Đề Giao lưu Học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề Giao lưu Học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa có đáp án với nhiều dạng bài tập hay dành cho các em học sinh tham khảo. Sau đây hãy cùng luyện tập nhé!

Phần I: Kiến thức ngôn ngữ

Bài tập 1: Khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác các từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau:

1. A.magazine B. bookstore C. newspaper D. picturebook
2. A.festival B. day C. year D. month
3. A.lived B. listened C. wrote D. watched
4. A.warm B. summer C. autumn D. dry season
5. A.why B. how C. when D. well

Bài tập 2: Sắp xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với cá câu trong cột A

Ví dụ: 1. What's your name? a. My name's Hoa.

A B
1. Hi, Lan. What are you doing? a. I'm reading a book about Santa Claus.
2. What are you reading? b. No, it isn't.
3. Is it interesting? c. I don't know what to do. Can you tell me?
4. Why don't you do anything more interesting? d. Yes. That's a great idea.
5. Let's play football. e. I'm reading.

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau, sử dụng tranh gợi ý.

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5

Bài tập 4: Hãy hoàn thành các câu sau với thì hiện tại đơn hoặc thì quá khứ đơn của các động từ trong hộp. Mỗi động từ chỉ dùng một lần

be; learn; have; visit ; do;

1. We ...........................a wonderful birthday party yesterday at our house.

2. My mother always .........................the gardening at weekend.

3. On Monday afternoons, we ........................Maths and English.

4. Last Sunday, her family........................their grandparents in the countryside.

5. Two days ago, my right leg .....................hurt. Now it's fine.

Bài tập 5. Khoanh tròn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau.

1.................to music is one of her favourite hobbies.

A. Listen

B. Is listening

C. Listening

D. Listened

2. I don't like Maths ...............it is difficult.

A. and

B. but

C. so

D. because

3. What's the matter............you?

A. in

B. with

C. on

D. of

4. Do you like English? Yes,I..........

A. do

B. am

C. like

D. don't

5. He often..................to school in the morning.

A. gos

B. going

C. goes

D. to go

6. His birthday is ....................June 1st.

A. at

B. on

C. in

D. about

7. Does he ..................... a sore-throat?

A. has

B. had

C. have

D. having

8. We went to the cinema ...................... .

A. today

B. yesterday

C. tomorrow

D. next Sunday

9. A housewife often does .................... .

A. homework

B. housework

C. hardwork

D. exercises

10. A: Thanks for your gifts, Jollie.

B: ................................................

A. No problem

B. Don't worry

C. You're welcome

D. Excuse me

Bài tập 6: Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.

play; let's; exciting ; break; do;

A: Well, It's (1)........................time now.

B: (2)......................play some games.

A: (3).................you want to play badminton ?

B: Sure. It's very (4)......................................

A: Let's (5).....................................................

Phần II: Đọc hiểu

Bài tập 1. Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

Tony and his friends (1) ...............have a trip to Vietnam next summer. At first, they are going to Hanoi (2) ................plane and they are going to stay there in two days. Then they are going to travel to Ha Long and Hue. They are going to visit a (3) .......................of places of interest and some primary schools in Hanoi. They are going to (4) ..................students in the schools practice speaking English. Finally, they are going to fly back to England (5).............Hanoi.

1. A. is going B. are to C. are going to D. had to
2. A. to B. by C. with D. for
3. A. many B. some C. few D. lot
4. A. help B. visit C. ask D. go
5. A. to B. from C. for D. on

Bài tập 2: Đọc và sắp xếp thành đoạn văn hợp lý.

A. He was ten on Sunday, May 20th. He had a party for his birthday.

B. Tuan is a new student in class 4D. He is from Ha Nam. Now he lives with his uncle at 48 Hang Dao Street in Hanoi.

C. Tuan got nice presents from his friends. He was very happy.

D. He invited some of his friends in class 4D.The party was at his uncle's house.

E. It started at half past seven in the evening and finished at half past nine. At the party they ate birthday cakes, drank fruit and sang many songs.

Phần III. Viết

Bài tập 1: Sắp xếp các từ và cụm từ đã cho thành câu có nghĩa

1. far / house / how/ it / from/ is / post office/ your /the /to/?

2. like/ walk / a / would / have/ you / show / after/ musical/ the / to/?

3. front / a / house / there / of / garden/ her / is / in / vegetable?/

4. were / brothers / where/ you / and / yesterday / ?

5. stay / grandparents/ vacation/ are / with / next summer/ we / to / our/ going

ĐÁP ÁN

Phần I: Kiến thức ngôn ngữ

Bài tập 1: Khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác các từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D

Bài tập 2: Sắp xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với cá câu trong cột A

1 - e; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - d

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau, sử dụng tranh gợi ý.

1 - chef; 2 - doctor; 3 - bookstore; 4 - chicken; 5 - plane

Bài tập 4: Hãy hoàn thành các câu sau với thì hiện tại đơn hoặc thì quá khứ đơn của các động từ trong hộp. Mỗi động từ chỉ dùng một lần

1 - had; 2 - does; 3 - have; 4 - visited; 5 - was

Bài tập 5. Khoanh tròn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau.

1 - C; 2 - D; 3 - B: 4 - A; 5 - C; 6 - B; 7 - C; 8 - B; 9 - B; 10 - C

Bài tập 6: Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.

1 - break; 2 - Let's; 3 - Do; 4 - exciting; 5 - play

Phần II: Đọc hiểu

Bài tập 1. Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - B

Bài tập 2: Đọc và sắp xếp thành đoạn văn hợp lý.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - C

Phần III. Viết

Bài tập 1: Sắp xếp các từ và cụm từ đã cho thành câu có nghĩa

1 - How far it it from your house to the post offfice?

2 - Would you like to walk after the musical show?

3 - Is there a vegetable garden in front of her house?

4 - Where were you and your brother yesterday?

5 - We are going to stay with our grandparents next summer vacation.

Trên đây là Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 có đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
37 11.093
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm