Đề cương ôn thi lại hè môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Thái Phiên, Đà Nẵng

Đề cương ôn thi lại hè môn Tiếng Anh lớp 10

Đề cương ôn thi lại hè môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Thái Phiên, Đà Nẵng được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với những chủ điểm Tiếng Anh quan trọng, không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn thi lại môn Tiếng Anh, mà cũng giúp ích với các bạn muốn củng cố và hệ thống lại kiến thức của mình trong dịp hè này.

Bài tập Tiếng Anh lớp 10 unit 14 World Cup

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi Olympic môn Tiếng Anh lớp 10 tỉnh Đăk Nông năm 2015

A. Pronunciation:

I. Unit 10 : / b / and / p /

/b/: bee , cab , ban, bad, back , bright

/p /: pea , pan, cap , power , provide

II. Unit 11: / t / and / d /

/t/: topic, toxic , contain , worked . hoped

/d/: difficulty , invader , dependent , played , lived

III. Unit 12: / s / and /z /

/s/: Sue , sip ,classical , piece , bus

/z/: zoo , music , prize , busy , buzz

IV. Unit 13: / f / and / v /

/f /: fan , laugh , enough , photograph , physics , cough

/v/: van, view , Stephan , leave , vote

V. Unit 14: / g / and / k /

/g/: group , globe , again , together , goal

/ k /: club , kind , kick , compete , because

B. Grammar:

I. Conditional sentences (Câu điều kiện)

TypeIf clause (Mệnh đề If)Main clause (Mệnh đề chính)
IIS+ V (simple past)

S + would + infinitive

could

IIIS+ had(not) + PP

S + would have + PP

could

Ex 1. I don't have enough money so I can't buy a new car .

If I had enough money, I would buy a new car.

Ex 2. I didn't phone you because I lost your phone number.

I would have phoned you If I hadn't lost your phone number.

II. Should:

I think + S + should + infinitive

I don't think + S + should + infinitive

Ex: It's raining . I think you should take an umbrella .

It's very cold . I don't think you should go out

Đánh giá bài viết
1 2.122
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm