Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2)

Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2)

Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2) giúp các em có cái nhìn toàn diện hơn về cách ra đề thi ViOlympic Tiếng Anh trong các kỳ thi sắp tới này. Chúc các em đạt kết quả như mong muốn.

Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (1)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <)

Question 1: To compare: 53 - 21 ......... 1 + 32

Question 2: 3dm + 6dm = ...... cm

Question 3:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 2

If A = 1; B = 7; C = 5 then D = ..........

Question 4: 70cm = ......... dm

Question 5: Add: 3dm + 20cm = ........... dm

Question 6: Add: 5dm + 7dm = .......... dm

Question 7: Fill the suitable in the following blank

34 + ....... = 56

Question 8: Add: 15 + 29 = ..........

Question 9: 8dm = ......... cm

Question 10: If your class, there are 54 students and there are 32 boy students. How many girl students are there in your class?

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 2

Exam number 3: Cóc vàng tài ba

Question 1: Which is a way to make 99?

a. 35 + 46 b. 38 + 64 c. 37 + 62 d. 64 + 32

Question 2: Fill the suitable number in the following blank.

7dm - 30cm - 10cm = ........ cm

a. 30 b. 40 c. 50 d. 20

Question 3: How many different letters are there in the picture?

a. 10 b. 11 c. 12 d. 15

Question 4: 5dm + 20cm = ........ dm.

a. 3 b. 30 c. 70 d. 7

Question 5: AB + CD = EF. If A = D = 2; B = C = 3 then EF = .......

a. 64 b. 55 c. 46 d. 56

Question 6: Which is not a way to make 35?

a. 15 + 20 b. 14 + 23 c. 23 + 12 d. 32 + 3

Question 7: Add: 31 + 23 = ..........

a. 36 b. 54 c. 53 d. 63

Question 8: Your grandmother has fifteen oranges. She gives your sister seven oranges. Your grandmother has .......... orange(s) left.

a. 9 b. 7 c. 15 d. 8

Question 9: 2A class has 32 green trees and 2C has 29 green trees. Two class have all ......... green trees.

a. 32 b. 23 c. 29 d. 61

Question 10: 31 + ? = 52

a. 21 b. 32 c. 22 d. 31

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 2

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <)

Question 1: < Question 2: 90 Question 3: 2

Question 4: 7 Question 5: 5 Question 6: 12

Question 7: 22 Question 8: 44 Question 9: 90 Question 10: 22

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (13); (2) = (16); (3) = (15); (4) = (19); (5) = (14); (6) = (11); (7) = (9); (8) = (17); (10) = (18); (12) = (20)

Exam number 3: Cóc vàng tài ba

Question 1: c Question 2: a Question 3: a

Question 4: d Question 5: b Question 6: b

Question 7: b Question 8: d Question 9: d Question 10: a

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10

Exam number 2: Đi tìm kho báu

Question 1: Put the sign >; < or = in the below blank: 1 x 2 x 5 ..... 3 + 2 x 3

Question 2: Put the sign >; < or = in the below blank: 2 x 9 : 3 ........ 3 x 2

Question 3: What is the name of the below rectangle?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10

a. ABCD b. BADC c. ACBD d. CDAB

Question 4: The sum of the number just after 37 and the number just before 20 is ..........

Question 5: Given the following table with the rule: subtract 6. Find the sum of the missing numbers.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: Given the number sequence: 10; 15; 20; 25; .... Which three numbers come next?

a. 30; 35; 40

b. 35; 45; 55

c. 30; 40; 50

d. 35; 40; 45

Question 2: In the below calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10

the missing sign in the box is .........

a. + b. x c. : d. -

Question 3: Given the number sequence: 10; 20; 30;....What is the 7th number in the number sequence?

Question 4: Find the sum of the missing number:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10

Question 5: You have 3 pizzas. Each of them is cut into 5 pieces, then you eat 3 pieces of them. How many pieces left?

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (17); (2) = (13); (3) = (18); (4) = (5); (6) = (12); (7) = (8); (9) = (20); (10) = (14); (11) = (16); (15) = (19)

Exam number 2: Đi tìm kho báu

Question 1: >

Question 2: =

Question 3: c

Question 4: 57

Question 5: 59

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: a

Question 2: b

Question 3: 70

Question 4: 36

Question 5: 12

Đánh giá bài viết
96 33.755
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm