Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 2 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Fill in the blank with the suitable sign (>; =; <)

Câu 1: 8 + 4 ... 9 + 3

Câu 2: 8 + 8 ... 8 + 2 + 5

Câu 3: 8 + 5 ... 8 + 3

Câu 4: 8 + 9 = 8 + 2 + ...

Câu 5: Add: 38 + 5 =

Câu 6: Caculate: 48 + 33 =

Câu 7: Caculate: 68 + 24 = ...

Câu 8: Add: 88 + 6 = ...

Câu 9: In your class, there are 18 boys students and 16 girl students. How many students are there in your class?

Câu 10: Tony has 48 stamps in his collection. If his friend gives him 7 stamps, then Tony will have ... stamps

Câu 11: 8 + 9 ... 9 + 9

Câu 12: Add: 8 + 6 = 8 + 2 + ...

Câu 13: Add: 48 + 3 = ...

Câu 14: Add: 28 + 7 = ...

Câu 15: Add: 58 + 9 = ...

Câu 16: Jim has 28 toys and Bin has 23 toys. How many toys do Jim and Bin have altogether?

Câu 17: Hoa has 8 yellow roses and 9 red roses. How many roses does Hoa have in all?

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Which figure is not a rectangle?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Câu 2: How many quadrilaterals are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

a) 3 b) 4 c) 1 d) 2

Câu 3: Which of these figures is a rectangle?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Câu 4: Which figure is not a quadrilateral?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Câu 5: Which figure is a quadrilateral?
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Câu 6: How many rectangles are there?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Câu 7: Michael has 18 toys and Peter has 13 toys. Which of the following is true?

a) Michael has 4 more toys than Peter

b) Michael has 6 more toys than Peter

c) Michael has 5 more toys than Peter

d) Michael has 3 more toys than Peter

Câu 8: Luke has 36 marbles and John has 25 marbles. Which of the following is true?

a) Luke has 9 more marbles than John

b) Luke has 12 more marbles than John

c) Luke has 10 more marbles than John

d) Luke has 11 more marbles than John

Câu 9: Katy has 15 pens and Jenny has 11 pens. How many more pens does Katy have than Jenny?

Câu 10: Leila has 8 dolls and Bella has 3 dolls. How many more dolls does Leila have than Bella?

Câu 11: Dan has 28 pencils and Henry has 21 pencils. How many more pencils Dan have than Henry?

Câu 12: In a basketball game, the Kitten team scored 48 points, and the Puppy team scored 7 more points than the Kitten team. How many points did the Puppy team score?

Câu 13: Terry has 18 marbles and Howard has 6 more marbles than Terry. How many marbles does Howard have?

Câu 14: The zoo has 8 adult zebrass and 4 baby zebras. How many zebras are there in all?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Câu 15: Peter is 48 inches tall. Mike is 9 inches taller than Peter. How tall is Mike?

Câu 16: Mark is 48 inches tall and Mike is 35 inches tall. How many inches taller than Mike is Mark?

Câu 17: Ben is 50 inches tall and Molly is 59 inches tall. How many inches taller than Ben is Molly?

Câu 18: Bill is 38 inches tall. His sister is 15 inches taller than him. How tall is 15 inches taller than him. How tall is Bill's sister?

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 4

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: = Câu 2: > Câu 3: > Câu 4: 7 Câu 5: 43

Câu 6: 81 Câu 7: 92 Câu 8: 94 Câu 9: 34 Câu 10: 55

Câu 11: < Câu 12: 4 Câu 13: 51 Câu 14: 35

Câu 15: 67 Câu 16: 51 Câu 17: 17

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Câu 1: 10 < 8 < 6 < 7 < 9 < 1 < 5 < 3 < 2 < 4

Câu 2: 10 < 5 < 2 < 6 < 4 < 3 < 1 < 7 < 8 < 9

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: a Câu 2: d Câu 3: c Câu 4: c Câu 5: b

Câu 6: 3 Câu 7: c Câu 8: d Câu 9: 4 Câu 10: 5

Câu 11: 7 Câu 12: 55 Câu 13: 24 Câu 14: 12

Câu 15: 57 Câu 16: 13 Câu 17: 13 Câu 18: 53

Đánh giá bài viết
1 1.433
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm