Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2

vi
hgp rrgarlg, n6ng cao 6 hai
TRONG
NuoC
(GDP)
T6ng
s6
cr
nudc ta
ndm
tich
cao
su
tdng
liOn
tr,rc
qua
am
A
tdng
nhanh
chcndm.
CA
PHE
CUA
NTJOC
NiAn
gidm
A.
Phdn UO
AO thf
kh6ng
gita
c6c
vung.
tich
cao
su
trong
nhirng
vung
trd
quan
trgng d6i
sau
ddy?
A. Vung
niy
giiu
C. Vtrng
ndy ld
mQt
tdi
nguydn thi6n
nhi0n, l4i
trung
nhi6u co sd
kinh tti
chuy6n
Cam-pu-chia
Phi-lip-pin

Đề thi thử môn Địa lý 2019 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 216
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm