Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hùng Đức, Tuyên Quang

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường: THCS Hùng Đức
Tiếng Anh 6 FORTY FIVE- MINUTE TEST
I. Objectives:
1. Knowledge: To check Ss' knowledge in vocabulary and grammar from unit
12 to unit 14.
* Vocabulary:
- Name of sports and pastimes.
- Activities in free time
- Seasons and weather.
* Grammar:
- Present simple and present progressive tenses
- Suggesstions (Let’s / What about/ How about/ why don’t we/ you)
- Adverb of frequency.
- Future with be going to
2. Skills:
- To check Ss' listening, reading and writing skills.
3. Attitude:
- Students are more interested in learning English.
II. The form of test:
- Ss do the objective test in 45 minutes.
III. Matrix
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Level
Skills/Topics
(Unit 12-14)
Realize
Grasp
thoroughly
Apply
Total
Low level
High
level
Objective- T
Ob- T
Ob- T
Ob- T
Listening
Sentence: 8
Point: 2
Percent: 20 %
Listen
4 1
Listen and
give short
answers.
4 1
8
2
20 %
Vocabulary
and grammar
Unit 12,13,14.
Sentence: 12
Point: 3
Percent: 30 %
Choose the
best answer
(Unit
12/13/14)
8
2
Supply the
correct form
of the verbs
in brackets
(present
simple/
future /
sugesstions)
(Unit
12,13/14)
4
1
12
3
30%
Reading
Sentence: 8
Point: 3
Percent: 30%
Read the
text, then
complete
sentence
with suitable
words
8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8
2
- Answer
questions
2
1
10
3
30%
Writing
Sentence: 4
Point: 2
Percent: 20%
- rearrange
words to
make
meaningful
sentences
2
1
-
complete
the
sentences
2
1
4
2
20%
Sentence: 32
Point: 10
Percent: 100 %
12
3
30%
18
5
50%
2
1
10%
2
1
10%
32
10
100%
I/LISTENING: Listen to the tape and do the following tasks: (2pts)
* Listen and decide the sentence true (T) or false (F)(1pt)
Staterments
True
False
1
Minh likes walking on the weekend
2
He usually goes with his father.
3
They always wear strong boots and warm clothes.
4
They never go camping overnight

Đề kiểm tra 45 phút tiếng Anh lớp 6 có đáp án và ma trận

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hùng Đức, Tuyên Quang bao gồm các dạng bài tập hệ thống lại các kiến thức đã được học trong Unit 12, 13, 14 chương trình tiếng Anh lớp 6 cũ. Sau đây mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo và tải về chi tiết.

Hiện tại VnDoc chưa cập nhật được file nghe của bài kiểm tra. Mời các bạn tải đề tại: Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hùng Đức, Tuyên Quang. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
4 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm