 =

Câu 7: Caculate: 68 + 24 = ...

Câu 8: Add: 88 + 6 = ...

Câu 9: In your class, there are 18 boys students and 16 girl students. How many students are there in your class?

Câu 10: Tony has 48 stamps in his collection. If his friend gives him 7 stamps, then Tony will have ... stamps

Câu 11: 8 + 9 ... 9 + 9

Câu 12: Add: 8 + 6 = 8 + 2 + ...

Câu 13: Add: 48 + 3 = ...

Câu 14: Add: 28 + 7 = ...

Câu 15: Add: 58 + 9 = ...

Câu 16: Jim has 28 toys and Bin has 23 toys. How many toys do Jim and Bin have altogether?

Câu 17: Hoa has 8 yellow roses and 9 red roses. How many roses does Hoa have in all?

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đánh giá bài viết
8 5.076
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm