Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 14 - Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 14

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 14 - Phong trào cách mạng 1930 - 1935. Tài liệu gồm 44 câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh lớp 12 nắm chắc được kiến thức bài 14 SGK Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo để ngày càng học tập tốt hơn và đạt được kết quả cao trong các kì thi.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 14 - Phong trào cách mạng 1930 - 1935 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 44 câu hỏi trắc nghiệm về bài 14 môn Lịch sử lớp 12 bài Phong trào cách mạng 1930-1935 như khủng hoảng kinh tế tác động đến kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao, khẩu hiệu của Đảng sử dụng trong cách mạng 1930-1945... Bài tập có đáp án đi kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Câu 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

A. Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào tất cả các nước thuộc địa.

B. Đời sống nhân dân thuộc địa càng cơ cực, đói khổ.

C. Kinh tế suy thoái, khủng hoảng, phụ thuộc vào kinh tế Pháp.

D. Kinh tế chịu đựng hậu quả nặng nề, đời sống nhân dân khổ cực.

Câu 2: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?

A. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đấu tranh chống đế quốc và phong kiến.

D. Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

Câu 3: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là?

A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”..

B. “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”.

C. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”.

D. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”.

Câu 4: Nguyên nhân nào làm cho phong trào ở Nghệ - Tĩnh lên cao?

A. Vì Nghệ - Tĩnh đã lập được chính quyền xô viết.

B. Vì Nghệ - Tĩnh có tổ chức cộng sản và cơ sở đảng khá mạnh.

C. Vì nhân dân ở đây có lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc.

D. Vì cơ sở công nghiệp Vinh – Bến Thủy ở Nghệ - Tĩnh là trung tâm kỹ nghệ lớn nhất ở Việt Nam.

Câu 5: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

A. Thể hiện rõ bản chất cách mạng. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân...

B. Vì lần đầu tiên chính quyền của địch tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước.

C. Lần đầu tiên chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ của một dân tộc được độc lập

D. Chính quyền Xô viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo cùa Đảng.

Câu 6: Công tác mặt trận được xây dựng thời kỳ cách mạng 1930- 1931 gọi tên là gì?

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương

C. Hội phản đế Đông Dương

D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

Câu 7: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

C. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc

D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình

Câu 8: Chính quyển cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:

A. Nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.

C. Hình thức cùa chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga).

D. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới.

Câu 9: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930:

A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

Câu 10: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

A. Miền Trung

B. Miền Bắc

C. Miền Nam

D. Trong cả nước

Câu 11: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930

A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

Câu 12: Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là:

A. Công nhân, nông dân

B. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

C. Công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản

D. Công nhân, nông dân và trí thức

Câu 13: ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nặng nề nhất đối với ngành sản xuất nào của Việt Nam:

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Thủ công nghiệp

D. Thương nghiệp

Câu 14: Bài học kinh nghiệm về lực lượng cách mạng được rút ra trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?

A. Về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh

B. Xây dựng khối liên minh công nông

C. Xây dựng khối đoàn kết dân tộc

D. Xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận thống nhất

Câu 15: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

C. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc

D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình

Câu 16: Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta đã trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4/1931 Đảng ta được quốc tế cộng sản công nhận:

A. Là một chi bộ của quốc tế cộng sản

B. Là một Đảng trong sạch vững mạnh

C. Là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng

D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam

Câu 17. Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 như thế nào?

A. Bước đầu phát triển.

B. Phát triển mạnh mẽ.

C. Khủng hoảng trầm trọng

D. Bước vào thời kỳ suy thoái.

Câu 18. Chính sách kinh tế nào không phải do chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh thực hiện trong những năm 1930-1931?

A. Bãi bỏ thuế thân.

B. Cải cách ruộng đất.

C. Xóa nợ cho người nghèo.

D. Chia ruộng đất công cho dân cày.

Câu 19. Bức tranh dưới đây phản ánh sự kiện nào của lịch sử Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

A. Đấu tranh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

B. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).

C. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (11/1940).

D. Phong trào “Phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói” (3/1945).

Câu 20. Đối tượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là

A. phong kiến, đế quốc.

B. đế quốc, tư sản phản cách mạng.

C. thực dân Pháp và tư sản mại bản.

D. đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

Câu 21. Luận cương chính trị (10/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là

A. đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai.

B. đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

C. đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng.

D. đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

Câu 22. Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)?

A. Báo cáo chính trị.

B. Luận cương chính trị.

C. Cương lĩnh chính trị đầu tiên.

D. Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng.

Câu 23. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là

A. Trần Phú.

B. Nguyễn Ái Quốc.

C. Lê Hồng Phong.

D. Nguyễn Văn Cừ.

Câu 24. Luận cương chính trị (10/1930) xác định lực lượng cách mạng Đông Dương gồm

A. công nhân, nông dân.

B. nông dân, tiểu tư sản.

C. công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

D. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

Câu 25. Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

A. tiểu tư sản, công nhân

B. công nhân và nông dân.

C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

D. công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

Câu 26. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929-1933 bắt đầu từ ngành nào?

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Thương nghiệp.

Câu 27. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào 1930-1931 của nhân dân Nghệ - Tĩnh là gi?

A. Bãi công chính trị.

B. Biểu tình có vũ trang tự vệ.

C. Mít tinh đòi quyền dân chủ.

D. Đưa yêu sách cải thiện đời sống.

Câu 28. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 lại có tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam?

A. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp.

B. Việt Nam là thị trường độc chiếm của Pháp.

C. Vì cuộc khủng hoảng có phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới.

D. Vì kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

Câu 29. Vì sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Đã khẳng định quyền làm chủ của nông dân.

B. Đã đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

C. Đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước.

D. Đã thiết lập được một chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân.

Câu 30. Vì sao chính quyền được thành lập ở Nghệ - Tĩnh trong phong trào 1930 – 1931 được gọi là Xô viết?

A. Chính quyền đầu tiên của công nông.

B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.

C. Chính quyền được tổ chức theo nhà nước kiểu mới.

D. Chính quyền được tổ chức theo kiểu Xô viết ở nước Nga.

Câu 31. Vì sao Nghệ -Tĩnh là địa phương đấu tranh mạnh nhất trong phong trào 1930-1931?

A. Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân.

B. Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất.

C. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước.

D. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm.

Câu 32. Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là gì?

A. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp nông dân.

B. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.

C. Xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức.

D. Cách mạng Đông Dương lúc đầu là CMTSDQ, bỏ qua TBCN, tiến thẳng lên con đường XHCN.

Câu 33. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 được thể hiện như thế nào?

A. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam

B. Phong trào đã hình thành được khối liên minh công- nông vững chắc

C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.

D. Phong trào đã thành lập chính quyền cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Câu 34. Mâu thuẫn cơ bản nào tồn tại trong xã hội Việt Nam những năm 1930-1931?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chính quyền thực dân.

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

Câu 35: Nét nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 – 1933 là

A. ổn định.

B. phát triển nhanh.

C. suy thoái, khủng hoảng.

D. có bước phát triển mới.

Câu 36. Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự phát triển mạnh của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?

A. Đời sống của nhân dân lao động đói khổ trầm trọng.

B. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào.

D. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

Câu 37. Thành quả đạt được lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A. Hình thành khối liên minh công nông.

B. Thành lập được chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.

C. Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng.

D. Quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu .

Câu 38. Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945?

A. phong trào dân chủ 1936 – 1939.

B. phong trào cách mạng 1930 – 1931.

C. phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

D. cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945.

Câu 39. Hai khẩu hiệu “ Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” được thể hiện rõ nét nhất trong giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam?

A. 1930-1931.

B. 1936-1939.

C. 1939-1945.

D. 1945-1946.

Câu 40. Sự kiện nào chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

B. Cách mạng tháng Tám thành công

C. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước.

D. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Câu 41. Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô Viết Nghệ - Tĩnh thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng?

A. Vì chính quyền này thực sự là của dân, do dân, vì dân...

B. Vì lần đầu tiên chính quyền của giai cấp vô sản đựơc thiết lập trong cả nước.

C. Vì chính quyền này thực hiện những chính sách tiến bộ của một dân tộc được độc lập

D. Vì chính quyền này được thành lập từ thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân.

Câu 42: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo?

A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau.

D. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đánh phong kiến trước, đế quốc sau.

Câu 43. Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930?

A. Quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước.

B. Hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn.

C. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

D. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 44: Bài học cơ bản nào cho cách mạng Việt Nam hiện nay được rút ra từ sự thất bại của phong trào 1930-1931?

A. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc

B. Tổ chức và lãnh đạo quần chính đấu tranh

C. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất

D. Tổ chức, lãnh đạo quần chính đấu tranh công khai

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 14 - Phong trào cách mạng 1930 - 1935. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
15 36.988
Sắp xếp theo

    Lịch sử 12

    Xem thêm