Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh (2)

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH 6
Time: 15 minutes
I. LANGUAGE FOCUS
1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.
Circle A, B or C.
1. A. lunch
B. subject
C. music
2. A. judo
B. homework
C. compass
B. keys
C. pots
4. A. vases
B. dishes
C. tables
2. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.
1.
How many rooms are there ___________ your new house?
A. in
B. on
C. of
2.
There ___________ a watch and two pictures on the wall.
A. is
B. are
C. be
3.
Let’s ___________ a shopping list for your birthday.
A. make
B. to make
C. making
4.
Where do you want to put the sofa? ___________ the window.
A. Between
B. Behind
C. Next to
5.
In Mi's house the tea table is in the middle of the living room. In my
house, it is ___________ the sofa and the armchair.
A. between
B. in
C. next to
6.
Duy normally ___________ to school, but today he ___________ by bus.
A. walks - goes
B. is walking - goes
C. walks - is going
Mi các bn tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-6

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6

Mời các bạn vào tham khảo và thử sức với Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh (2) là tài liệu ôn tập học kỳ 1 dành cho các em học sinh lớp 6. Sau đây mời các em cùng tham khảo nhé!

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 6, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 6 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường THCS trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
5 858
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm