Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Âm nhạc lớp 5

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Híng dÉn d¹y häc theo chuÈn kiÕn thøc,
n¨ng M«n ¢m nh¹c LỚP 5
TuÇn
Bµi
Møc ®é cÇn ®¹t
Ghi chó
1
¤n tËp mét bµi h¸t ®·
häc
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng lêi ca cña
mét bµi h¸t ®· häc ë líp 4.
- BiÕt tay hoÆc ®Öm theo bµi h¸t.
*
N¬i ®iÒu kiÖn
:
- BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu thuéc lêi ca.
- BiÕt vËn ®éng theo bµi h¸t.
2
Häc h¸t: Bµi Reo vang
b×nh minh
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp tay hoÆc gâ ®Öm theo
híng dÉn cña GV.
- BiÕt t¸c g bµi h¸t nh¹c Lu H÷u Phíc.
- BiÕt ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch.
3
- ¤n tËp bµi h¸t: Reo vang
b×nh minh
- TËp ®äc nh¹c: T§N 1
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n.
- BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu.
- BiÕt ®äc bµi T§N 1.
4
Häc h¸t: Bµi H·y gi÷ cho
em bÇu trêi xanh
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu lêi ca.
- BiÕt t¸c g bµi h¸t nh¹c Huy Tr©n.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
- BiÕt h¸t kÕt hîp tay hoÆc gâ ®Öm theo
híng dÉn cña GV.
- BiÕt ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch.
5
- ¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷
cho em bÇu trêi xanh
- TËp ®äc nh¹c: T§N 2
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n.
- BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu.
- BiÕt ®äc bµi T§N 2.
6
Häc h¸t: Bµi Con chim
hay hãt
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp tay hoÆc gâ ®Öm theo
híng dÉn cña GV.
- BiÕt ®©y bµi h¸t do nh¹c Phan Huúnh
§iÓu s¸ng t¸c nh¹c, lêi theo ®ång dao.
- BiÕt ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch.
7
- ¤n tËp bµi h¸t: Con chim
hay hãt
- ¤n tËp T§N 1, 2
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n.
- BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu.
- BiÕt ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N 1,
2.
8
- ¤n tËp 2 bµi h¸t: Reo
vang b×nh minh, H·y g
cho em bÇu trêi xanh
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng lêi ca.
- BiÕt tay hoÆc ®Öm theo bµi h¸t.
- BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu thuéc lêi ca.
- BiÕt vËn ®éng phô ho¹.
- Nghe mét ca khóc thiÕu nhi hoÆc nh¹c kh«ng
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
-
Nghe nh¹c
lêi.
9
Häc h¸t: Bµi Nh÷ng b«ng
hoa nh÷ng bµi ca
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp tay hoÆc gâ ®Öm theo
híng dÉn cña GV.
- BiÕt t¸c g bµi h¸t nh¹c Hoµng Long.
- BiÕt ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch.
10
- ¤n tËp bµi h¸t: Nh÷ng
b«ng hoa nh÷ng bµi ca
- Giíi thiÖu mét nh¹c
níc ngoµi
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n.
- BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu.
- NhËn biÕt mét nh¹c cô níc ngoµi: S¾c-
x«-ph«n, tê-r«m-pÐt, ph¬-luýt, cê-la-ri-nÐt.
11
- TËp ®äc nh¹c: T§N 3.
- Nghe nh¹c
BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng lêi ca cña mét
bµi h¸t ®· häc.
- BiÕt ®äc nh¹c ghÐp lêi ca bµi T§N 3.
- Nghe mét bµi d©n ca.
12
Häc h¸t: Bµi ¦íc
- BiÕt ®©y bµi h¸t níc ngoµi.
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp tay hoÆc gâ ®Öm theo
híng dÉn cña GV.
- BiÕt ®©y bµi h¸t Trung Quèc do An Hoµ
viÕt lêi ViÖt.
- BiÕt tay hoÆc ®Öm theo ph¸ch.

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Âm nhạc

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Âm nhạc lớp 5 tổng hợp các bài học kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học Âm nhạc lớp 5 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ trọn bộ chuẩn kiến thức.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 các môn học

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình học môn Âm nhạc lớp 5 cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 2.027
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Âm nhạc 5 Xem thêm