Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH 6
Time: 15 minutes
I. LANGUAGE FOCUS
1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.
Circle A, B or C.
1.
A. pictures
B. chairs
C. desks
2.
A. books
C. pots
3.
A. judo
B. homework
C. compass
4.
A. study
B. uniform
C. Monday
3. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.
1.
What is your favourite __________?
A. history
B. vocabulary
C. subject
2.
The first __________ we have on Monday is music.
A. lesson
B. homework
C. study
3.
During __________ we often play many games in the playground.
A. break time
B. gym time
C. class time
4.
We’ve moved to a new __________, on the fifth floor.
A. apartment
B. town house
C. villa
5.
The cat likes sitting near the __________ in the cold winter.
A. window
B. fireplace
C. stool
6.
What ___________ at the moment?
A. are you doing
B. you are doing
C. do you do
Mi các bn tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-6

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6

Mời các bạn vào thử sức Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải giúp các bạn quản lý quỹ thời gian ngắn ngủi, bên cạnh đó là thêm vốn từ mới cũng như ôn tập lại một số dạng ngữ pháp tiếng Anh quan trọng đã được học, chuẩn bị tốt nhất cho bài kiếm tra dài về sau.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 6, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 6 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường THCS trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
3 788
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm