Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường Chu Văn An - Đăk Nông

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
Học kì I_Năm học 2018 - 2019
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 11_CƠ BẢN - BÀI 1
Thi gian: 45 phút (25 câu trc nghim)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:……………….………………………………………Số báo danh:……...……………
Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
tan3 .cosyxx
B.
2
sin sinyxx
C.
2
sin cosyxx
D.
sinyx
Câu 2: Phương trình có nghiệm thỏa mãn
A. B. C. D.
Câu 3: Tập xác định của hàm số t anyx
A.
\2,
D
Rk kZ

B.
\,DRkkZ

C.
\,
2
D
RkkZ




D.
\,
2
D
Rk kZ




Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2cosx - 3
A. 2 B. -1 C. -3 D. 1
Câu 5: Với giá trị nào của m thì phương trình sin 1xm có nghiệm là:
A.
01m
B.
0m
C.
1m
D.
20m
Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số:
2
2 cos osyxcx
A.
7
4
B. 4 C. 3 D. 2
Câu 7: Xác định m để phương trình m.cos
2
x – m.sin2x – sin
2
x + 2 = 0 có nghiệm.
A.
31m
B.
2
0
m
m

C.
1
2
m
m

D.
13
22
m
Câu 8: Nghiệm của phương trình
0
sin 10 1 0x 
là?
A.
00
100 360 ,
x
kkZ
B.
00
100 180 ,
x
kkZ
C.
00
100 180 ,
kkZ
D.
0
100 ,
x
kkZ

Câu 9: Tập xác định của hàm số
1
cot 3
y
x
A.
\,,
62
D
RkkkZ






B.
\,,
6
D
RkkkZ





C.
\,
6
D
RkkZ




D.
\,,
3
D
R kkkZ





Câu 10: Tập xác định của hàm số
1
y
sin 2x
A.
DR\{k,kZ}
2

B.
DR\{2k,kZ}
C.
DR\{k,kZ}
D.
D{k,kZ}
2

Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số:
2sin 5cosyx x
A.
5
B.
5
C. 3 D. -3
Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng
3
;
22



?
A.
sinyx
B.
tanyx
C.
cosyx
D.
cotyx
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
Câu 13: Nghiệm của phương trình: 2sin x-1=0.
A.
5
2, 2
66
x
kx k

B.
2
3
x
k

C.
6
x
k

D.
5
2
6
x
k

Câu 14: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4sin 31yx
là?
A. 4 B. 5 C.
42 1
D.
42 1
Câu 15: Nghiệm dương bé nhất của phương trình
2
2sin 5sin 3 0xx
là?
A.
6
x
B.
3
2
x
C.
2
x
D.
5
6
x
Câu 16: Cho hàm số y = sinx + cosx. Tập xác định của hàm số là
A. D = R B. D = R\{1} C. D = R\{
k
} D. D = R
*
Câu 17: Cho 2 hàm số
 




tan2x; sin
2
fx gx x
. Chọn khẳng định đúng?
A. f(x) và g(x) là 2 hàm số chẵn. B. f(x) là hàm số chẵn và g(x) là hàm số lẻ.
C. f(x) là hàm số lẻ và g(x) là hàm số chẵn. D. f(x) và g(x) là 2 hàm số lẻ.
Câu 18: Nghiệm của phương trình:
A.
2
3
x
k

B.
6
x
k

C.
6
x
k

D.
2
3
x
k

Câu 19: Hàm số y = cosx đồng biến trên khoảng
A.
0;
2



B.
;
C.

0;
D.

;2
Câu 20: Giá trị lớn nhất của hàm số
sin 2
y
x
là?
A. 2 B. 0 C. 1 D. -1
Câu 21: Hàm số đồng biến trên
A. Các khoảng B. Khoảng
C. Các khoảng D. Khoảng
Câu 22: Tìm m để phương trình
5cos sin 1xm x m
có nghiệm.
A.
12m
B.
13m 
C.
24m
D.
24m
Câu 23: Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm?
A.
3sin 2cos 5xx
B.
sin cos 2xx
C.
3sin cos 3xx
D.
3sin cos 2xx
Câu 24: Nghiệm của phương trình
2
1
sin
4
x
là?
A.
,
12 2
x
kkZ

B.
,
24 2
x
kkZ

C.
2,
6
5
2,
6
x
kkZ
x
kkZ


D.
,
6
x
kkZ

Câu 25: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
sin
y
x
B.
cosyx
C.
tanxy
D.
cotyx
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán 11, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường Chu Văn An - Đăk Nông. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 177
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm