Bài kiểm tra 15 phút (số 2) lớp 6 môn Tiếng Anh

Bài kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Bài kiểm tra 15 phút (số 2) lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm hỗ trợ thầy cô có nguồn tư liệu giảng dạy và ra đề, các bạn học sinh có nguồn ôn tập hữu ích. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

..................... secondary school

Class: 6A...

Full name: ................................

Test 15'

Marks

Teacher′s comment

Ex1: Odd one out.

1.

A. first

B. third

C. fifth

D. seven

2.

A. big

B. his

C. her

D. your

3.

A. soccer

B. volleyball

C. game

D. football

4.

A. wash

B. brush

C. go

D. teeth

5.

A. in

B. grade

C. on

D. at

Ex2: Choose the best answers.

1.

Lan′s brother (am/ is/ are) a doctor.

2.

Marry (go/ gos/ goes) to school at six thirty.

3.

We (not/ don′t/ doesn′t) have breakfast at 7 a.m.

4.

Ba′s school (isn′t/ not is/ not) in the city.

5.

Does Nga (watch/ watchs/ watches) TV?

Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
10 4.859
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm