Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN : SINH HỌC 11
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
1. Phần chuyển hóa vật chất ở thực vật và động vật:
- Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ, sự vận chuyển các chất trong cây
- Sự thoát hơi nước ở lá
- Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật
- Quang hợp và hô hấp
- Tiêu hóa và biến đổi thức ăn ở các nhóm động vật
- Hô hấp ở các nhóm động vật
- Tuần hoàn máu và cân bằng nội môi
2. Phần cảm ứng ở TV và ở ĐV
- Hướng động và ứng động
- Cảm ứng ở các nhóm động vật và tập tính ĐV
- Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
- Dẫn truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và qua xinap từ đó giải thích các hiện tượng
II. MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA
PHẦN 1: CÂU HỎI TỰ LUẬN
Chương 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật:
Câu 1: Phân biệt cơ chế hấp thu nước với chế hấp thu ion khoáng rễ cây. Giải thích vì sao cây trên
cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?
Câu 2: Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển được từ rễ lên những cây gỗ cao hàng
chục mét ? Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?
Câu 3: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể phát triển bình thường được ? Nêu
quá trình cố định nitơ khí quyển và vai trò của nó?
Câu 4: Vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống thực vật? Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở
khí khổng là tác nhân nào?
Câu 5: Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò
quyết định đối với sự sống trên Trái đất ?
Câu 6: Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh?
Câu 7: Vẽ sơ đồ các quá trình của 2 pha trong quang hợp? Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
Câu 8: Nêu sự giống và khác nhau giữa các con đường C
3
, C
4
và CAM:
Câu 9: Hô hấp ở thực vật là gì? Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp? Hô hấp hiếu khí
ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ở cơ thể thực vật?
Câu 10: Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp?
(THI GIỮA KÌ I ÔN HẾT PHẦN A – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG THỰC
VẬT)
B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật:
Câu 11: Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào ?
Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thú ăn
thực vật? Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn với số lượng rất lớn?
Câu 12: Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh động vật đa o tổ chức thấp (thủy tức) được
thực hiện như thế nào? Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh côn trùng, cá, lưỡng cư, sát,
chim và thú được thực hiện như thế nào? Tại sao bề mặt trao đổi khí ở chim, thú phát triển hơn của lưỡng
cư và bò sát?
2
Câu 13: Vì sao hệ tuần hoàn của côn trùng là hệ tuần hoàn hở? Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò
sát, chim, thú hệ tuần hoàn kín ? Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở? Ưu
điểm của tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn ?
Câu 14: Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?
Câu 15: Huyết áp là gì? Tại sao huyết áp giảm dần trong hệ mạch?
Câu 16: Tại sao cân bằng nội môi vai trò quan trọng đối với thể? Cho biết vai trò của gan trong
điều hòa lượng glucozo trong máu? Chức năng của thận trong cân bằng nội môi?
C. Cảm ứng ở thực vật
Câu 17: Cảm ứng gì? Trình bày các kiểu hướng động thực vật, cho dụ? Tìm các ứng dụng trong
nông nghiệp về vận động hướng động?
Câu 18: Phân biệt ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng? Vai trò của ứng động đối với
đời sống của thực vật?
D. Cảm ứng ở động vật:
Câu 16: Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng ới hệ thần kinh dạng chuỗi
hạch. Ở động vật có tổ chức thần kinh cung phản xạ gồm những bộ phận nào?
Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? So sánh cảm ứng ở thực vật và động vật?
Câu 17: Điện hoạt động gì? So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có
bao miêlin.
Câu 18: Xinap gì? Chất trung gian hóa học vai trò như thế nào trong truiyền tin qua Xinap? Tại
sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo 1 chiều?
Câu 19: Tập tính gì? sở thần kinh của tập tính? Phân biệt tập tính bẩm sinh tập tính học được.
Cho ví dụ?
Câu 20: Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì với đời sống của chúng. Tại sao chim và cá
di cư ? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách nào?
PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Cho các kết luận sau:
(1) Không gây độc hại đối với cây trồng, vật nuôi.
(2) Không độc nông phẩm và ô nhiễm môi trường.
(3) Cung cấp các nguyên tố khoáng với hàm lượng rất lớn mà cây khó hấp thụ được hết.
(4) Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.
Có bao nhiêu kết luận không đúng khi nói về hậu quả của bón phân hóa học quá mức cần thiết cho cây
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Câu 2: Cho các nhận định sau:
(1) Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.
(2) Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.
(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.
(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.
Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định trên là:
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 3: Đặc điểm của con đường thoát nước qua bề mặt cutin là:
A. Vận tốc lớn, được điều chỉnh. B. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
C. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh. D. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh.
Câu 4: Cho các nhận định sau đây về hô hấp ở thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm:
(1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.
(2) Hô hấp là nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.
(3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.
3
(4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm.
Số nhận định đúng trong các nhận định nói trên là:
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 5:
Cột A Cột B
1. Lá có bản rộng, mỏng.
a. Trao đổi khí và hơi nước khi quang hợp
.
2. Mạch dẫn b. Chứa lục lạp thực hiện quang hợp.
3. Biểu bì c. Hấp thụ được nhiều ánh sáng.
4. Mô giậu d. Vận chuyển nước, khoáng và các chất hữu cơ.
5. Khí khổng
e. Bảo vệ.
Hãy chọn đáp án đúng nhất khi kết hợp cột A với cột B là:
A. 1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – b, 5 – a. B. 1 – a, 2 – d, 3 – e, 4 – b, 5 – c.
C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – e. D. 1 – b, 2 – d, 3 – e, 4 – c, 5 – a.
Câu 6: Hô hấp sáng xảy ra qua 3 bào quan lần lượt là:
A. Ti thể lục lạp perôxixôm. B. Lục lạp Ti thể perôxixôm.
C. Perôxixôm lục lạp ti thể. D. Lục lạp perôxixôm ti thể.
Câu 7: Các dạng nitơ mà thực vật hấp thụ được là:
A. NH
4
+
và N
2.
B. NO
2
-
và NH
4
+
. C. NO
3
-
và NH
4
+
. D. NO
2
-
và NO
3
-
.
Câu 9: Khi trời nắng ta đứng dưới bóng cây cảm thấy mát hơn đứng dưới mái che bằng vật liệu xây
dựng là vì:
A. lá cây thoát hơi nước thường xuyên làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh tán lá.
B. lá cây đóng mở khí khổng thường xuyên ngay cả khi ở trong bóng tối.
C. lá cây đã làm cho không khí ẩm thường xuyên nhờ quá trình hút nước.
D. lá cây đã tạo ra sức hút nước trong cây.
Câu 8. Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng nào?
A. Lục lam và đỏ B. Xanh và lục C. Xanh tím và đỏ D. Lục và tím
Câu 10: Quá trình hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí (lên men) đều tạo năng lượng nhưng:
A. chỉ hô hấp kị khí mới giải phóng CO
2
và ATP.
B. khác nhau ở giai đoạn đường phân.
C. chỉ hô hấp kị khí mới diễn ra trong ty thể.
D. khác nhau ở sản phẩm cuối cùng và giá trị năng lượng thu được.
Câu 11: Quang hợp ở thực vật:
A. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat
và giải phóng oxy từ cacbonic và nước.
B. quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat O
2
từ các chất đơn giản xảy ra
cây.
C. quá trình sdụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat giải phóng
ôxy từ CO
2
và nước.
D. quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ
từ các chất vô cơ đơn giản (CO
2
).
Câu 12: Củ cà rốt, quả gấc, trái cà chua chứa nhiều sắc tố quang hợp loại nào làm chúng có màu đỏ?
A. Diệp lục b. B. Phicobilin. C. Carôtênôit. D. Xantôphin .
Câu 13: Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo những giai đoạn nào?
1) Giai đoạn nước từ đất vào lông hút
2) Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ
3) Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân.

Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh học 11 năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Sinh học 11, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt Sinh học 11.

VnDoc.com xin gửi tới bận đọc Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề cương được giáo viên của trường THPT Yên Hòa biên soạn, tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của môn Sinh học lớp 11 trong học kì 1. Đề cương gồm có 2 phần: phần 1 nội dung kiến thức ôn tập và phần 2 là một số câu hỏi minh họa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11...

Đánh giá bài viết
8 15.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 11 Xem thêm