Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 6 số 2 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra 15' tiếng Anh lớp 6 số 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 15 phút năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 6 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

1. Write A,B,C or D which best completes the sentences:

1. I...... judo with my friend, Kathy Morgan.

A. play

B. do

C. have

Xem đáp án
1 - B

2. All the lessons at my new school....... interesting.

A. am

B. is

C. are

Xem đáp án
2 - C

3. The children .......... their room now.

A. watch

B. watching

C. are watching

Xem đáp án
3 - C

4. We often................ our bikes to school.

A. ride

B. rides

C. are riding

Xem đáp án
4 - A

5. How ...... Ba....... to school everyday?

A. do/go

B. does/go

C. is/going

Xem đáp án
5 - B

6.Students live and study in a ........... school.

A. girls’

B. international

C. boarding

Xem đáp án
6 - C

7. The school is surrounded ............ mountains.

A. with

B. by

C. in

Xem đáp án
7 - B

8.There are .............. on the table.

A. a book

B. some book

C. books

Xem đáp án
8 - C

2. Write the name of the sounds and put these words into the correct groups:

uncles- lights- dishes- fridges- cookers- sinks- rooms- couches- watches-posters

/s/

/iz/

/z/

 

 

 

Xem đáp án

/s/: lights; sinks;

/iz/: dishes; fridges; couches; watches;

/z/: uncles; cookers; rooms; posters

3. Write the sentences with the cues given

1. What/ you/ do/ now? –I/ play chess

2. What/ she/ often do/ evening/? – She/ do/ homework

3. There/ a table/ 2 chairs/ my room.

Xem đáp án

1 - What are you doing now? - I am playing chess.

2 - What does she often do in the evening? - She does her homework.

3 - There is a table and two chairs in my rooms.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 15 phút số 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm