Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nam

Trang 1/7
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM
(Đề có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho khối trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng
3.a Thể tích khối trụ bằng
A.
2
3.a
B.
3
3.a
C.
3
1
3.
3
a
D.
3
3.a
Câu 2: Cho hàm số

f
x


2
2
'11.fx xx x
Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 3: Cho các số nguyên dương tùy ý k, n thỏa mãn
.kn
Đẳng thức nào dưới đây đúng?
A.
1
11
.
kk k
nn n
CC C


B.
1
11
.
kk k
nn n
CC C


C.
11
1
.
kk k
nn n
CC C


D.
1
11
.
kk k
nn n
CC C


Câu 4: Cho hàm số
32
11
.
33
yxx
Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
A. 0. B.
1
.
3
C. 2. D. 1.
Câu 5: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
2; 5; 2I 
mặt phẳng
:2 2 1 0.Pxyz
Phương trình
mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng
P
A.

222
2524.xyz
B.

222
25216.xyz
C.

222
2524.xyz
D.

222
2522.xyz
Câu 6: Tìm tập nghiệm của phương trình
2
1
2
log 3 10 3.xx
A.
1; 3 .
B.
1; 2 .
C.
1; 2 .
D.
1.
Câu 7: Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng chứa điểm
1; 0; 0
và song song với mặt phẳng
Oyz
có phương
trình là
A. 1.yz B. 1.y C.
1.z
D.
1.x
Câu 8: Tình đạo hàm của hàm số
2
.
2
x
x
y
A.
12ln2
'.
2
x
x
y

B.
12ln2
'.
2
x
x
y

C.
2ln2 1
'.
2
x
x
y

D.
12ln2
'.
4
x
x
y

Câu 9: Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
2u 
và công bội
1
.
2
q
Tính
3
.u
A.
3
1
.
2
u
 B.
3
1
.
4
u
C.
3
1
.
4
u
 D.
3
1.u 
Câu 10: Cho

1
0
3fxdx

1
0
2,gxdx
khi đó
 
1
0
2
f
xgxdx


bằng
A. 1. B. 1. C. 7. D. 5.
Câu 11: Cho hàm số
42
22.yx x
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1; . B.

1;1 . C.
0;1 . D.
1; 0 .
Trang 2/7
Câu 12: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
1; 3; 5 , 3;1; 1 .AB
m tọa độ trọng tâm G của tam giác
OAB.
A.
24
;;2.
33
G




B.
24
;;2.
33
G




C.
24
;;2.
33
G




D.
24
;;2.
33
G




Câu 13: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thẳng
31
:
211
x
yz
d


mặt phẳng
:320.Pxy z
Gọi d’ là đường thẳng nằm trong
P
, cắt và vuông góc với d. Đường thẳng d’ có phương trình là
A.
11
.
251
xyz


B.
11
.
251
xyz

C.
11
.
25 1
xyz


D.
11
.
25 1
xyz

Câu 14: Cho các số thực a, b thỏa mãn
257 3,ia iba i


với i là đơn vị ảo. Tính
.ab
A. 6. B. 2. C. 3. D. 12.
Câu 15: Gi M, m lần lượt giá trị lớn nhất, giá trnhỏ nhất của hàm số

32
3
f
xx x
trên
1;1 .
Tính
.
M
m
A. 2. B. 4. C. 4. D. 2.
Câu 16: Đồ thị hàm số
2
1
23
x
y
x
x

có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 17: Đặt
1
3
1
log ,
2
a



khi đó
27
log 4
bằng
A.
3
.
2a
B.
2
.
3a
C.
2
.
3
a
D.
3
.
2
a
Câu 18: Kí hiệu
12
,zz
là hai nghiệm của phương trình
2
260.zz Tính
12
3.zz
A. 46. B. 26. C. 36. D. 4.
Câu 19: Cho số phức z thỏa mãn

1 3 1 3 25.zizi 
Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một
đường tròn có tâm
;Iab
và bán kính c. Tổng
abc
bằng
A. 7. B. 3. C. 9. D. 2.
Câu 20: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số
2
21yxx
2
3.yx
A. 4. B.
5
.
2
C.
9
.
2
D. 2.
Câu 21: Cho khối nón có chiều cao bằng a và thể tích bằng
3
4
.
3
a
Độ dài đường sinh của khối nón bằng
A. 5.a B. 3.a C. 2a. D. 2.a
Câu 22: Họ nguyên hàm của hàm số

23ln
f
xx x
A.

2
2
3ln 3 .
2
x
x
xx xC B.

2
2
3ln 3 .
2
x
x
xx xC
C.

2
2
3ln 3 .
2
x
x
xx xC
D.

2
2
3ln 3 .
2
x
x
xx xC
Câu 23: Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép, hạn một quí với lãi suất
3%/quí. Sau đúng 6 tháng người này gửi thêm 100 triệu đồng vào ngân hàng nói trên với kì hạn và lãi suất như
Trang 3/7
trước đó. Hỏi sau 1 năm người này nhận được số tiền (cả vốn lẫn lãi) gần nhất với giá trị nào dưới đây? (giả sử
trong 1 năm lãi suất ngân hàng không đổi và người này không rút tiền ra).
A. 212,68 triệu đồng. B. 218,64 triệu đồng. C. 208,55 triệu đồng. D. 210,26 triệu đồng.
Câu 24: Cho khối tứ diện đều có cạnh bằng
2.a
Thể tích của khối tứ diện bằng
A.
3
.
3
a
B.
3
2
.
3
a
C.
3
3
.
3
a
D.
3
23
.
3
a
Câu 25: Trong không gian
,Oxyz
điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng

:320?xy z

A.
1; 2; 3 .
B.
1; 3; 2 .
C.
1; 3; 2 .
D.
1; 3; 2 .
Câu 26: Cho các số thực dương ,aby ý,
2
3
log 3 ab bằng
A.
33
1
log 2log .
2
ab
B.
33
1
1 log 2log .
2
ab
C.
33
1 log 2log .ab D.
33
1
1log log.
2
ab
Câu 27: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi. Biết
2, ' 3.AC AA
Tính góc
giữa hai mặt phẳng
''
A
BD

''.CB D
A.
0
60 . B.
0
90 . C.
0
45 . D.
0
30 .
Câu 28: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình
3
log 9 3 1 3.
xx
x
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 29: Cho hàm số
42
481.fx x x
bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình
f
xm
có đúng hai nghiệm phân biệt?
A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 30: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách từ A đến mt
phẳng

'
A
BC
bằng
A.
12
.
7
a
B.
21
.
7
a
C.
6
.
4
a
D.
3
.
4
a
Câu 31: Một chiếc hộp chứa 6 quả cầu màu xanh 4 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 5 quả cầu.
Tính xác suất để trong 5 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu màu đỏ.
A.
10
.
21
B.
5
.
21
C.
3
7
D.
5
.
14
Câu 32: Trong không gian
,Oxyz
cho các điểm
3;0; 0 , 0; 3;0 , 0; 0;6 .ABC
Tính khoảng cách từ điểm
1; 3; 4M 
đến mặt phẳng
.
A
BC
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 33: Họ nguyên hàm của hàm số
3
2
x
ye
A.
31
1
2.
3
x
exC

B.
3
32.
x
exC C.
3
1
2.
3
x
eC
D.
3
1
2.
3
x
exC
Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
6
4
1
5
5
x
x
x



A.
;1 2; . 
B.

2; .
C.
;1 .
D.
1; 2 .
Câu 35: Điểm biểu diễn của số phức 34zi có tọa độ là
A.
3; 4 .
B.
3; 4 .
C.
3; 4 .
D.
3; 4 .

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nam. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm