Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 12 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020 - 2021

1
I. Kiến thc trng tâm:
1. Gii tích: Nguyên hàm, tích phân, ng dng; S phc.
2. Hình hc: H t t ct phng, ng thng,
khong cách, góc.
II. Đề tham kho:
ĐỀ S 1
Câu 1. Tìm nguyên hàm ca hàm s
2
1
( ) .
sin cos
fx
xx
A.
1
( )d tan .
24
f x x x C



B.
1
( )d tan .
24
f x x x C



C.
1
( )d tan .
24
f x x x C



D.
1
( )d tan .
24
f x x x C



Câu 2. Cho
()Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
2
42
()
1
x
fx
xx

( 2) ln81.F 
Tính
2.F
A.
2 ln9.F
B.
C.
2 ln7 ln9.F 
D.
2 2(ln7 ln3).F 
Câu 3. Tìm hng s a  hàm s
1
()fx
xx
có mt nguyên hàm là
( ) ln( 1) 5.F x a x
A.
2.a
B.
3.a
C.
1.a
D.
1
.
2
a
Câu 4. Tìm nguyên hàm ca hàm s
2cos
( ) .sin .
x
f x e x
A .
2cos
( )d 2 .
x
f x x e C

B.
2cos
( )d 2 .
x
f x x e C
C.
2cos
1
( )d .
2
x
f x x e C
D.
2cos
1
( )d .
2
x
f x x e C

Câu 5. Cho f(x) là hàm s o hàm trên [1; 4] bit
4
1
( ) 20f x dx
(4) 16; (1) 7.ff
Tính
4
1
'( )I xf x dx
.
A. I = 37 B. I = 47. C. I = 57. D. I = 67.
Câu 6. Cho
2
2
1
2 1dI x x x
2
1.ux
M sai.
A .
3
0
d.I u u
B.
2
27.
3
I
C.
2
1
d.I u u
D.
3
2
2
3.
3
I
Câu 7. Bit
45
00
( ) 5; ( ) 7.f x dx f t dt

Tính
5
4
( )d .I f z z
A. I = 2 B. I = 2 C. I = 6 D. I = 4
Câu 8. Cho
5
2
2
ln( )d ln5 ln2x x x a b c
vi a, b, c là các s nguyên. Tính S = a + 2b c.
A. S = 23. B. S = 20. C. S = 17. D. S = 11.
Câu 9. Cho tích phân
1
5
0
(1 ) d .I x x x
M 
A.
0
5
1
(1 )d .I t t t
B.
1
5
0
(1 )d .I t t t
C.
0
65
1
( )d .I t t t
D.
0
65
1
( )d .I t t t
.
TRƯNG THPT KIM LIÊN
T TOÁN TIN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TP HC K II
MÔN TOÁN KHI 12
Năm học 2020 2021
2
Câu 10. Tìm nguyên hàm ca hàm s
2
1
( ) 3 .f x x
x

A.
3
1
( )d 2 .f x x x C
x
B.
3
31
( )d .
2
f x x x C
x
C.
3
1
( )d 3 .f x x x C
x
D.
3
1
( )d 3 .f x x x C
x
Câu 11. Tìm tt c các giá tr nguyên âm ca tham s m sao cho
3
1
875
( 6 )
4
m
x x dx
A.
4m 
B.
5m 
C.
6m 
D.
3m 
Câu 12. Tính din tích hình phng gii hn bi ng thng
0, 4xx
 th hai hàm s
0,y y x
.
A.
16
.
3
B.
22
.
3
C. 2. D.
23
.
3
Câu 13. hiu (H) hình phng gii hn bng
tan ; 0; 0,
4
y x y x x
. Tính th tích V ca khi tròn
c khi quay hình (H) xung quanh trc hoành.
A.
(2 )
.
2

V
B.
(1 )
.
4

V
C.
(4 )
.
4

V
D.
(1 )
.
2

V
Câu 14. Cho
2
2
0
sin ,
4
b
xdx a a b
. Tính
S = ab
A.
3.S
B.
1.S
C.
1.S
D.
0.S
Câu 15. Tính din tích hình phng gii hn b th hàm s y = x
2
+ ng thng y = x + 3.
A.
9
.
2
B.
13
.
3
C.
11
.
3
D.
7
.
2
Câu 16. Tính th tích khi tròn xoay do hình phng gii hn bng
1
, 0, 1y y x
x
( 1)x a a
quay
xung quanh trc Ox.
A.
1
1.
a



B.
1
1.
a



C.
1
1.
a



D.
1
1.
a



Câu 17. Cho s phc
57zi
. nh phn thc và phn o ca s phc
.z
A. Phn thc bng 5 và phn o bng
7.i
B. Phn thc bng 5 và phn o bng
7.
C. Phn thc bng 5 và phn o bng
7.
D. Phn thc bng 5 và phn o bng
7.i
Câu 18. 
x

y
thu kin
2 1 3 2 2 4 .x y i x y i
A.
1
3.
x
y

B.
1
3.
x
y

C.
1
3.
x
y


D.
1
3.
x
y
Câu 19. Trên mt phng tm
,,A B C
theo th t biu din các s phc
2 3 ,3 ,1 2 .i i i
Trng
tâm
G
ca tam giác
ABC
biu din s phc
.z
Tìm
.z
A.
1.zi
B.
2 2 .zi
C.
2 2 .zi
D.
1.zi
Câu 20. Cho
i
 o,
n
là s  
A.
1
0.
nn
ii

B.
2
0.
nn
ii

C.
2
0.
nn
ii

D.
1
0.
nn
ii

Câu 21. Trong các kt lun sau, kt lun nào sai ?
A.Vi mi s phc
,z
phn thc ca
z
không la
.z
B. Vi mi s phc
,z
phn o ca
z
không la
.z
C.Vi mi s phc
,z
 ca
z

z
luôn bng nhau.
D.Vi mi s phc
,z
z
luôn khác s phc liên hp ca
.z
3
Câu 22. Cho hai s phc
2z a i a
'5zi
u kin ca a 
.'zz
là mt s thc.
A.
2
.
5
a 
B.
2
.
5
a 
C.
10.a
D.
10.a
Câu 23. Bit rng ngho ca s phc
z
bng s phc liên hp ca nó, trong các kt lun sau, kt lun

A.
.z
B.
1.z
C.
z
là mt s thun o. D.
1.z 
Câu 24. Cho hai s phc
,z a bi a b
' ' ' ', ' ; ' 0z a b i a b z
. Kh
A.
22
''
.
'
a bi a b i
z
z a b

B.
22
.
' ' '
a bi a bi
z
z a b

C.
22
''
.
' ' '
a bi a b i
z
z a b

D.
22
''
.
' ' '
a bi a b i
z
z a b

Câu 25. M sai ?
A.
, z z z
luôn là s thc. B.
,
z
z
z

luôn là s thc.
C.
, z z z
luôn là s thun o. D.
, .z z z
luôn là s thc không âm.
Câu 26. Cho s phc
,z a bi a b
. Tìm phn o ca s phc
2
z
.
A.
22
.ab
B.
22
.ab
C.
2.ab
D.
2.ab
Câu 27. Tìm nghim phc z c
2 3 1 10 .z z i
A.
1 2 .zi
B.
1 2 .zi
C.
1 2 .zi  
D.
1 2 .zi  
Câu 28. Tìm tp hp T gm tt c các s phc
z
thng thu kin
2z
2
z
là s thun o.
A.
1 ;1 ; 1 ;1 .T i i i i
B.
1 ;1 .T i i
C.
1.Ti
D.
1.Ti
Câu 29. Trên mt phng t
Oxy
, hãy tìm tp hm biu din s phc z tha mãn
1
zi
zi
.
A. Trc hoành. B. Trc tung.
C. ng thng y = x. Dng thng y =
x.
Câu 30. Cho hai s phc
32zi
2
' 11z a a i
. Tìm tt c các giá tr thc ca a 
'zz
là mt s thc.
A.
3.a 
B.
3.a
C.
3a
hoc
3.a 
D.
13a
hoc
13.a 
Câu 31. Kí hiu
n
là s các giá tr ca tham s thc a 
2
30z az
(vi n là z), có hai nghim
phc
12
,zz
tha mãn
22
12
5.zz
Tìm
.n
A.
0.n
B.
1.n
C.
2.n
D.
3.n
Câu 32. Cho
2
, , , 0, 4 0.a b c a b ac
Tìm s nghim phc c
2
0,az bz c
(vi n là z).
A.3. B.2. C. 1. D. 0.
Câu 33. Bit rng ngho ca s phc
z
bng s phc liên hp ca nó, trong các kt lun sau, kt lu
A.
.z
. B.
1.z
C. z là mt s thun o. D.
1.z
Câu 34. Trong không gian vi h t
,Oxyz
bit
2; 1uv
và góc gi
u
v
bng
2
.
3
Tìm
k


p ku v
vuông góc v
.q u v
A.
2
.
5
k
B.
5
.
2
k
C.
2.k
D.
5.k
Câu 35. Trong không gian vi h t
,Oxyz
cho mt phng
( ): 5 3 0.P x y

pháp tuyn ca
( )?P
A.
1
( 5;1; 3).n
B.
2
(5; 1;0).n 
C.
3
( 5;0;1).n 
D.
4
(5;1;0).n

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời các bạn tham khảo Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Đề cương ôn thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 3 dạng đề khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 12 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020 - 2021 nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 12 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 37
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm